Placerings- och investeringspolicy

Antagen av centralstyrelsen 2014-09-21

 

Att äga och förvalta kapital innebär alltid ett ansvar. Hur kapitalet investeras får konsekvenser som går långt utöver de egna ekonomiska intressena. Pengar som investeras i näringslivet påverkar en rad faktorer både i Sverige och utomlands. Syftet med en god kapitalförvaltning är att skapa ekonomiska förutsättningar för ett effektivt fredspolitiskt arbete även i framtiden. Det är freden som är målet, inte ekonomin i sig. Svenska Freds ska därför inte genom ekonomiska investeringar bidra till verksamhet som motverkar föreningens syften.

Ansvarsfullt förvaltade pengar kan också bidra till verksamheter som främjar fred, exempelvis ekonomisk och social utveckling, minskad fattigdom och en förbättrad miljö. Företagen ska bidra till samhällets utveckling och arbeta målmedvetet med frågor som rör miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Det gäller även frågor som rör bolagsstyrning, till exempel korruption, ersättningssystem och öppenhet.

Därför väljer Svenska Freds att placera kapital i verksamhet som visar respekt för och hänsyn till miljö, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsförhållanden samt principer om god bolagsstyrning.

 

Områden som är uteslutna ur Svenska Freds investerings- och placeringspolicy

Svenska Freds placerar inte kapital i företag eller företagsgrupper som tillverkar eller säljer krigsmateriel.

Med krigsmateriel avses produkter, delkomponenter och tjänster som säljs för militära ändamål och som är särskilt utformade för militärt bruk. Svenska Freds policy utgår i detta avseende från bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Exempel på krigsmateriel är krigsfartyg, tanks, väpnade fordon, stridsflygplan, handeldvapen, granater och granatkastare, torpeder, bomber, minor, ammunition, pansarvärnsvapen, haubitsar, kanoner, luftvärnsrobotar, krut och sprängämnen. Dessutom ingår produkter som används som plattform för vapen och militära strategiska produkter.

Exempel på plattformar för vapen är: skepp, flygplan eller andra fordon från vilka vapen kan användas och där huvudsyftet med fordonet är att fungera som ett stridsvapen. Detta inbegriper fraktfartyg som bär missiler och kanoner ombord för militära ändamål såväl som landstigningsfarkoster eller småbåtar som är vapenbestyckade.

Med militära strategiska produkter avses exempelvis elektronik för ammunition och minor, eldledningssystem och sikten som är centrala för att vapensystemet ska fungera.

Svenska Freds investerar inte heller kapital i verksamheter som producerar tobak, pornografi eller alkohol.

 

Mottagna medel

Gåvor, inklusive testamenten och liknande, i form av aktier som inte lever upp till vår placerings- och investeringspolicy säljs av direkt för att omplaceras i våra egna beslutade alternativ. Skulle föreningen få en gåva som är öronmärkt på ett sätt som strider mot våra etiska riktlinjer gällande placering och investering tar vi inte emot den.

 

Sprida riskerna

Svenska Freds sprider riskerna genom att inte samla  allt kapital på samma ställe. Utöver de sparade medel som redan är öronmärkta i våra egna fonder,  placerar vi övriga sparade pengar i externa fonder som inte strider mot vår placerings- och investeringspolicy. När det gäller risktagande kan vi vara beredda att välja placeringsalternativ med medel till hög risk, men då endast en mindre del av vårt totala kapital. Om sådant risktagande ska göras skall styrelsen avgöra val av placering och summa.

 

Redovisning och efterlevnad

I samband med upprättandet av årsredovisningen görs en enklare utvärdering av lönsamheten i de valda placeringarna. I varje årsredovisning redovisar vi våra riktlinjer gällande ekonomin, liksom resultatet av investeringarna.