Arbetar för en fredligare värld

Demonstration

Fonder

Svenska Freds fonder

Kampfonden för frigörelse från militarismen
Carl Lindhagens Jubileumsfond
Börjes Fredsfond

Kampfonden för frigörelse från militarismen

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen förvaltar Kampfonden för frigörelse från militarismen. Fondens styrelse bestämmer till vem eller vilka fondens avkastning ska delas ut.

Vilka kan söka bidrag?
Följande tre kategorier har möjlighet att söka bidrag ur Kampfonden:

1. Personer som straffats för vapenvägran eller annan typ av vägran att – direkt eller indirekt – deltaga i det militära systemet.

2. Personer som p g a sin vägran att arbeta inom krigsindustrin drabbats ekonomiskt.

3. Intressegrupper, lokalföreningar och centrala arbetsgrupper inom Svenska Freds kan söka bidrag till aktioner, manifestationer, ickevåldsarbete och allt slags annat utåtriktat fredsarbete som bedrivs inom Svenska Freds.

Hur stort bidrag kan sökas?
Kampfondens styrelse delar ut max 40 000 kr per år fördelat på fyra ansökningstillfällen.

Tidpunkt för ansökan?
Bidrag delas ut fyra gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 februari, 1 juni, 1 oktober och 1 december varje år. Två veckor efter sista ansökningsdag lämnas besked om vilka som beviljats bidrag.

Bedömningskriterier
(gäller endast för sökande ur kategori 3)
Verksamheten som bidraget söks för ska ligga inom ramen för Svenska Freds idéprogram. Ju närmare Svenska Freds arbete aktiviteten ligger desto större är chansen att det beviljas bidrag ur Kampfonden. Nya aktiviteter (t ex inom intressegrupper) och aktiviteter som inte tidigare blivit finansierade har också större chans att bli beviljade bidrag.

Ekonomi och redovisning av hur pengarna använts (gäller endast för sökande ur kategori 3)
Lokalföreningar som beviljas bidrag får själva ta hand om pengarna och sköter ekonomin själv. Centrala arbetsgruppers och intressegruppers ekonomi sköts av Svenska Freds kansli eller på annat överenskommet sätt. Vapenvägrare ska skicka in originalkvitto som visar att böterna är betalda för att få ut ersättning.

När projektet är avslutat ska det redovisas. Det görs genom en kort skriftlig beskrivning av hur projektet genomförts, tillsammans med en redovisning av hur pengarna använts, där huvudutgifterna från budgeten finns med. Lokalföreningar kan göra redovisningen i sin verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse (observera att det ska framgå av redovisningen vilka huvudutgifter projektet har haft. Det räcker inte med att bara ha med posten "Kampfonden"). Redovisningen skickas in till Svenska Freds kansli.

Projekt som sträcker sig över flera år ska delrapporteras senast ett år efter att bidraget beviljats.

Ansökan
Ansökan från intressegrupper, lokalföreningar eller centrala arbetsgrupper ska innehålla följande:

  • Ange om ni som söker är en: intressegrupp, lokalförening eller central arbetsgrupp
  • Projektets namn
  • Beskriv gruppens/lokalföreningens sammansättning så gott ni kan: antal, åldersfördelning, hur många som är medlemmar i Svenska Freds (sista punkten gäller endast intressegrupperna):
  • Beskriv det utåtriktade arbetet som ni vill söka bidrag för
  • Beskriv den tilltänkta målgruppen för verksamheten (vilka och hur många ni tror att ni kommer nå)
  • Hur stort belopp ni söker
  • Beskriv huvudposterna i budgeten för den tänkta verksamheten
  • Kontaktuppgifter: Namn, adress, telnr, e-post till kontaktperson/ordförande i gruppen/lokalföreningen som söker bidrag

 

Ansökan

Ansökan skickas gärna digitalt till info@svenskafreds.se

Ange "Ansökan Kampfonden" i ämnesraden

Alternativt med brev till;

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Kampfonden
Polhemsgatan 4
112 36 STOCKHOLM

Styrelsen

Kampfondens styrelse väljs av Svenska Freds centralstyrelse på två år och består sedan 2016 av:

Ordinarie ledamöter:

Catrin Rosquist (ordinarie)
Frida Blom (ordinarie)
Martin Holmberg (ordinarie)

Anna Ek (suppleant)
Kristofer Duarte (suppleant)

Carl Lindhagens Jubileumsfond

Vilka kan söka bidrag?
Ur Carl Lindhagens Jubileumsfond kan medel sökas av ”fredsintresserade unga kvinnor och män för deltagande i internationella kurser, konferenser, läger och studieresor utomlands”.

Att söka bidrag står öppet ”inte enbart för medlemmar i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen utan även från medlemmar av andra föreningar som har fred och internationella frågor på sitt program”.

Bidraget på ca 6000 kr.

Ansökan

Bidrag ur Carl Lindhagens jubileumsfond delas ut vart fjärde år. Nästa tillfälle är 2021.  

Ansökan skickas gärna digitalt till info@svenskafreds.se

Ange "Ansökan Carl Lindhagen" i ämnesraden

Alternativt skicka brev till:

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Carl Lindhagens Jubileumsfond
Polhemsgatan 4
112 36 Stockholm
 

Börje Anderssons Fredsfond

Vilka kan söka bidrag?
Börjes Fredsfond ska uppmärksamma fredsaktiva, i första hand ungdomar, som planerar att göra eller har gjort utomordentliga insatser för freden på nationell eller internationell nivå. Bidrag kan sökas av medlemmar i Svenska Freds. Lokalföreningar och enskilda medlemmar i Svenska Freds kan också föreslå personer som gjort fredsinsatser av betydande karaktär.
Bidraget är på omkring 2 500 kr.

Bidrag delas ut vart fjärde år. Fonden delade ut medel 2016, nästa gång blir 2020, 

Om fonden

Fonden upprättades 1997 av Börje Andersson, ordförande i Svenska Freds lokalförening i Ulricehamn. Fonden förvaltas av Svenska Freds centralstyrelse.

Publicerad 2012-03-29