Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / SÅ GÖR DU OM DU INTE VILL BÄRA VAPEN

SÅ GÖR DU OM DU INTE VILL BÄRA VAPEN

2018-03-28

Har du eller någon närstående fått brev från Plikt- och prövningsverket med uppmaningen att fylla i mönstringsunderlag?

VÄRNPLIKTEN ÅTERINFÖRD

Har du eller någon närstående fått brev från Plikt- och prövningsverket, tidigare Rekryteringsmyndigheten, med uppmaningen att fylla i mönstringsunderlag? Det beror på att värnplikten i Sverige är återaktiverad sedan 2017.

Har du eller någon närstående fått brev från Plikt- och prövningsverket med uppmaningen att fylla i mönstringsunderlag? Det beror på att värnplikten i Sverige är återaktiverad sedan 2017.

Ungefär 100 000 unga får ett brev i början av året där de uppmanas att svara på obligatoriska frågor. Bland dessa kallades 13 000 totalförsvarspliktiga till  mönstring 2020 varav totalt 5088 kallades och inskrevs till att göra värnplikt. 

Beslutet att återinföra värnplikten fattades i mars 2017 av den sittande socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen. Beslutet motiverades med att det säkerhetspolitiska läget ansågs försämrat och att Försvarsmakten inte lyckats rekrytera tillräckligt många frivilliga.

I praktiken innebär beslutet att militär grundutbildning inte längre är frivilligt. Ungdomar födda 1999 och 2000 var de första som berördes av den återaktiverade lagen. Antalet unga som tas ut till värnplikten var till en början 4 000 per år, men kommer successivt att öka till 8000 per år 2022-2025.

 

SÅ GÖR DU OM DU INTE VILL BÄRA VAPEN

Allt fler unga och anhöriga har kontaktat Svenska Freds med frågor om den återaktiverade värnplikten sedan den återaktiverades 2017. Svenska Freds bidrog till att vapenfri tjänst infördes på 1920-talet. Vi har tidigare hjälpt vapenvägrare genom telefonrådgivning och ekonomiskt stöd och sedan värnplikten återaktiverats har vi återupptagit vårt stöd till dem som har frågor och funderingar om värnplikten och om att göra vapenfri tjänst. På vår hemsida besvarar vi de vanligaste frågorna.

Som totalförsvarspliktig har du rätt att ansöka om att få vara vapenfri. Det innebär att du kan få göra civilplikt och krigsplaceras inom det civila försvaret. För närvarande genomförs inte någon sådan utbildning, men du kan bli kallad till utbildning senare om behoven inom det civila försvaret skulle ändras.

Så här ansöker du om vapenfri tjänst

För att ansöka om vapenfri tjänst fyller du i blanketten ”Ansökan om rätt att vara vapenfri” på Plikt- och prövningsverkets hemsida. Därefter skriver du ut den, undertecknar och skickar in den till: Plikt och prövningsverket, Box 31, 651 02 Karlstad.

I blanketten får du berätta om din inställning till att använda vapen mot en annan person genom att svara på tre frågor.

 • När och hur kom du fram till din inställning om användning av vapen mot en annan person?
 • Kan du tänka dig att använda väpnat våld i någon särskild situation eller för något särskilt ändamål eller finns det något slags våld som du anser att du kan använda?
 • Hur tror du att din inställning till att själv använda vapen i en krigssituation skulle påverkas om andra i din omgivning försvarar landet med vapen?

I lagen står det att du behöver ha en “allvarlig personlig övertygelse” om att du inte kan använda vapen mot någon annan för att få din ansökan beviljad. Det är därför viktigt att du är tydlig med att det är din starka övertygelse att du inte kan bruka vapen mot någon annan eller delta i förberedelse för det när du fyller i din ansökan. 

Argument som tidigare ansetts vara skäl för att vara vapenfri

Nedan listar vi argument från en tidigare beviljad ansökan om att vara vapenfri.

 • Övertygelse om att vapen eller våld inte är en fungerande metod för att lösa konflikter. Egna erfarenheter av att konflikter och svåra situationer löses bäst med icke-våldsmetoder.
 • Övertygelsen om att övning och förberedelser för att konflikthantering genom väpnat våld leder till att våld används i högre grad.
 • Övertygelsen om att vapen eller våld inte skapar säkerhet. Tron på att säkerhet skapas genom arbete med att uppfylla grundläggande behov och möjliggöra för individer att ha inflytande över sina egna liv, inte genom tvång till våldsövningar. Säkerhet kan främjas genom att fokusera på särskilt utsatta grupper i samhället och deras basbehov och rättigheter. Ett sätt är att aktivt arbeta mot våld. Militära medel motverkar snarare individens säkerhet.
 • Våldsövningar legitimerar våld och bidrar till att upprätthålla destruktiva normer om att våld är acceptabelt. Att som feminist anse att vi bör arbeta mot att minska övningar i hur vi utövar dödligt våld mot andra människor, inte minst mäns våldsutövning.
 • Ju starkare normen är om att våldsutövande är en fungerande konfliktlösningsmetod desto större är risken att människor ser det som enda möjlighet i en krissituation. Det bör ligga i allas intresse att förändra de destruktiva normer som resulterar i en stegrad våldsspiral.
 • Ett tydligt sätt att undvika att tvingas in i våldsamma situationer är att inte bidra till att öva upp den egna och statens förmåga till våldsutövning.
 • Precis som att någon kan tränas i våldsutövande går det att träna någon i att undvika våld så långt som möjligt. Det bör prioriteras för att skapa hållbar fred och inkluderande samhällen.
 • I en krissituation finns det många bättre sätt att agera för att göra nytta för människor runt omkring (än att utöva våld).
 • Att öva och träna på att döda andra människor är inte förenligt med den egna synen på världen och mänskligheten.

(Källa: tidigare beviljad ansökan om vapenfri tjänst)

Du kan vända dig till oss om du vill ha stöd eller råd när du fyller i din ansökan.

 

MER INFORMATION OM VÄRNPLIKTEN

Undrar du vad lagen om värnplikt innebär för dig?  Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Det finns alltid alternativ till militära medel. Stöd oss i vårt arbete för en fredligare framtid.

Läs mer om vad Svenska Freds tycker om att värnplikten återaktiverats i vårt remissvar.

 

Senast uppdaterad 2021-02-10