Kongressprotokoll 2018

Protokoll från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens 135-årskongress 19 maj 2018 i Sundbyberg.
Vid protokollet: Linda Åkerström och Andreas Ribbefjord
Justerat av: Amanda Sundberg och Kristin Bengtsson

1. Kongressens öppnande

1 a. Hälsningstal

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens ordförande Agnes Hellström höll ett inledningstal och förklarade därefter kongressen öppnad. Agnes Hellström och Eva Kellström Froste berättade att foton kommer att tas, och spridas, från kongressen och att den som inte ville vara med på bild uppmanades ta kontakt med Eva.

1 b. Hälsningar till kongressen

Hälsning till kongressen hade inkommit från organisationen Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet som lästes upp av Agnes Hellström.

1 c. Parentation – minnesord över avlidna medlemmar

En tyst minut hölls till minne av de medlemmar och sympatisörer som avlidit sedan föregående kongress.

1 g. Presentation av centralstyrelse och personal

Närvarande i Centralstyrelse och personal presenterade sig.

2. Fastställande av röstlängd och godkännande av dagordningen

Kongressen beslutade att de personer som inkommit med sen anmälan också får rösträtt och röstlängden fastställdes enligt bilaga 1.

Kongressen beslutade att godkänna dagordningen med ändringen att lägga 5.0 Konstituering av kongressen, efter 2.0.

5. Konstituering av kongressen

Kongressen beslutade att konstituera sig enligt punkter 5a till 5 g.

5 a. Ordföranden för kongressen

Till kongressordförande valdes Jesper Wiklund.

5 b. Sekreterare

Till kongressekreterare valdes Linda Åkerström och Andreas Ribbefjord.

5 c. Protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Kristin Bengtsson och Amanda Sundberg.

5 d. Röstkontrollanter

Till röstkontrollanter valdes samma som protokolljusterare, Kristin Bengtsson och Amanda Sundberg.

5 e. Presskommitté

Till presskommitté valdes Eva Kellström Froste, Agnes Hellström och Karin Wall Härdfeldt.

5 f. Valkommitté

Till valkommitté valdes Eva Hakami, Anna Ek, Anna Widmark och Andreas Ribbefjord.

5 g. Beredningsutskott

Till beredningsutskott valdes Agnes Hellström, Tilda Wendefors och Kristin Bengtsson.

3. Fråga om kongressen är behörigen sammankallad

Kallelse till kongressen har stadgeenligt gått ut fem månader före 2018 års kongress. Kongressen ansåg sig behörigen sammankallad.

4. Fastställande av kongresshandledning

Kongressen beslutade att arbeta enligt kongresshandledningen.

6. Beslut om insamling vid kongressen

Kongressen beslutade att årets insamling ska tillfalla en organisation som arbetar på plats i Jemen och att kansliet får i uppgift att hitta en bra organisation. Totalt samlades 3487 kr in.

7. Beslut om valprocedur och kandidatnominering

Valberedningen, bestående av Anna Ek, Eva Hakami, Anna Widmark och Andreas Ribbefjord, presenterade sitt arbete med att nominera kandidater till Centralstyrelsen.

Valberedningens förslag var följande:

Ordförande, omval 2 år: Agnes Hellström
Ordinarie ledamot, omval 2 år: Liber Rodriguez Florez,
Ordinarie ledamöter, nyval 2 år: Maj-Lis Follér, Petra Lind, Henrik Fröjmark, Camilla Orjuela, Tora Törnquist

Suppleant, omval 2 år: Sofia Hultqvist (1:a suppleant).
Suppleanter nyval 2 år: Cilla Månsson (2:a suppleant), Morteza Eslahchi (3:e suppleant)

Auktoriserad revisor, nyval 2 år: Johan Andersson, Grant Thornton
Auktoriserad revisorssuppleant, nyval 2 år: Johanna Hellström, Grant Thornton

Föreningsrevisor, omval 2 år: Anders da Silva, Svenska Freds Göteborg.
Föreningsrevisorssuppleant, omval 2 år: Hanna Mattsson, Stockholms Fredsförening.

Alla närvarande av valberedningen nominerade kandidater presenterade sig för kongressen.

Kongressen beslutade om att Centralstyrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter inklusive ordförande, och tre suppleanter.

1 e. Utdelning av Malmö fredspris

Malmös vandringspris, för en värvnings- eller insamlingsinsats under det gångna året, tilldelades 2018 Björn Wetterling, som vid sitt 70-årsfirande uppmanade sina gäster att istället för presenter skänka en gåva till Svenska Freds. Detta resulterade i en samlad gåva på drygt 35 000 kronor.

Björn Wetterling meddelas priset efter kongressen.

1 f. Utdelning av E Holger Erikssons fredspris

2018 års E Holger Erikssons fredspris tilldelades Tomas Magnusson med motiveringen:

”Den 29 maj 1984 lämnade Svenska Freds dåvarande ordförande Tomas Magnusson in en polisanmälan mot Bofors för vapensmuggling. Detta blev starten på den så kallade Boforsaffären. Under Tomas Magnussons ordförandeskap 1979-1985 växte föreningen explosionsartat, (fredligt förstås). 1982 samlades till exempel 100 000 människor från hela Norden i hans hemort Göteborg för att visa sitt stöd för tanken på en kärnvapenfri zon i Norden och ett kärnvapenfritt Europa.

Tomas Magnussons ordförandeskap följdes senare av sju år som ordförande i IPB, International Peace Bureau, fram till 2013. Holger Erikssons fredspris är särskilt ämnat att gå till en person som engagerat sig lokalt inom föreningen. Många tidigare ordföranden och aktiva växlar med åren ofta ner sitt engagemang. Tomas Magnusson har gjort tvärtom. Som ordförande för lokalföreningen i Göteborg har han de senaste åren protesterat mot militärövningar, debatterat mot svensk vapenexport, gästat Bokmässan och arrangerat såväl föreläsningar och seminarieserier. Just nu driver han aktivt kampanjen Ett kärnvapenfritt Sverige. Holger Erikssons fredspris bör därför denna gång betraktas inte bara som ett uppmärksammande för ett långt och helhjärtat engagemang utan även som en energiinjektion inför det fortsatta arbetet i Svenska Freds för hållbar fred i världen.”

Priset togs emot av Tomas Magnusson på plats. Tomas berättade att han var jättehedrad att ta emot priset och valde att berätta om sina minnen av Holger Eriksson. Tomas kom in i föreningen 1970-talet och då var medlemsantalet lågt. Holger Eriksson ledde då Stockholms fredsförening. Holger var lite mer försiktig i kontrast till de lite mer aktiva men när Magnus började engagera sig var Holger en inspiration. När en ny fredsvind kom på 80-talet stimulerades och stöttades de av personer som Holger. Priset borde enligt Tomas heta ”Gullan och Holger Erikssons fredspris” eftersom paret alltid arbetade tillsammans.

1 d. Utdelning av Eldh-Ekblads fredspris

2018 års Eldh-Ekblads fredspris tilldelades författaren och journalisten Mattias Göransson med motiveringen:

”2014 blev startskottet, inte bara för en ny ubåtsjakt, utan också för en bevakning och debatt starkt präglad av spekulation och ryktesspridning. Det blev också startskottet för en djuplodande analys, ett antal artiklar och en bok som, från andra världskriget fram till nutid, gör upp med spökraketer och sillpruttar, ubåtsjakter och påstått allmänt sabotage.

Nu mer än någonsin behövs en mediebevakning av säkerhets- och försvarspolitiken som präglas av eftertänksamhet, kompetens, analys, källkritik och sakligt ifrågasättande. Vi behöver en offentlig debatt om försvars- och säkerhetspolitik som också vågar ifrågasätta och inte enbart präglas av grupptänk och mönsterseende. Dessa frågor är viktigare än så.

Sällan har en bok kommit så lägligt som den modiga Björnen kommer, både för sitt synliggörande av våra nationella vanföreställningar men också för att den öppnar upp för ett mer sansat samtal.

Mattias Göranssons gedigna arbete är en pelare att luta sig mot när anklagelser och härskartekniker reducerar den säkerhetspolitiska debatten till att handla om vilka vapensystem Sverige ska köpa in härnäst, utan att någon ställer den viktiga frågan varför?

När hela havet stormar behöver vi fler journalister och opinionsbildare som likt årets pristagare ställer sig upp och nyktert ropar:

Men Kejsaren har ju inga kläder på sig!”

Priset togs emot av Mattias Göransson på plats. Mattias berättade om sin fascination för berättelser och historier, med drag av fiktion. Det brukar folk tycka låter slarvigt men med fiktionens grepp blir det tydligare var gränsen mellan fiktion och fakta finns. Det finns en misstänksamhet mot själva formen som gör många berättande journalister mycket noggranna. En erfarenhet som inspirerade var arbetet med Qvick-fallet och med journalisten Hannes Råstam. Trots gedigna avslöjanden fortsatte vissa personer att hävda osanningar. Ubåtsfallet liknande detta fall – det spreds en berättelse men ingen ställde följdfrågor och ingen synade korten. Ingen annan grupp människor har, enligt Göransson, så många gånger haft fel som pansartriangeln, med vissa militärer, försvarsjournalister och politiker. Han blev själv chockad av hur lite gnista det fanns men hur mycket rök och fantasier som skapades. -Fantasierna är spännande. Jag om någon förstår lockelsen i en bra berättelse men fakta måste vara styrande, sa Göransson.

Det genomfördes en frågestund med Mattias Göransson.

Mötet ajournerades för lunch.

8. Redogörelse för verksamhetsberättelse 2016 och 2017

Förhandlingarna återupptogs.

Generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt presenterade verksamheten 2016 och 2017.

Årsredovisningarna för 2016 och 2017 riksorganisationen lades till handlingarna.

Den lokala årsboken för 2016 och 2017 med lokalföreningarnas årsberättelser lades också till handlingarna.

9. Redogörelse för ekonomisk berättelse 2016 och 2017

Den ekonomiska berättelsen inklusive resultat- och balansräkning föredrogs av kansliets ekonomiansvariga Elizabeth Wan.

10.   Revisorernas berättelse

Revisorerna Anders Slättås och Hanna Mattssons revisionsberättelser för 2016 och 2017 återfinns i sin helhet i årsredovisningen för respektive år. Revisorernas uttalanden lästes upp av mötets ordförande. Revisorerna hade inget att anmärka på för något år och tillstyrker att kongressen beviljar ansvarsfrihet för Centralstyrelsens ledamöter för båda räkenskapsåren. Kongressen lade revisorernas utlåtanden till handlingarna.

Tomas Magnusson begärde ordet med en önskan om att dela på revisorernas och föreningsrevisorernas berättelser i framtida redovisningar. Centralstyrelsen tog med sig synpunkten för övervägande.

11. Beslut om ansvarsfrihet för centralstyrelsen

Kongressen beslutade att ge Centralstyrelsen ansvarsfrihet både för 2016 och för 2017.

Mötet ajournerades för gruppdiskussioner om handlingsprogram, propositioner och motioner.

12. Propositioner och inkomna motioner

Förhandlingarna återupptogs.

12 a. CS förslag till handlingsprogram 2018-2022

Centralstyrelsens förslag till handlingsprogram för 2018-2022 antogs med nedan angivna ändringar.

  • Under 1 (inledning), stycke 2, läggs till
    ”Handlingsprogrammet bryts sedan ner varje år i verksamhetsplaner som beslutas av Centralstyrelsen”.
  • Under 3.1 (fredsbyggande), prioriterade mål (löd ”Sverige går inte med i Nato”) ska lyda
    ”Sverige bibehåller sin militära alliansfrihet, går inte med i Nato och det gradvisa närmandet upphör”.

Handlingsprogrammet återfinns i sin helhet i bilaga 2.

12 b. Övriga propositioner från CS

Proposition 1 – Oförändrad medlemsavgift
Centralstyrelsen vill därför föreslå kongressen:

– att medlemsavgiften även fortsättningsvis är 240 kr/år.

Mötet beslutade i enlighet med Centralstyrelsens förslag.

Proposition 2 – intäktstak för lokalföreningarna

Centralstyrelsen vill därför föreslå kongressen:
– att samtliga lokalföreningar även fortsättningsvis får 40 procent av medlemsavgifterna för de medlemmar som tillhör respektive lokalförening, med ett intäktstak på 100 000 kronor per lokalförening och år.

– att beslutet gäller från 2018 och tillsvidare.

Mötet beslutade i enlighet med Centralstyrelsens förslag.

Proposition 3 – utredning om Svenska Freds organisation för ett mer hållbart engagemang

Centralstyrelsen föreslår kongressen:

– att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning av förutsättningarna som krävs för att stärka engagemanget i Svenska Freds.

– att utredningens slutsatser och rekommendationer presenteras senast på kongressen 2020.

Marianne Freyne Lindhagen yrkade på att ta med lokalföreningsrepresentanter i arbetet.

Mötet beslutade i enlighet med Centralstyrelsens förslag och biföll inte yrkandet.

12 c. Motioner

Motion 1. Alternativ till Svenska Freds symbol

Mötet beslutade att avslå motionen.

Motion 2. Om att uppdatera logotypen

Mötet beslutade att avslå motionen.

Motion 3. Att konkretisera styrelsens handlingsprogram 2018-2022 genom debatt

Mötet beslutade att anse motionen besvarad.

Motion 4. Kreativitet genom ökade resurser och samverkan

Mötet beslutade att avslå första att-satsen och anse att-sats två besvarad.

13.    Interpellationer och enkla frågor till centralstyrelsen

Inga interpellationer eller frågor togs upp.

14.   Val

14 a. Ordförande

Till ordförande på 2 år valdes Agnes Hellström.

Kongressen beslutade om att ordförande ska arvoderas på heltid med 31 200 kr per månad med en tjänstegrad av 100 % och med två procent höjning av arvodet efter ett år.

14 b. Ordinarie ledamöter i CS för två år

Till ordinarie ledamöter för två år valdes Liber Rodriguez Florez, Maj-Lis Follér, Henrik Fröjmark, Tora Törnqvist, Petra Lind och Camilla Orjuela.

14 c. Fyllnadsval ordinarie ledamöter i CS för två år

Ej aktuellt.

14 d. Suppleanter i CS för två år

Till suppleanter för två år valdes Sofia Hultqvist (1:a suppleant), Cecilia Månsson (2:a suppleant) Morteza Eslahchi (3:e suppleant)

14 e. Fyllnadsval suppleanter i CS för två år

Ej aktuellt.

14 f. Två revisorer för två år

Till auktoriserad revisor valdes Johan Andersson, Grant Thornton. Till föreningsrevisor valdes Anders da Silva, Svenska Freds Göteborg.

14 g. Två revisorssuppleanter för två år

Till revisorsuppleanter valdes Johanna Hellström, Grant Thornton som auktoriserad, och Hanna Mattsson, Stockholms Fredsförening, som föreningsvald.

14 h. Valberedning till nästa kongress

Mötet beslutade att välja följande valberedning: Clara Hamrén (sammankallande), Anna Widmark (ordinarie), Sara Farhoudi (ordinarie), Rolf Lindahl (första suppleant) och Anna Ek (andra suppleant).

14 i. Andra val på grund av kongressbeslut

Ej aktuellt.

15.    Förslag till CS om tid och plats för nästa kongress

Kongressen gav CS i uppgift att besluta om tid och plats för nästa kongress som äger rum 2020.

16.   Avslutning

Agnes Hellström tackade alla som hade arbetat med årets kongress och förklarade 2018 års kongress avslutad.

Bilagor till Svenska Freds kongressprotokoll 2018

  1. Röstlängd
  2. Handlingsprogram 2018-2022