KAMPFONDEN

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen förvaltar Kampfonden för frigörelse från militarismen. Fondens styrelse bestämmer till vem eller vilka fondens avkastning ska delas ut.

Kampfonden är tacksamma för den betydelsefulla gåvan på cirka 357 000 kr som donerades av Nässjö Freds- och Skiljedomsförening och Östen Johannessons fredsfond, som en följd av att fredsfonden lades ner 2019. 

Vilka kan söka bidrag?

1. Personer som straffats för vapenvägran eller annan typ av vägran att – direkt eller indirekt – deltaga i det militära systemet.

2. Personer som p g a sin vägran att arbeta inom krigsindustrin drabbats ekonomiskt.

3. Grupper, lokalföreningar och enskilda medlemmar inom Svenska Freds kan söka bidrag till aktioner, manifestationer, ickevåldsarbete, organisatoriska kostnader och allt slags annat utåtriktat fredsarbete som bedrivs inom Svenska Freds.

Hur stort bidrag kan sökas?

Kampfondens styrelse delar ut max 40 000 kr per år fördelat på fyra ansökningstillfällen.

Tidpunkt för ansökan?

Bidrag delas ut fyra gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 februari, 1 juni, 1 oktober och 1 december varje år. Två veckor efter sista ansökningsdag lämnas besked om vilka som beviljats bidrag.

Bedömningskriterier

(Gäller endast för sökande ur kategori 3)
Verksamheten som bidraget söks för ska ligga inom ramen för Svenska Freds idéprogram. Ju närmare Svenska Freds arbete aktiviteten ligger desto större är chansen att det beviljas bidrag ur Kampfonden.

Ekonomi och redovisning av hur pengarna använts
(Gäller endast för sökande ur kategori 3)
Lokalföreningar som beviljas bidrag får pengarna utbetalda retroaktivt, mot uppvisande av kvitto för utläggen. De sköter ekonomin själva. Centrala arbetsgruppers och intressegruppers ekonomi sköts av Svenska Freds kansli eller på annat överenskommet sätt. Vapenvägrare ska skicka in originalkvitto som visar att böterna är betalda för att få ut ersättning.

När projektet är avslutat ska det redovisas. Det görs genom en kort skriftlig beskrivning av hur projektet genomförts, tillsammans med en redovisning av hur pengarna använts, där huvudutgifterna från budgeten finns med. Lokalföreningar kan göra redovisningen i sin verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse (observera att det ska framgå av redovisningen vilka huvudutgifter projektet har haft. Det räcker inte med att bara ha med posten ”Kampfonden”). Redovisningen skickas in till Svenska Freds kansli.

Projekt som sträcker sig över flera år ska delrapporteras senast ett år efter att bidraget beviljats.

Ansökan

Ansökan från intressegrupper, lokalföreningar eller centrala arbetsgrupper ska innehålla följande:

  • Ange om ni som söker är en: intressegrupp, lokalförening eller central arbetsgrupp
  • Projektets namn
  • Beskriv gruppens/lokalföreningens sammansättning så gott ni kan: antal, åldersfördelning, hur många som är medlemmar i Svenska Freds (sista punkten gäller endast intressegrupperna):
  • Beskriv det utåtriktade arbetet som ni vill söka bidrag för
  • Beskriv den tilltänkta målgruppen för verksamheten (vilka och hur många ni tror att ni kommer nå)
  • Hur stort belopp ni söker
  • Beskriv huvudposterna i budgeten för den tänkta verksamheten
  • Kontaktuppgifter: Namn, adress, telnr, e-post till kontaktperson/ordförande i gruppen/lokalföreningen som söker bidrag

 

Ansökan skickas till info@svenskafreds.se
Skriv ”Ansökan Kampfonden” i ämnesraden
Alternativt med brev till:

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Kampfonden
Polhemsgatan 4
112 36 STOCKHOLM