Israel och Palestina

SVENSKA FREDS FÖRDÖMER HAMAS ATTACK OCH ISRAELS KRIGFÖRING MOT PALESTINA

Svenska Freds ser med stor oro på utvecklingen i Israel och Palestina och fördömer de krigsbrott som begåtts, och fortsätter att begås genom våld som riktas mot civila. 

Hamas attacker mot Israel och israeliska civila utgör krigsbrott. Inget rättfärdigar gisslantagande eller urskillningslösa massakrer, attacker och avsiktligt våld mot civila. 

Israel har svarat med omfattande bombningar av Gaza som är ett mycket litet och tätbefolkat landområde och hem till över två miljoner människor. Israel upprätthåller också en total blockad mot Gaza. 

Att bomba civila områden, tillämpa kollektiv bestraffning och strypa tillgången till livsavgörande resurser utgör krigsbrott och måste fördömas.

Situationen riskerar att leda till en omfattande katastrof då den humanitära situationen i Gaza redan är mycket allvarlig till följd av den blockad Israel upprätthållit i över 15 år.  

I det här fallet måste det pågående kriget förstås mot bakgrund av den militära ockupation som Israel upprätthållit i många decennier, och som utgör brott mot internationell rätt genom att mänskliga rättigheter regelbundet kränks i de ockuperade områdena Gaza, Västbanken och östra Jerusalem.

Vi fördömmer Hamas brutala krigsbrott, Israels urskillningslösa bombningar av Gaza och de upprepade brott mot internationell rätt som den israeliska ockupationen inneburit under mycket lång tid. 

Att väga in aspekten av den israeliska ockupationen rättfärdigar inte våld mot civila, det synliggör att vi måste förstå och hantera de grundläggande orsakerna för att på allvar kunna ha samtal om hållbar fred. Det krävs också ett större fokus på det förebyggande perspektivet som är avgörande för att förhindra våld, krig och förtryck av människors rättigheter.

Internationella lagar är glasklara: civila ska skyddas i krig. 

Det internationella samfundet har ett ansvar att göra allt för att få stopp på våldet, minska det mänskliga lidandet och motverka de förödande humanitära konsekvenserna av krig.

Sverige har både vapenexport till Israel och, genom Försvarets materielverk (FMV) omfattande avtal med israeliska vapenföretag i Sverige. Både exporten och dessa avtal leder till att Israels agerande legitimeras och stärker Israels vapenindustri och militära förmåga. 

Vi kräver att den svenska vapenhandeln, både vapenimport och vapenexport, med Israel stoppas!

Världen har ett ansvar att stå upp för folkrätten när den kränks, utmanas och undermineras allt mer. Den måste gälla alla världens länder och i alla situationer för att upprätthållas och stärkas. 

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Senast uppdaterat 28/3 2024

Vilka krav ställer Svenska Freds?

Sedan den långvariga väpnade konflikten i Israel och Palestina förvärrades och utvecklades till ett fruktansvärt krig i Gaza i oktober 2023 har Svenska Freds lyft vad vi anser att Sveriges regering måste vidta för åtgärder för att tydligt stå upp för internationell rätt och bidra till att våldet mot civila upphör. De krigsbrott som Hamas och Israel gör sig skyldiga till måste få ett omedelbart stopp. Vi fördömer Hamas attacker, Israels blockad och urskillningslösa bombningar av Gaza, och de upprepade brott mot internationell rätt som ockupationen av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem inneburit under decennier. 

Vi lyfter våra krav genom folkbildning och samlar engagemang för att stoppa våldet mot civila. Vi uppmanar regeringen att ta ställning för att stoppa kriget i Gaza, bland annat genom vykortskampanjen ”Stop the war” där vi uppmanar till att skicka vykort till statsminister Ulf Kristersson och regeringen. Här kan du läsa mer om Stop the war. Vi anordnade också tillsammans med en rad andra organisationer en manifestation den 13 december 2023, ”Fackeltåg för Gaza”. Fler än 2000 personer deltog i tåget som gick från Medborgarplatsen till Gustav Adolfs torg. 

De krav som Svenska Freds driver är: 

  • Omedelbart och varaktigt eldupphör

Den svenska regeringen lade ner Sveriges röst vid FN:s omröstning den 15 november 2023, om en resolution som uppmanar till en humanitär vapenvila i Gaza. Vi kräver att Sverige tydligt stödjer FN:s uppmaning om eldupphör så att det urskillningslösa våldet och de massiva bombningarna över Gaza omedelbart upphör, och ytterligare eskalering stoppas. En tillfällig vapenvila är inte tillräckligt för att skydda civila eller för att hantera den humanitära katastrofen i Gaza. Det krävs varaktigt eldupphör, och på sikt insatser för en politisk lösning och varaktig, hållbar fred. 

  • Stoppa våldet mot civila och tillsätt en oberoende utredning om krigsbrott

Sverige måste tydligt fördöma allt våld som riktas mot civila och verka för att skydda civila: i Gaza, på Västbanken och i Israel. Situationen i Gaza är akut. De krigsbrott som Hamas och Israel gör sig skyldiga till måste få ett slut och samtliga  israeliska gisslan och palestinska politiska fångar i Israel måste släppas. Vi kräver att den svenska regeringen tydligt står upp för folkrätten och markerar mot de krigsbrott som begås genom att verka för att en oberoende utredning om krigsbrott genomförs. Internationella lagar är glasklara – civila ska skyddas i krig. 

  • Kraftsamling för hållbar fred

Vi kräver att regeringen gör en kraftsamling för en process för hållbar fred och stödjer alla ansträngningar för en politisk lösning för hållbar och varaktig fred. Grundorsaker som den israeliska ockupationen och aspekter som den israeliska blockaden måste adresseras. Vi kräver att Sverige tydligt tar ställning för ett upphävande av blockaden mot Gaza och för att ockupationen av de palestinska områdena upphör. Det inkluderar också att fördöma de våldsamma attacker som israeliska bosättare riktar mot palestinier på Västbanken som ökat kraftigt sedan Hamas attack mot Israel 7 oktober 2023. 

  • Starkt stöd till Palestina, genom både humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd

I oktober 2023 stoppade den svenska regeringen utvecklingsbiståndet till Palestina. Utvecklingsbistånd ges för att långsiktigt bekämpa fattigdom och verka för att länder ska bli mer demokratiska, något som är grundläggande för möjligheterna att bygga hållbar fred. Det krävs ett större fokus på det konfliktförebyggande arbetet som är avgörande för att förhindra våld, krig och förtryck. Att Sverige pausat utvecklingsbiståndet till Palestina slår hårt mot det palestinska civilsamhället som i decennier arbetat för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och mot våld. Vi kräver att Sverige återupptar utvecklingsbiståndet till palestinska organisationer.

I januari 2024 meddelade SIDA och Sveriges regering att de drar in stödet till UNRWA, FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar, efter anklagelser om att anställda ska ha deltagit i Hamas attacker den 7 oktober. UNRWA har sedan bildadet 1949 haft i uppdrag att ge humanitärt stöd till palestinska flyktingar genom exempelvis skolor, sjukvård och krishantering. UNRWA fyller livsviktiga funktioner för människor i Gaza och behövs för att exempelvis kunna dela ut mat och förnödenheter. Ingen annan organisation har kapacitet att genomföra UNRWAs uppdrag. Flera experter har lyft vikten av ett fungerande UNRWA och att de länder som dragit in sitt stöd omedelbart bör återuppta det. Sverige återupptog stödet till UNRWA i mars 2024. Ett stöd som aldrig borde ha dragits in till att börja med. De israeliska anklagelserna om att UNRWA-anställda ska ha deltagit i Hamas attacker ska tas på allvar och de enskilda individerna utredas, men att besluta om att dra in stöd i en situation där miljontals palestiner är drabbade av kriget och riskerar svält innebär kollektiv bestraffning – i strid med mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

  • Stoppa vapenhandeln med Israel

Stoppa all vapenimport från israeliska företag och vapenexport till Israel. Att myndigheten Försvarets materielverk i slutet av oktober 2023, samtidigt som kriget pågår i Gaza, skrev miljardavtal med det mycket problematiska israeliska vapenföretaget Elbit är oacceptabelt. Sverige exporterade 2022 för första gången på mycket länge krigsmateriel till Israel. Ta ställning mot våldet – stoppa vapenhandeln med Israel!

Läs mer om den svenska vapenhandeln med Israel här.

Ta ställning mot den svenska vapenhandeln med Israel i vår vykortsaktion ”Stoppa vapenhandeln!”.

Skicka ett vykort här!

Är situationen i Gaza att betrakta som folkmord eller etnisk rensning?

Folkmord är ett allvarligt brott som är att betrakta som ett grovt krigsbrott. Folkmord är en juridisk term som kategoriserar särskilda brott mot mänskligheten. Vad som utgör folkmord fastställs i folkmordskonventionen. Det handlar om avsiktliga och systematiska handlingar som syftar till att helt eller delvis förinta eller allvarligt skada en grupp. Att påtvinga levnadsvillkor som gör det mycket svårt eller omöjligt att leva kan också vara att betrakta som folkmord. FN och flera internationella experter har rapporterat om att det finns allvarliga varningstecken om att situationen i Gaza kan innebära, eller vara på väg mot, folkmord. De urskillningslösa bombningarna av civila områden i Gaza såväl som blockaden som stryper tillgången till livsavgörande resurser kan betraktas som inslag av folkmord. För att fastställa folkmord krävs dock alltid oberoende utredningar. Internationella domstolen (ICJ) i Haag utreder i början av 2024 om Israels agerande i Gaza utgör folkmord efter att en anmälan lämnats in av Sydafrika. ICJ har varnat för att Israels agerande kan utgöra folkmord och krävt att Israel genast ska verka för att säkerställa att folkmord inte begås.

Begreppet etnisk rensning är nära sammankopplat med, och ofta ett steg mot, folkmord. Etnisk rensning handlar om att tvångsförflytta människor ur en särskild grupp eller att skada och döda personer som tillhör en särskild grupp. Detta i syfte att stärka en annan grupps ställning. Att det finns allvarliga tecken på att situationen i Gaza innebär etnisk rensning är också något FN varnat för. På Västbanken rapporteras om ökat våld av israeliska bosättare som fördriver palestinier från sina hem. 

Svenska Freds utgångspunkt är att stå upp för internationell rätt, fördöma alla krigsbrott som begås och att verka för att civila skyddas. Konflikten i Israel och Palestina är en av världens mest utdragna väpnade konflikter och präglas av hög asymmetri genom den långvariga israeliska ockupationen som innerburit ett systematiskt förtryck av palestinier i decennier. Just nu dör civila i tusentals i Gaza och den humanitära katastrofen är massiv. Det finns därför allvarliga tecken på att det pågår inslag av folkmord och etnisk rensning i Palestina. Svenska Freds fördömer de uppenbara krigsbrott som allt våld mot civila innebär och ser med allvar på de varningstecken för folkmord som finns och som ICJ varnat för. Det viktigaste är att få stopp på det våld som pågår just nu. Svenska Freds kräver att Sveriges regering och världens ledare verkar för ett omedelbart varaktigt, eldupphör för att förhindra folkmord och mänskligt lidande. Svenska Freds kräver också att oberoende utredningar tillsätts för att kunna fastställa de krigsbrott som begåtts och på sikt kunna utkräva ansvar. 

Varför är det viktigt att prata om ockupationen?

Konflikten i Israel och Palestina är en av världens mest utdragna. Konflikten präglas av hög asymmetri genom att palestinier i Gaza, östra Jerusalem och på Västbanken levt under israelisk ockupation i 56 år. Flera experter, forskare och internationella organisationer har lyft att ockupationen innebär ett systematiskt förtryck av, och våld mot, palestinier. 

Ockupation i sig är också en form av krigshandling, och regleras genom internationell rätt och internationella konventioner. Det finns alltså lagar för hur en ockupationsmakt får agera. Bland annat är den ockuperande staten skyldig att underlätta livet för de som lever under ockupation.

Den politiska debatten tenderar att bortse från vad som sker bortom det kortsiktiga och militära perspektivet. För att få slut på det akuta våldet och på sikt kunna verka för en hållbar fred krävs  ett större fokus på bakomliggande orsaker och på internationell rätt. I det här fallet måste det pågående kriget förstås mot bakgrund av den ockupation som Israel upprätthållit i många decennier, och som utgör brott mot internationell rätt genom att mänskliga rättigheter regelbundet kränks i de ockuperade områdena. 

Att väga in den israeliska ockupationen när vägen framåt för Israel och Palestina diskuteras är inte ett sätt att rättfärdiga det våld mot israeliska civila som begåtts. Inget våld mot civila går att försvara. Det är dock nödvändigt att förstå och hantera de grundläggande orsakerna för att på allvar kunna ha samtal om hållbar fred på sikt. Det synliggör också att det behövs ett större fokus på att förstå vad som sker mellan våldsamma perioder i utdragna väpnade konflikter som denna, och på det förebyggande perspektivet som är avgörande för att förhindra våld, krig och förtryck mot människors rättigheter.

Gaza är väl inte ockuperat eftersom Israel drog sig tillbaka 2005?

Även om Israel drog sig tillbaka från Gaza 2005 behöll Israel kontrollen över gränser, luftrum och runt territorialvattnet. Den enda gräns Israel inte kontrollerar är den mot Egypten. Sedan 2007 har Israel upprätthållit en blockad mot Gaza som innefattar kontroll över alla gränser och även vad som får transporteras in i området. Eftersom Israel kontrollerar gränser och människors möjlighet att korsa dem anser FN, människorättsorganisationer och civilsamhällesorganisationer därför att Gaza fortfarande är under israelisk ockupation.

STOP THE WAR

Situationen i Gaza är akut. Kriget måste stoppas och civila få skydd. Uppmana regeringen att ta ställning för att stoppa kriget i Gaza nu! Var med i vår aktion och gör din röst hörd!

 

DELTA I KAMPANJEN!

SENASTE ARTIKLARNA

Svenska Freds publicerar löpande texter, tal, fördjupningar och debattartiklar.

 

TA DEL AV DET SENASTE

 

VAD KAN JAG GÖRA?

VILL DU HÅLLA DIG UPPDATERAD OM SVENSKA FREDS ARBETE?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!