Arbetar för en fredligare värld

Soldat med vapen.
Inte längre frivilligt.

Värnplikt

Värnplikten återinförd 

Den 1 juli 2010 avskaffades värnplikten i fredstid i Sverige. Det innebar att den militära grundutbildningen blev frivillig. En allmän uppfattning var att värnplikten skulle vila. Ett skäl var att det säkerhetspolitiska läget bedömdes vara stabilt. Ett annat skäl var att beslutsfattarna ville testa ett nytt personalförsörjningssystem.  

I mars 2017 beslutade S-MP-regeringen att återinföra värnplikten. Anledningarna var att det säkerhetspolitiska läget ansågs försämrat, och att försvaret inte lyckats rekrytera tillräckligt många frivilliga.

Det innebär den militära grundutbildningen efter januari 2018 inte längre är frivillig. De som berörs först är alla som är födda 1999 och 2000. Enligt Rekryteringsmyndigheten kommer runt 6 000 män och kvinnor att få mönstra. Av dessa 6 000 är det tänkt att 4 000 ska utbildas för en uppgift inom krigsorganisationen åren 2018 och 2019. År 2020 är det tänkt att 5 000 ska utbildas och för åren 2022 till 2025 är målet att 8 000 ska utbildas.  

Svenska Freds arbete mot värnplikten

Från 1901 till 2010 byggde Sveriges försvar på allmän värnplikt. Svenska Freds har hela tiden krävt att värnplikten ska avskaffas. Vi anser att alla människor ska ha rätt att vägra bära vapen och att ingen människa ska tvingas delta i krig. Detta argument stärks även av artikel 18 i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Svenska Freds har kämpat för rätten till vapenfrihet genom manifest och motioner, seminarier, debatter, och utspel i media. Värnpliktsvägrare har kunnat vända sig till Svenska Freds för rådgivning, och de som har straffats för sin vägran har kunnat få ekonomiskt stöd från kampfonden.

Inför att värnplikten återinförs har vi aktualiserat våra ståndpunkter. I ett remissvar till den statliga personalförsörjningsutredningen (SOU 2016:63), som låg till grund för regeringens beslut att återinföra värnplikt, påpekade vi att det säkerhetspolitiska fokuset är för snävt, de ungas synpunkter tas inte tillvara och rekryteringsarbetet påbörjas innan ungdomarna är myndiga. Utredningen anser också att värnpliktiga ska kunna skickas utomlands till operationer ”som inte faller under vad som brukar kallas traditionella fredsbevarande insatser”, något som innebär en stor förändring från tidigare. Varken vuxna eller unga vuxna ska skickas utomlands till krig och konflikter de inte valt att delta i.  

 

Publicerad 2017-10-19