Mer än
avsaknad av krig

HÅLLBAR FRED OCH SÄKERHET

För Svenska Freds handlar fred om mer än frånvaro av krig och av direkt väpnat våld. Hållbar fred är när det i ett samhälle finns sätt att hantera de konflikter som uppkommer fredligt, genom till exempel institutioner och normer. Det handlar också om att arbeta med de grundproblem som ofta ligger bakom att konflikter uppstår, som ojämlik fördelning av resurser eller begränsad makt att påverka.

Hållbar fred är fredliga relationer mellan stater, grupper, samhällen och individer. För att uppnå hållbar fred behöver vi utgå från det som kallas mänsklig säkerhet med människors säkerhet, trygghet och rättigheter i fokus.

Hållbar fred mellan länder kännetecknas av frånvaro av militär upprustning och krigsförberedelser. När hållbar fred råder har parterna en gemensam övertygelse om att en väpnad konflikt dem emellan är uteslutet och att framtida konflikter kommer att kunna lösas genom samarbete på fredlig väg. För fred är relationer som behöver investeras i och konstant underhållas. Militär styrka och avskräckning skapar å andra sidan en bräcklig fred med kort hållbarhetsdatum.

Det effektivaste sättet att stoppa en väpnad konflikt är att göra allt som går för att förhindra att den alls bryter ut. Svenska Freds arbetar därför för att diplomati, medlingsinsatser, försoningsarbete och ansvarsutkrävande för övergrepp prioriteras i Sverige såväl som internationellt.

HÅLLBAR FRED OCH MÄNSKLIG SÄKERHET

SE VÅR UTSTÄLLNING!

UPPTÄCK VÅRT ARBETE OM FRED OCH SÄKERHET