Arbetar för en fredligare värld

Debatt: Krig blir fred med maktens retorik

Att krig är lika med fred skrev redan Orwell i sin remarkabla bok ”1984”. Storebrors mening var allenarådande och skulle anammas av alla undersåtar. Övningar i dubbeltänk var nödvändiga för maktens bevarande. Fredsministeriet hade hand om krigföringen. Inpå 2000-talet använder krigsmakternas representanter likaså nya begrepp för att ge en beskrivning av anfall och dödande. De fredsbefrämjande eller fredsframtvingande krigshandlingarna ska möjliggöra fred. Även en fredspristagare till Nobels minne kan hävda att krig är en förutsättning för fred.

Förenta staternas ledning hävdar vid angrepp på ett annat land att de ”främjar demokratin”. Maktövertagandet ska påverka den andra statens, den invaderades, politiska system i demokratisk riktning.  I verkligheten blir resultatet ett underordnat, splittrat samhällssystem och ett kuvat land vars produktion gynnar det angripande landets handels- och företagsintressen. Den undergrävande verksamheten, främst i sydamerikanska stater, har visat att demokratiskt valda statsledningar har motarbetats genom stöd till de egna nordamerikanska företagen och med dem sammankopplade paramilitära grupper som opererar inom eller utom landets egna militära organisation. I Centralasien gäller aktionerna att ta kontroll över olje- och gasproduktion.

Inte längre reguljärt

Krig behöver inte längre vara reguljärt med öppna anfall eller försvar. Förenta staternas ledning har myntat begreppet ”irreguljärt krig”. Med detta menas i klarspråk att inte enbart använda flygbomber och dödande missiler, utan att neutralisera fienden med olika destabiliserande operationer och att genom till exempel ekonomiska påtryckningar behärska befolkningen i det fientliga området. Kännare benämner detta också som ”ljudlös invasion” och många exempel finns, till exempel angreppen på de centralamerikanska staterna, som Haiti, Honduras och Nicaragua.

En krigföring i mer dold verksamhet, som hemliga operationer, i form av hot om användning av massförstörelsevapen eller terrorism, statsterrorism, kan i nyspråket få benämningen ”assymetriskt krig” eller krig med assymetriska metoder, okonventionella angreppsformer. Från nordamerikansk sida används begreppet som beteckning på uppträdandet hos en fiende, men bör kunna påskrivas alla krigförande institutioner. Eftersom krig – på engelska ”war” – är ett så centralt begrepp i det nordamerikanska språket och samtalet, så har det också fått många namn och betydelser; man talar där om ”pre-emptive war”, ”preventive war”, ”prophylactic war”, ”surgical war” och, vilket syns adekvat för det nordamerikanska militära nätverkets ambitioner, ”a permanent war” för att hålla krigsindustrin vid liv, möjligen i oändlighet.

Det pågående kriget i Afghanistan har beteckningen ”Operation Enduring Freedom”, alltså en varaktig frihet som nu eftersträvats i tio år. Under Obama ska maktanvändningen i krig bli mjukare och presidenten och hans medhjälpare talar om ”soft power”, förmodligen i syfte att förmildra krigshandlingarna.

”Kampanj” och ”teater”

Krig benämns numera också som en kampanj, eller ”campaign”, och en krigsskådeplats, alltså ett område där människor dör och lemlästas, benämns numera teater, eller i ordets ursprungsland, ”theater”. Afghanistan och Irak är numera teatrar i nordamerikanska militära ögon och medvetanden. Särskilt abstrakt, eller förmildrande, blir kriget när det omtalas som en ”insats”. De svenska morgontidningarna citerar utan vidare reflektioner detta uttryck och benämner den svenska militära medverkan i Förenta staternas krig mot Afghanistan som en ”insats”. Den svenska ”insatsstyrkan” består år 2011 av mer än 500 soldater och befäl.
Civila offer för de nordamerikanska bomberna benämns ”collateral damage”, indirekta skador, vilket egentligen innebär att Förenta staternas krigsledning söker reducera mord på oskyldiga till en skada med underordnad betydelse.

De svenska försvarsrepresentanterna har säkerligen, under det första årtiondet på 2000-talet, vid sina frekventa resor till Förenta staterna och Washington, hört och fått lära sig dessa nya begrepp. Det är synnerligen beklagligt om svensk försvarsmakt söker anamma dessa försök till verklighetsförfalskning och sprider detta till media och svensk befolkning. Krig är död och förintelse och saker och ting bör nämnas vid deras rätta namn. Fred skapas genom öppna samtal och förhandlingar och det är därför välkommet när krigets lögner kan avslöjas. Nu – år 2011 – har det visat sig att mer än 100 000 människor, civila män, kvinnor och barn har dödats i dessa krigshandlingar i Irak för framtvingande av fred. Är detta dödande de fredsbefrämjande medel som krävs för att nå målet?

BERNDT A PAULSSON

Copy: Pax och artikelförfattaren

 

Upplaga av Pax: 
Pax nr 3 2011