Arbetar för en fredligare värld

Ruta med text: Stoppa vapenexport till diktaturer

Stoppa vapenexporten till diktaturer

Svenska Freds kräver ett regelverk som i praktiken stoppar all export av krigsmateriel till icke-demokratier.

>> Analys av regeringens proposition, kortversion

>> Analys av regeringens propostion, längre version

>> Tidslinje: Vägen till nytt regelverk för vapenexporten

Nu gäller det! Inom kort kommer riksdagen att fatta beslut om ett nytt regelverk för vapenexport, eller export av krigsmateriel som det formellt kallas. Senast regelverket ändrades var 1992. Redan för sex år sedan 2011 beslutade riksdagen att regelverket skulle skärpas för att stoppa krigsmaterielexport till icke-demokratier men utredning och beslut har sedan försenats gång på gång. Under tiden har exporten och företagens marknadsföring fortsatt. Det är hög tid för regeringen att uppfylla sina löften. 

Men regeringens proposition, som kom den 24 oktober 2017, innebär inte ett absolut förbud. Skrivningarna är för vaga för att garantera att diktaturer och länder med grava demokratiska brister inte får köpa svensk krigsmateriel.Vad som vid första anblicken kan se ut som ett skarpt förslag försvagas av en rad kryphål. 

Regeringen föreslår i propositionen bland annat ett demokratikriterium som innebär att den mottagande statens demokratiska status ska vara ett centralt villkor för att export ska beviljas. Grava brister i den demokratiska statusen ska utgöra ett hinder för tillstånd för export av krigsmateriel

Även i fortsättningen ska dock en helhetsbedömning göras där situationen för mänskliga rättigheter och demokratisk status vägs mot försvars- och säkerhetspolitiska intressen som anses tala för export. Därför kommer öppenheten kring besluten att vara avgörande för att kunna utkräva ansvar för hur vapenexporten kommer att se ut i praktiken. Men flera av de förslag som presenterades av den parlamentariska krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) för att öka transparensen och möjliggöra ansvarsutkrävande har fallit bort.

Varför behövs ett nytt regelverk?

Sverige har en omfattande vapenexport till diktaturer och länder där mänskliga rättigheter allvarligt kränks. Problemen är för det första vad denna export kan bidra till. Att sätta krigsmateriel i händerna på odemokratiska regimer bidrar till att stärka de styrandes makt på bekostnad av folkets rätt till frihet och demokrati. Befolkningar i odemokratiska länder har inte möjlighet att delta i belsuten om att köpa krigsmateriel från Sverige och risker finns också att det vänds emot dem om de kräver sina rättigheter.

För det andra är export av krigsmateriel också en viktig politisk symbol. Att sälja krigsmateriel legitimerar och godkänner en odemokratisk regims beteende och devalverar Sveriges möjligheter inom andra politikområden. Det går inte att hävda att regeringen för en trovärdig politik för mänskliga rättigheter och demokrati så länge denna export tillåts. Den feministiska utrikespolitik som regeringen deklarerat är inte heller trovärdig så länge som den sker parallellt med militärt samarbete med regimer som strukturellt förtrycker kvinnors rättigheter.

Vår röst behövs

Vad är det då som är problemet? En majoritet av riksdagens ledamöter tillhör partier med beslut om att stoppa export av krigsmateriel till diktaturer. Det är därmed fullt möjligt att få igenom en sådan förändring - om politikerna vill. Partierna får inte svika sina beslut och kompromissa bort mänskliga rättigheter och demokrati. Dock finns starka intressen för att denna export ska tillåtas fortsätta trots den osäkerhet som den för med sig runt om i världen. Därför behövs vår och era röster för att sätta press på regering och riksdag att se till att vapenexporten till diktatuyrer stoppas i praktiken.

De skärpningar som görs i regelverket genom att ett demokratikriterium införs och ändringar görs i kriteriet för mänskliga rättigheter kommer bara att innebära verklig förändring om mänskliga rättigheter och demokratisk status tillåts väga tyngre i prövningen än försvars- och säkerhetspolitiska faktorer som anses tala för att bevilja export. Med dagens utveckling av försvarspolitiken, med ökat fokus på nationellt traditionellt och militärt försvar, är det en stor risk att så inte kommer att vara fallet.

Svenska Freds har sedan 1990-talet krävt ett demokratikriterium för vapenexport och vår kampanj har så här lång bidragit till riksdagsbeslut 2011 och till att Kex-utredningen tillsattes 2012. Svenska Freds kommer att fortsätta granska den svenska vapenexporten och noggrant utvärdera vilka effekter den nya lagstiftningen och ändringarna i riktlinjerna får i praktiken. Tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer kommer Svenska Freds att verka för ett totalförbud av export av krigsmateriel till diktaturer och stater som kränker sin befolknings mänskliga rättigheter. 

Svenska Freds bedriver påverkansarbete för att det nya regelverket i praktiken ska leva upp till löftena och besluten i riksdag och på partikongresser. 

Hjälp oss driva denna fråga hela vägen fram och få stopp på Sveriges vapenexport till diktaturer. 

Det här kan du göra:

Mer information

>> Pressmeddelande: Inget absolut förbud mot vapenexport till diktaturer

>> Svensk vapenexport

>> Gemensam kraftsamling
 

Debattartiklar:

>> Sverige måste sluta beväpna diktaturer

>> Nödvändigt att förbjuda vapenexport till diktaturer

>> Svik inte ert löfte om stopp för vapenexport
 

 

 

Publicerad 2017-03-14