Arbetar för en fredligare värld

Tabell över svensk vapenexport 1995-2016.

Snabba fakta om vapenexporten

Här följer några snabba fakta från Svenska Freds om svensk vapenexport.

Mest i världen. 2016 ligger Sverige på en nionde plats över de stater som exporterar mest vapen per capita. 

Räknat per person är Sverige ett av de länder som säljer mest vapen i världen. 2011 toppade vi listan och 2012-2013 låg vi på tredje plats, efter Israel och Ryssland. 2014 hamnade Sverige på fjärde plats på listan över de stater som säljer mest större konventionella vapensystem per person. Ser man till det totala värdet på vapenexporten så placerar vi oss på tolfte plats mellan åren 2000-2016. 

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på Sipri:s siffror kring global vapenhandel och FN:s befolkningsstatistik)

 

Vpx per capita

Fortsatt stor vapenexport: Under 2016 sålde Sverige krigsmateriel för ett värde av 11 miljarder kronor. Det är en ökning med 45 procent jämfört med 2015. Värdet på vapenexporten år 2016 är tre gånger större än under början på 2000-talet.

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på Sipri:s siffror kring global vapenhandel och FN:s befolkningsstatistik)

 

 Svensk krigsmaterialexport 1995-2016

 

Fler länder: Svenska Freds ser en trend av ökad export till fler länder. År 1990 exporterade Sverige krigsmateriel till 33 länder och år 2016 exporterades krigsmateriel till 56 stycken länder. 

Under 2013 sålde Sverige krigsmateriel till fler länder än någonsin tidigare eller senare, totalt 66 stycken.

(Källa: Regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll)

Största köparna: De fem största köparna av svensk  krigsmateriel 2016 var Brasilien, Norge, USA, Tyskland och Thailand. Tillsammans står dessa länder för 66,5% av den totala krigsmaterielexporten under 2016. Andra stora mottagare under 2016 var Sydafrika, Sydkorea, Förenta Arabemiraten, Pakistan och Frankrike.   (Källa: Regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll 2016) 

Export till länder med HDI under 0,8: Det är ett grundläggande och globalt problem att stater väljer att prioritera militär upprustning före fattigdomsbekämpning och utvecklingsarbete. För varje krona som läggs på bistånd läggs ytterligare 13 kronor på militär upprustning. Under perioden 2015-2016 sålde Sverige vapen för 18,6 miljarder kronor. Cirka 30 procent av den vapenexporten gick till länder med ett Human Development Index som var lägre än 0,8. Detta kan jämföras med perioden 2001-2002 då Sverige sålde vapen för totalt 6,5 miljarder och 15 procent av exporten gick till länder med ett HDI lägre än 0,8. Den totala exporten har alltså ökat med 286 procent sedan 2001 och andelen av exporten som går till länder med ett HDI lägre än 0,8 har fördubblats. 

 

Svensk krigsmaterialexport till utvecklingsländer 1997-2016, faktisk export

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på Human Development Index http://hdr.undp.org/en/statistics/ och regeringens skrivelser från 1997 till 2016)

Export till icke-demokratier: Under 2016 gick 10 procent av värdet av den svenska krigsmaterielexporten till icke-demokratier. I dessa beräkningar efterföljer vi Freedom House ranking av länder. Exempel på länder som Sverige exporterade till under 2016 som räknas som icke-demokratier är Thailand, Förenade Arabemiraten, Qatar, Saudiarabien och Algeriet.

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll och demokratirankning från organisationen Freedom House)

Svensk krigsmaterialexport till fria, delvis fria och ofria länder 2000-2016

Export till länder i krig och konflikt: Trots riktlinjer som borde förhindra export av krigsmateriel till länder i krig och konflikt säljer Sverige vapen till både krigförande länder som exempelvis USA och Indien och till krigförande diktaturer som exempelvis Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. År 2000 gick 2,8 procent av den totala vapenexporten till krigförande länder. År 2016 hade procentenheten ökat till 51 procent. Detta betyder att 51 procent av de stater som Sverige exporterar krigsmateriel deltar i konflikter. 

>> Genomgång av vapensituationen i Syrien

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll, samt UCDP)

andel av vpx till väpnad konflikt 2000-2013

Export till Saudiarabien: Vapenexporten till Saudiarabien uppgick 2016 till ett värde av 1,9 miljoner. Åren 2000 till 2015 har vapenexporten till Saudiarabien varit värd 5,34 miljarder kronor. År 2011 toppades den svenska vapenexporten till Saudiarabien och uppgick till totalt 2,87 miljarder i värde, den över tid största summan.  Sedan 2005 har exporten bland annat  bestått av pansarvärnsroboten Bill, spaningsradarn Erieye, ammunition och stridsdelar för eldrörsvapen.

Den nya lagstiftningen som har utretts sedan 2011 och som planeras träda i kraft den 15 april 2018, är något mer skärpt än den tidigare vid frågan om exportkontroll till icke-demokratier. Det nya lagförslaget ska innebära en skärpning som försvårar export till länder med tveksam demokratisk status eller där mänskliga rättigheter kränks. Dock saknas fortfarande ett kriterium som uttryckligen förbjuder Sverige att exportera krigsmateriel till ofria länder och diktaturer. Detta betyder att Sverige även i framtiden kan komma att exportera vapen till ofria länder som Saudiarabien. 

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll, samt ISP)  >> Mer information om lagförslaget och Svenska Freds kampanj för demokratikriterium

Största  företagen: Det finns totalt 150 företag som tillverkar krigsmateriel i Sverige. Ett 40-tal av dessa har tillstånd att exportera vapen. Den svenska krigsmaterielindustrin omsätter cirka 30 miljarder per år. Under 2016 uppgick värdet av den totala krigsmaterielexporten till 10 989 miljoner. Det är cirka 37  procent av vad den svenska krigsmaterielindustrin omsätter. De största företagen är Saab AB som i sin helhet är Sveriges ojämförligt största producent och exportör av krigsmateriel. Andra stora företag som exporterar krigsmateriel är BAE Systems Hägglunds, BAE Systems Bofors, FFV Ordnance AB, Nammo, Kockums och Volvo Aero. Du kan läsa ännu mera om den svenska krigsmaterielindustrin här. 

(Källa: Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll)

Vem bestämmer? Sveriges regering är ytterst ansvarig för den svenska vapenexporten. Tidigare har ansvaret legat på försvarsministern men nu är det justitie-och migrationsminister Morgan Johansson som är ansvarig. Regeringen har delegerat tillståndsgivningen för vapenexport till myndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP (tidigare Krigsmaterielinspektionen).

Lagar & regler: Vapenexport är i princip förbjuden. Men undantag kan medges enligt Lag om krigsmateriel om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Regeringens riktlinjer säger i korthet att vapenexport inte bör beviljas om ett land är involverat i, eller riskerar att dras in i, en väpnad konflikt eller om det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Sedan 2011 har en process om en ny skärpt lag avseende exportkontroll pågått. Processen påbörjades efter den så kallade arabiska våren 2011, då debatten om svensk vapenexport till hälften av de icke-demokratiska regimerna i Mellanöstern och Nordafrika blossade upp. Detta tillsammans med Ekots avslöjande av att Totalförsvarets forskningsinstitut hade långtgående planer på att hjälpa Saudiarabien med att bygga en vapenfabrik blev anledningen till att en kommitté tillsattes med syfte att granska och ge förslag till ett nytt skärpt ramverk och ´nya riktlinjer.

I oktober 2017 lämnade regeringen över den proposition som är ett lagförslag till riksdagen. Nu väntar en riksdagsdebatt, och beslut om lagändring planeras fattas den 15 april 2018. Propositionen presenterar något skärpta regler kring exportkontroll. Men det demokratikriterium som införs innebär inte ett absolut förbud mot export till diktaturer och stater som kränker mänskliga rättigheter.

>> Svenska Freds analys av propositionen

>> Tidslinje - en sex år lång process

Sedan 2003 finns också Politiken för global utveckling, PGU som regeringen bör ta hänsyn till i all politik. PGU ska bidra till en mer rättvis och hållbar global utveckling genom att implementera flera perspektiv i Sveriges alla politikområden. Fattiga människors perspektiv samt rättighetsperspektiv genomsyrar PGU. PGU ska även påverka vapenexporten. Vartannat år gör ett antal civilsamhällesorganisationer en utvärdering av hur väl regeringen lyckats med att inkorporera PGU i de olika politikområdena. Resultatet av utvärderingen presenteras i en så kallad PGU-barometer. Vapenexporten brukar tas upp som ett av de områden där PGU inte har lyckats implementeras.  

Under 2016 samlades världens ledare i FN och tog fram de globala målen, också kända som Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 mål för hållbar utveckling, i alla länder. Sverige prioriterar Agenda 2030 högt i utrikespolitiken genom att Sveriges regering har deklarerat att Sverige ska vara en av de ledande staterna i implementeringen av Agenda 2030 i världen.

Dock står den svenska vapenexporten till fattiga, odemokratiska länder samt till MR-förtryckare och länder i väpnad konflikt i motsättning till målen i Agenda 2030. Vapenexporten är en stor och tydlig målkonflikt i svensk politik. För att Sverige ska kunna vara trovärdig i sina ansträngningar för samtliga av de mål som lyfts inom Agenda 2030 måste denna konflikt adresseras och åtgärdas. 

>> Läs om Agenda 2030

Sverige ska också förhålla sig till EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport. Den innehåller åtta kriterier som alla ansökningar om vapenexport ska prövas mot, exempelvis ska hänsyn tas till mottagarlandets respekt för de mänskliga rättigheterna samt bör den internationella humanitära rätten respekteras vid beviljande av tillstånd. 

Sverige har även undertecknat FN:s vapenhandelsfördrag Arms Trade Treaty, ATT. ATT är det första fördraget i sitt slag och ska reglera den internationella vapenhandeln. Fördraget innehåller totalt 28 artiklar samt tillhörande paragrafer som stater är bundna att förhålla sig till. Enligt ATT ska förbud mot vapenexport föreligga om det exempelvis finns misstanke om brott mot mänskligheten, attacker mot civila eller folkmord. Den svenska lagstiftningen kring vapenexport anses vara mer strikt än ATT. ATT är betydelsefullt för att det innefattar en ambition att harmonisera grundläggande riktlinjer för vapenexport och hur det internationella samfundet bör hantera frågan om vapenhandel för att minska mänskligt lidande. 

Svenska Freds kräver: Vapenhandel är en viktig drivkraft bakom militär upprustning och bidrar därmed till väpnade konflikter, legitimering av förtryck och ger upphov till snedprioriteringar. Svenska Freds vill avveckla den svenska och internationella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till krigförande stater, konfliktområden, diktaturer, stater som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Håller du med? Bli medlem här! Vill du få nyheter om vapenexport? Anmäl dig då till vår e-postlista för information om vapenexport genom att skriva till: vpxinfo@svenskafreds.se

Publicerad 2017-11-09