Stockholms Freds Verksamhetsplan 2019-2021

Verksamhetsplan 2019-2021

Stockholms Fredsförening ska verka för en hållbar fred i världen genom lokalt engagemang i Stockholm.

 

Uppdrag

Stockholms Fredsförening, bildad 1885, är en av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalavdelningar och arbetar i enlighet med Svenska Freds stadgar och idéprogram.

 

Verksamhetsplanens giltighet och inriktning

Verksamhetsplanen antas av Stockholms Fredsförenings årsstämma och gäller för år 2019-2021. För varje år ska ett fokusområde för föreningen också antas som verksamheten ska fokusera extra på under det verksamhetsåret. Verksamhetsplanen ska revideras inför verksamhetsåret 2022 men kan upphävas eller ändras av Stockholms Fredsförenings årsstämma redan dessförinnan.

 

Kommunikation

Stockholms Fredsförening verkar i stor utsträckning genom kommunikation och informationsspridning till både medlemmar och allmänheten. Detta gör vi för att skapa opinion och verka för fredlig förändring. Kommunikationen ska knyta an till fredsfrågan och vi ska alltid sprida aktuella budskap i linje med vår vision.

 

Vi ska:

  • Genomföra digitala informationsinsatser.
  • Delta på relevanta mässor, temadagar och evenemang.
  • Genomföra riktade kommunikationsinsatser till unga.

 

Samverkan

Stockholms Fredsförening samverkar med andra aktörer för att nå ut till fler och öka möjligheterna till att skapa förändring. Genom samverkan får Stockholms Freds tillgång till en bredare kunskapsbas och får möjlighet att sprida kunskap om flera perspektiv på säkerhet. Vi är också medlemmar i ett antal andra föreningar och nätverk som driver freds- och säkerhetsfrågor i Stockholm och i Sverige.

Vi ska:

  • Samarbeta med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
  • Samarbeta med andra aktörer för att sprida kunskap och information om för oss relevanta frågor.

Kunskapsspridning

Stockholms Freds ska bidra med kunskap om freds- och säkerhetsfrågor. Vi ska erbjuda medlemmar men även andra utbildning i dessa frågor. Kunskapsspridningen ska vara anpassad till målgruppen för att vara relevant för alla medlemmar och intressenter.

 

Vi ska:

  • Anordna seminarier.
  • Sprida och förmedla kunskap inom freds- och säkerhetsfrågor. 

Engagemang

Vi samlar Svenska Freds medlemmar i Stockholm för att på en lokal nivå kunna engagera sig och påverka i freds- och säkerhetsfrågan. Vi ska erbjuda våra medlemmar en mötes- och samverkansplattform och skapa möjligheter för alla som vill, att engagera sig utifrån sina förutsättningar och intressen.

Vi ska:

  • Engagera och aktivera våra medlemmar.
  • Värva och engagera nya medlemmar.

Vårt bidrag till de Globala målen för hållbar utveckling

 

De Globala målen som är antagna av FN  och ska uppfyllas senast år 2030. Målen riktar sig till alla länder och alla människor, och alla vi ska vara med och uppfylla dessa, tillsammans. Vi i Stockholms Fredsförening står bakom de Globala målen och vårt främsta mål är mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen. Men detta kan vi inte jobba med ensamma utan vi måste göra det tillsammans med andra, alltså jobba med partnerskap och alltså mål 17, Genomförande och globalt partnerskap. Och, för att nå dessa mål måste vi jobba för att uppfylla de andra målen också.

 

>> Ladda ner som pdf