Arbetar för en fredligare värld

Kex krigsmaterielexportöversynskommittén

Kex - Krigsmaterielexportöversynskommittén

Beslutet

Krigsmaterielexportöversynskommittén, Kex, är en parlamentarisk utredning som regeringen har tillsatt med syfte att ta fram förslag till en ny krigsmateriellagstiftning, främst för att utreda hur Sverige kan skärpa exportkontrollen till icke-demokratiska regimer. Beslutet att lagstiftningen ska skärpas är taget av riksdagen och utredningen tillsattes sedan för att komma fram till hur lagen och riktlinjerna konkret ska ändras. Kommittén redovisade sina slutsatser 26 juni 2015.

Grund till utredningen

Debatten om svensk vapenexport som blossade upp under den arabiska våren 2011 och uppgifterna om att Sverige hade planer på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien påverkade riksdagens beslut och beslutet att tillsätta en parlamentarisk utredning. Utredningen ska också ses i ljuset av ett intensivt kampanjarbete från det civila samhället. Svenska Freds var ledande i det arbetet och samlade bland annat in 14 347 namnunderskrifter för ett demokratikriterium. Den arabiska våren har lett till liknande genomgångar av europeiska länders exportkontrollsystem för vapenexport.

Här är några av huvudpunkterna i direktiven:

• Utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den

• Föreslå de överväganden som lämpligen bör göras för att fastställa om ett land är en icke-demokrati och som bör ligga till grund för den tillståndsprövning som görs när det gäller utförsel av krigsmateriel ur Sverige, samt analysera hur dessa överväganden kan genomföras i den svenska exportkontrollen av krigsmateriel

• Utreda på vilket sätt en skärpning ska göras av exportkontrollen av krigsmateriel, gentemot icke-demokratier

• Undersöka och kartlägga andra samarbetsländers såsom de nordiska länderna, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och USA exportkontrollsystem och då särskilt deras exportkontroll av krigsmateriel gentemot icke-demokratiska länder

• Utreda konsekvenserna om exportkontrollen avseende krigsmateriel skärps gentemot icke-demokratiska stater, t.ex. påverkan på Sveriges bredare bilaterala relationer

Här utredningens hemsida, med bland annat alla beställda yttranden från vapenindusti, kommuner, forskare och organisationer

Regeringens hemsida

Den parlamentariska kommittén består av: 

Hans Wallmark (M) - ordförande 

Ulrik Nilsson (M)

Jessica Polfjärd (M) 

Lena Hjelm-Wallén (S)

Anna-Lena Sörensson (S) 

Lars Johansson (S) 

Allan Widman (FP)

Kerstin Lundgren (C) 

Bodil Ceballos (MP) 

Lars Ohly (V) 

Désirée Pethrus (KD) 

Mikael Jansson (SD)

Sekreterare: 

Hannes Magnegård

Richard Tornberg

Marcus Nadelius

Svenska Freds rekommendationer till Kex

Svenska Freds har träffat Kex-utredningen och för löpande fram våra synpunkter. Här kommer vi lägga upp information om våra ställningstaganden gentemot Kex-kommitténs arbete.

För att kunna uppnå målen i svensk utrikespolitik krävs ett regelverk som i praktiken inte tillåter krigsmaterielexport till icke-demokratier, till länder i väpnad konflikt/där risken för väpnad konflikt är stor eller till länder där omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker.

Vid varje fall måste prövningen göras offentlig och undantag motiveras. Om situationen i landet kraftigt försämras efter godkänt exporttillstånd bör det i avtal anges att Sveriges åtaganden om följdleveranser och service upphör. En utredning som i praktiken stärker krigsmaterielexportkontrollen behöver se frågan ur flera perspektiv. Hur regelverket ser ut är en sak, men hur de tolkas och möjligheterna till insyn och ansvarsutkrävande är också avgörande.

Svenska Freds påpekar vikten av att inga undantag får göras när det gäller totalförbud för krigsmaterielexport till icke-demokratier och till stater som kränker mänskliga rättigheter.

Läs mer:

Svenska Freds underlag till Kex våren 2013 

Anna Ek bloggar om Kex

Svenska Freds, Diakonia, IKFF, Amnesty International Sverige och Kristna Fredsrörelsen kritiserar Kex-utredningens förlängning i debattartikel

Svenska Freds policy-punkter till Kex våren 2015

Remissvar från Svenska Freds, IKFF och Kristna Freds

 

Den 15 oktober 2013 höll Svenska Freds en längre presentation inför kommittén. Du kan ladda ned presentationen nedan. 

Stöd Svenska Freds arbete för ett förbud mot vapenexport till diktaturer och icke-demokratier!

 

 

Publicerad 2014-11-03