Arbetar för en fredligare värld

Handlingsprogram

Utdrag ur Svenska Freds handlingsprogram 2016-2020

3.2 Nedrustning
 

Omvärldsanalys

Vi ser ökad orolighet och upprustning på många håll i världen. Frågor om krig, fred och säkerhet har fått allt större medial uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt och i spåren av detta har engagemanget och intresset för grundorsakerna till varför människor tvingas på flykt ökat enormt hos allmänheten. Svenska Freds kan bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för vapenexportens roll i att göda krig och väpnade konflikter. 

Sverige fortsätter att vara en av världens största aktörer inom vapenhandeln. Sverige hamnade 2014 på fjärde plats på listan över de stater som säljer mest större konventionella vapensystem per person, efter Israel, Schweiz och Ryssland. Trots riksdagsbeslutet att skärpa vapenexporten till icke-demokratier, som Svenska Freds var med och drev fram, fortsätter vapenexporten till flera mycket problematiska länder. Vi har de senaste åren arbetat för att påverka den parlamentariska utredning som sett över regelverket kring krigsmaterielexporten. Den nya lagstiftningen planeras träda i kraft under 2016. Vi vill granska hur den följs och bidra med en mer restriktiv tolkning av lagen. Vi opinionsbildar genom att synliggöra för den svenska allmänheten att vapenexporten finns och de konsekvenser som den får. 

Den försvarspolitiska debatten har dominerats av kraven på militär upprustning som en följd av rapporteringen om ökade ryska aggressioner. Alla partier i riksdagen har nu en mer försvarsvänlig inriktning och få kritiska röster hörs kring satsningar på det militära försvaret. Sverige har gjort nya överenskommelser för ökat samarbete med Nato, även om regeringen i regeringsförklaringen 2014 tydligt uttalade att Sverige inte ska gå med i Nato. Efter att Centerpartiet och Kristdemokraterna 2015 beslutat om att ändra sin säkerhetspolitiska linje är samtliga allianspartier förespråkare av ett svenskt Natomedlemskap.

Svenska Freds ska vara en stark röst för nedrustning i debatten. Vi anser att Sverige bör nedrustas militärt och anser inte att Sveriges säkerhet skulle öka av ett Natomedlemskap eller ett närmande till Nato. Tvärtom är vi övertygade om att det snarare skulle öka spänningarna. 

Långsiktigt mål 

 • Global nedrustning. 

Prioriterade mål 2016-2020 

 • En svensk lagstiftning och regelverk som omöjliggör export till länder där MR kränks, till icke-demokratier och till länder som är i, eller riskerar att hamna i väpnad konflikt. 
 • Transparens och öppenhet i beslutsproessen gällande svensk vapenexport. 
 • En kritisk opinion mot vapenexport som får genomslag i svensk politik. 
 • Sverige driver en aktiv politik mot 1. Kärnvapen, 2. Klustervapen 3. Drönare 4. Lätta vapen 5. Mördarrbotar 6. Minor.
 • En europeisk lagstiftning och regelverk som omöjliggör export till länder där MR kränks, till icke-demokratier och till länder som är i, eller som riskerar att hamna i väpnad konflikt. 
 • Transparens och öppenhet i beslutsprocessen gällande europeisk vapenexport. 
 • Strikt implementering av FNs vapenhandelsfördrag Arms Trade Treaty (ATT). 

 Långsiktigt mål

 • Sverige har en säkerhetspolitik som drivs av mänsklig säkerhet framför staters militära säkerhet. 

Prioriterade mål 2016-2020.

 • Sänkta försvarsanslag.
 • En kritisk opinion mot Nato i Sverige. Sveriges närmande till Nato avslutas. Sverige går inte med i Nato.
 • Sverige deltar endast i militära insatser om de leds av FN.

Läs hela Svenska Freds handlingsprogram här

Publicerad 2010-08-23