Arbetar för en fredligare värld

Tabell över svensk vapenexport 1995-2016.

Snabba fakta om vapenexporten

Här följer några snabba fakta från Svenska Freds om svensk vapenexport.

Mest i världen: Räknat per person är Sverige ett av de länder som säljer mest vapen i världen. 2011 toppade vi listan och 2012-2013 låg vi på tredje plats, efter Israel och Ryssland. 2014 hamnade Sverige på fjärde plats på listan över de stater som säljer mest större konventionella vapensystem per person. Ser man till det totala värdet på vapenexporten så placerar vi oss på åttonde plats mellan åren 2000-2010.

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på Sipri:s siffror kring global vapenhandel och FN:s befolkningsstatistik)

Vpx per capita

Fortsatt stor vapenexport: Under 2015 sålde Sverige krigsmateriel för 7,6 miljarder kronor, vilket är en minskning med 4 procent från föregående år. Trots minskningen är värdet på vapenexporten år 2015 nästan dubbelt så hög jämfört med början av 2000-talet.

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll)

 Svensk krigsmaterialexport 1995-2016

 

Fler länder: Under 2013 sålde Sverige krigsmateriel till fler länder än någonsin tidigare, totalt 66 stycken. Det kan jämföras med 52 länder under 2000 och 33 länder under 1990. Sverige sålde krigsmateriel till 63 länder under 2015. (Källa: Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll)

Största köparna: De fem största mottagarna av krigsmateriel från Sverige under 2015 var i ordning Norge, USA, Finland, Indien och Tyskland. Dessa fem länder står tillsammans för 53 procent av den totala krigsmaterielexporten. Andra stora mottagare de senaste året är Storbritannien, Frankrike, Sydkorea och Kanada.

(Källa: Regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll 2013)

Export till utvecklingsländer: Det är ett grundläggande och globalt problem att stater väljer att prioritera militär upprustning före fattigdomsbekämpning och utvecklingsarbete. För varje krona som läggs på bistånd läggs ytterligare 13 kronor på militär upprustning. Under perioden 2013-2014 sålde Sverige vapen för knappt 20 miljarder svenska kronor och 30 procent av den exporten gick till länder med ett Human Development Index som var lägre än 0,8 enligt UNDP. Det kan jämföras med perioden 2001-2002 då Sverige sålde vapen för 6,5 miljarder och 15 procent av exporten gick till utvecklingsländer. Den totala exporten har alltså mer än tredubblats och andelen av exporten som går till utvecklingsländer har fördubblats.

Svensk krigsmaterialexport till utvecklingsländer 1997-2016, faktisk export

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på Human Development Index http://hdr.undp.org/en/statistics/ och regeringens skrivelser från 1997 till 2014)

Export till icke-demokratier: Export till icke-demokratier: Under 2015 gick 10 procent av den totala exporten av krigsmateriel till länder som organisationen Freedom House rankar som ofria eller delvis ofria. Det handlar om länder som Thailand, Förenade Arabemiraten, Qatar, Saudiarabien, Turkiet, Mexiko och Singapore. 

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll och demokratirankning från organisationen Freedom House)

Svensk krigsmaterialexport till fria, delvis fria och ofria länder 2000-2016

Export till länder i krig och konflikt: Trots riktlinjer som borde förhindra detta säljer Sverige krigsmateriel till både krigförande länder (t ex. USA och Indien) och diktaturer (t ex. Förenade Arabemiraten och Saudiarabien). År 2000 gick 2,8 procent av den totala vapenexporten till krigförande länder. 2013 hade siffran ökat till 46 procent.

>> Genomgång av vapensituationen i Syrien

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll, samt UCDP)

andel av vpx till väpnad konflikt 2000-2013

Export till Saudiarabien: Vapenexporten till Saudiarabien uppgick 2014 till ett värde av 338 miljoner kr. Det är både krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel som har exporterats till landet de senaste åren, bland annat ammunition och stridsdelar för eldrörsvapen under 2014. En parlamentarisk utredning pågår med syfte att skärpa exportkontrollen mot denna sorts mottagarländer. De senaste fem åren har krigsmateriel för 5,1 miljarder kr exporterats till Saudiarabien. Sedan 2005 har exporten främst bestått av pansarvärnsroboten Bill, spaningsradarn Erieye, motmedelssystem, sikten, kamouflageutrustning, med mera.

(Källa: Svenska Freds beräkningar, baserade på Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll, samt ISP)

Största företagen: Saab AB som helhet är Sveriges ojämförligt största producent och exportör av krigsmateriel. Andra stora företag som exporterar krigsmateriel är BAE System Hägglunds, BAE System Bofors, FFV Ordnance AB, Nammo, Kockums och Volvo Aero. Läs mer om svensk vapenindustri här.

(Källa: Regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll)

Vem bestämmer?: Sveriges regering är ytterst ansvarig för den svenska vapenexporten. Tidigare har ansvaret legat på handelsministern, men det är nu justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som är ansvarig. Regeringen har delegerat tillståndsgivningen för vapenexport till myndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP, (tidigare Krigsmaterielinspektionen).

Lagar & regler: Vapenexport är i princip förbjuden. Men undantag kan medges enligt Lag om krigsmateriel om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Regeringens riktlinjer säger i korthet att vapenexport inte bör beviljas om ett land är involverat i, eller riskerar att dras in i, en väpnad konflikt eller om det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Sverige ska också förhålla sig till EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport. Den innehåller 8 kriterier som alla ansökningar om vapenexport ska prövas mot. Bland annat ska man ta hänsyn till mottagarlandets respekt för de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.

Sedan 2003 finns också PGU, Politiken för global utveckling, att ta hänsyn till. PGU ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling genom att genomsyras av ett rättighetsperspektiv och av fattiga människors perspektiv på utveckling. Denna politik ska genomsyra alla politikområden, även vapenexporten. Varje år görs en utvärdering, den så kallade PGU-barometern, som mäter hur väl regeringen lyckats med att inkorporera PGU i de olika politikområdena. Vapenexporten brukar tas upp som ett område där PGU inte har lyckats implementerats.

Sverige har även undertecknat FN:s vapenhandelsfördrag, ATT (Arms Trade Treaty). Detta är det första avtalet i sitt slag, och ska reglera den internationella vapenhandeln. Det innehåller ett antal punkter stater är bundna att förhålla sig till vid beslut om bland annat vapenexport. Förbud mot export av vapen är till exempel om det finns misstanke om folkmord, brott mot mänskligheten, attacker mot civila, med mera. ATT innehåller förutom förbuden också riktlinjer för vapenexport, där risk för kränkningar av mänskliga rättigheter är ett exempel på vad som ska räknas in i bedömningen. Sveriges lagstiftning kring vapenexport kan generellt sägas var mer strikt än detta avtal.

Krigsmaterielexportöversynskommittén, Kex, är en parlamentarisk utredning som regeringen har tillsatt med syfte att ta fram förslag till en ny krigsmateriellagstiftning, främst för att utreda hur Sverige kan skärpa exportkontrollen till icke-demokratiska regimer. Beslutet att lagstiftningen ska skärpas är taget av riksdagen och utredningen tillsattes sedan för att komma fram till hur lagen och riktlinjerna konkret ska ändras. Kommittén skulle enligt planen ha redovisat sina slutsatser senast december 2014, men detta har skjutits upp till april 2015. Läs mer om Kex här.

Svenska Freds kräver: Vapenhandel är en viktig drivkraft bakom militär upprustning och bidrar därmed till väpnade konflikter, legitimering av förtryck och ger upphov till snedprioriteringar. Svenska Freds vill avveckla den svenska och internationella vapenhandeln. Vi kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till krigförande stater, konfliktområden, diktaturer, stater som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Håller du med? Bli medlem här! Vill du få nyheter om vapenexport? Anmäl dig då till vår e-postlista för information om vapenexport genom att skriva till: vpxinfo@svenskafreds.se

Publicerad 2012-03-20