Arbetar för en fredligare värld

Vilka är de svenska riktlinjerna för vapenexport?

De svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport kan sammanfattas enligt följande:

Enligt riktlinjerna bör endast export av krigsmateriel medges om denna:

  • bedöms erforderlig för att tillgodose det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd, samt
  • inte står i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik.

Enligt fyra kriterier bör det inte godkännas krigsmaterielexport till:

  • stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat,
  • stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt,
  • stat som har inre väpnade oroligheter, eller till
  • stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer.

 Uppdaterad 2014-09-03