Arbetar för en fredligare värld

Handlingsprogram

Utdrag ur Svenska Freds handlingsprogram 2014-2018

Vapenhandel

Svenska Freds vill avveckla den svenska och internationella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till väpnade konflikter, till länder där affärerna motverkar en hållbar utveckling, till ickedemokratier och länder som kränker mänskliga rättigheter. Vi verkar för en skärpt lagstiftning mot och hårdare kontroll av vapenhandeln både nationellt och internationellt och att öppenheten gentemot allmänheten ökas avsevärt i krigsmaterielärenden.

Svenska Freds är kritisk till det tilltagande officiella stödet för vapenexporten och vänder sig emot att vapenindustrins exportansträngningar ska främjas av staten genom en särskild exportstödsmyndighet, FXM. Därför granskar vi myndighetens verksamhet.

Den internationella vapenmarknaden styrs såväl av kommersiella faktorer som politiska hänsynstaganden. Genom investeringar i vapenindustrin erhåller företagen både kapital och legitimitet att bedriva sin verksamhet. I syfte att påverka individer och institutioner att inte investera i vapenindustrin ska Svenska Freds belysa de ekonomiska förutsättningarna för och konsekvenserna av vapenproduktion och vapenexport.

Vapenhandeln har också stora mänskliga konsekvenser i form av det lidande den orsakar. Svenska Freds ska därför belysa Sveriges och svenska företags påverkan och ansvar för hur människor drabbas av väpnade konflikter.

Det är oacceptabelt att det saknas regler för den svenska importen av krigsmateriel. Svenska Freds kräver därför att riktlinjer liknande dem som gäller för vapenexporten införs samt att öppenheten gentemot allmänheten och det politiska inflytandet ökas avsevärt, förslagsvis genom att regeringen årligen redovisar importen och att ett råd liknande Exportkontrollrådet inrättas.

Inom EU ska Svenska Freds verka för skärpta gemensamma regler för vapenexporten. Det är också angeläget att få till stånd en effektiv kontroll av att dessa regler följs och att öka insynen från allmänheten.

Detta gör vi genom att:

  • arbeta för en skärpning och restriktiv tillämpning av gällande regelverk för den svenska vapenexporten.
  • arbeta för att stoppa den föreslagna vapenexportfrämjande myndigheten.
  • kräva att det införs regler för den svenska krigsmaterielimporten.
  • systematiskt granska och skapa debatt om pågående och aktuella vapenaffärer i Sverige och Europa.
  • tydliggöra hur internationell vapenhandel bidrar till upprustning och konflikter samt motverkar demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning.
  • stödja arbetet för en internationell, folkrättsligt bindande överenskommelse om reglerad vapenhandel, ett så kallat Arms Trade Treaty (ATT).
  • samverka med såväl svenska som utländska organisationer inom bland annat European Network Against Arms Trade (ENAAT) och IANSA.
  • påvisa sambandet mellan ekonomiska investeringar och de ekonomiska förutsättningarna för vapenproduktion och vapenhandel

Läs hela Svenska Freds handlingsprogram här

Publicerad 2010-08-23