Arbetar för en fredligare värld

Aktivisterna från Control Arms visar upp en banderoll "Stop dodgy arms deals"
Control Arms verkar för att ATT ska bli starkt och effektivt.

Öppenhet het fråga på FN:s möte om vapenhandelsavtal

Öppenhet har blivit den hetaste frågan på det första statspartsmötet om det globala vapenhandelsfördraget ATT (Arms Trade Treaty). På mötets tredje dag är frågan om öppenhet den mest omdebatterade och det är där som motsättningarna är som störst. Behovet av öppenhet står här emot staternas intresse av att hålla export hemlig av militära säkerhetsskäl eller på grund av industrisekretess. Svenska Freds försöker tillsammans med andra organisationer från det civila samhället påverka för öppen rapportering så att vi som civilsamhälle har möjlighet att granska om avtalet följs och sätta press på dem som inte gör det. 

Linda Åkerström ATTLinda Åkerström på mötet i Cancún. Den 24-27 augusti är Svenska Freds ansvariga för nedrustningsfrågor, Linda Åkerström, i Cancún i Mexiko för att delta på mötet. Svenska Freds deltar som medlem Control Arms, den internationella koalitionen för ideella organisationer. Mötet samlar alla de stater som skrivit under eller ratificerat avtalet för att diskutera och besluta hur avtalet, som trädde i kraft i slutet av 2014, ska ta steget vidare från ord på papper till praktisk handling.

Arms Trade Treaty innebär att globala regler för vapenhandel för första gången börjat gälla. Svenska Freds har följt förhandlingarna och stött avtalet under lång tid. Även om avtalet har brister så är det historiskt. Att det finns ett avtal på plats räcker dock inte. Det finns många exempel på nedrustningsinitiativ som strandat i brist på engagemang, resurser eller tillräckliga mekanismer för att hålla staterna vid sina åtaganden. Det vill vi inte ska hända ATT. 

Några av de praktiska frågor som beslutas på mötet kommer att få stor betydelse för hur effektivt avtalet kan bli, i förlängningen vilka förutsättningar det kommer att få för att i praktiken bidra till syftet: att begränsa den värsta sortens vapenflöden och rädda liv. Det handlar om var sekretariatet ska ligga och hur det ska fungera, vilka mötesregler som ska gälla, hur den framtida processen ska finansieras och inte minst hur öppet statsparterna ska redovisa vad de exporterat och importerat. 

Varje dag under mötet släpper organisationen Reaching Critical Will en publikation som diskuterar och sammanfattar gårdagens möte. I onsdagens tidning skriver Linda Åkerström och Sofia Tuvestad, politisk handläggare på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, också på plats i Cancún, att det finns mer arbete att göra även i Sverige för att genomföra förpliktelserna i ATT till fullo. På ett sidoevent diskuterades öppenhet och ansvarsutrkävande, och det konstaderades att det finns utrymme för förbättringar också i de nordiska länderna.

Artikeln nedan i svensk översättning.

Öppenhet och rapportering i Sverige

Ett av sidoeventen på det globala vapenhandelsfördragets (Arms Trade Treaty, ATT) första statspartsmöte diskuterade nordiska exportkontrollsystem. Diskussionen fokuserade till stor del på hur dessa stater kan vara förebilder för andra när exportkontrollregler ska utvecklas och ATT implementeras. 

Debatten belyser en viktig faktor i alla diskussioner om vapenhandelsfördraget, inte minst de som rör exporterande stater: Att stoppa okontrollerade flöden av vapen och upprätta kontrollsystem där de inte ännu existerar är ett av fördragets centrala syften. Men det finns också ett akut behov av förbättringar i befintliga system.

De nordiska länderna har alla system för exportkontroll på plats vilka inkluderar viktiga delar av ATT, till exempel hänsyn till mänskliga rättigheter, i riskbedömningen. Det innebär dock inte på något sätt att det inte finns mer arbete att göra. 

Tolka ATT strikt

Och som vi ser i praktiken, särskilt vad gäller Sveriges export, betyder det verkligen inte att alla vapenaffärer som ska stoppas blir det, eller att det finns tillräcklig insyn i vapenexportkontrollen. Varken ATT i allmänhet eller de stater som nu arbetar för att etablera starkare exportkontrollsystem kommer att tjäna på att oansvarig och destruktiv "laglig" och "kontrollerad" vapenhandel lämnas utanför diskussionen. Exporterande stater måste genomföra ATT på ett sätt som tolkar fördragets skyldigheter på striktast möjliga sätt när det gäller att främja mänskliga rättigheter, människors säkerhet och öppenhet. 

Detta måste även gälla de beslut som antas på det här eller kommande möten, till exempel rapporteringsmallar. Det civila samhällets aktörer har uttryckt allvarlig kritik mot det senaste utkastet för rapporteringsmallar. Kritiken gäller bland annat att mallarna för staternas årsredovisningar inte lever upp till de normer som fastställs i fördragstexten. Behovet av öppenhet i rapporteringen har redan tagits upp av ett antal stater under statspartsmötet, såsom Costa Rica, Nederländerna och Nya Zeeland.

Öppenhet och ansvarsutkrävande diskuterades kortfattat på sidoeventet om nordisk exportkontroll, med budskapet att de nordiska länderna alla har goda system för öppenhet. Men det noterades också att det finns utrymme för förbättringar och det är verkligen fallet för det svenska systemet. Sverige betraktas ofta – och betraktar sig – som en stat med ett öppet och transparent system för exportkontroll. Den bilden har dock alltmer ifrågasatts under de senaste åren och behovet av ökad öppenhet och ansvarsutkrävande har betonats också i den parlamentariska krigsmaterielexportöversynskommitténs rapport. 

Sverige måste främja öppenhet

Sveriges mål måste vara att främja och implementera ökad öppenhet, såväl nationellt som i ATT debatter, enligt ATT:s syfte och mål. I dag ska parlamentarisk insyn i beslutsfattandet om vapenexport säkerställas av Exportkontrollrådet (EKR) – ett råd av partirepresentanter som informeras om kommande tillståndsbeslut och som kan ge input när gällande regler ska tolkas.  

Men eftersom alla diskussioner i rådet är hemliga får ledamöterna inte diskutera sina positioner med partikamrater och absolut inte förklara dem för allmänheten. Systemet gör det omöjligt att utkräva ansvar för partiernas agerande i rådet. Systemet hindrar också riksdagen från att på ett effektivt sätt kunna granska regeringens agerande i vapenexportfrågor. Den svenska fredsrörelsen har under en lång tid arbetat för att diskussionerna i EKR ska vara öppna. Vi har också krävt mer detaljerad rapportering om den faktiska exporten från Sverige, information om beslutsgrunderna för tillståndsgivningen, liksom rapportering om vapenimporten till Sverige. Det finns för närvarande ingen offentlig rapportering om import och inga importregler i Sverige, en allvarlig brist som Sverige bör åtgärda som del av sitt stöd för och implementering av ATT.

Att rapporteringen är offentlig är en av de viktigaste och mest kritiska faktorerna för att ATT ska kunna implementeras på ett effektivt sätt. Det är ingen tillfällighet att fördragets första artikel förespråkar öppenhet och ansvarsfullt agerande. Rapporteringsmallar som inte uppfyller fördragets mest grundläggande syften och bestämmelser får inte godtas av delegaterna, och absolut inte av stater som berömmer sig med att vara frontfigurer i utvecklingen mot ökad öppenhet i internationella vapenöverföringar.  

SOFIA TUVESTAD 

IKFF Sverige 

LINDA ÅKERSTRÖM

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

En engelsk version av artikeln publicerades i organisationen Reaching Critical Wills ”ATT Monitor”, en publikation som utkommer dagligen under Arms Trade Treatys möten

>>Läs artikeln i ATT Monitor

Publicerad 2015-08-27