Vi brinner för
mänsklig säkerhet

FRED OCH SÄKERHET

Världens ojämlika strukturer måste ifrågasättas och förändras. Jämställdhet och rättvisa är både viktiga mål och grundläggande demokratiska principer för att nå hållbar fred.

Det effektivaste sättet att stoppa en väpnad konflikt är att göra allt som går för att förhindra att den alls bryter ut. Svenska Freds arbetar därför för att diplomati, medlingsinsatser, försoningsarbete och ansvarsutkrävande för övergrepp prioriteras i såväl Sverige som internationellt.

Mänsklig säkerhet är en viktig utgångspunkt för att nå dessa mål. Mänskliga rättigheter måste respekteras, de ska vara universella och okränkbara. Den omfattande vapenhandeln och världens många väpnade konflikter leder till att många människor tvingas fly från sina hem. Svenska Freds värnar om rätten för människor att söka skydd i vårt land.

FÅ NYA PERSPEKTIV PÅ SÄKERHET! BESÖK VÅR VALGRANSKNING.

UPPTÄCK VÅRT ARBETE OM FRED OCH SÄKERHET