FÖRENINGSINFORMATION

Svenska Freds är en ideell förening och består av riksorganisation, lokalföreningar, grupper, nätverk samt enskilda medlemmar i samverkan. Här hittar du all relevant föreningsinformation om Svenska Freds så som våra stadgar, årsredovisning med mera.

 

Giva Sveriges kvalitetskod

Giva Sverige (som tidigare hette FRII), som Svenska Freds är medlem i, har tagit fram en kvalitetskod för svenska insamlingsorganisationer. Denna kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd för Giva Sveriges medlemmars kvalitetsarbete. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

Den ursprungliga kvalitetskoden utvecklades 2007 och byggde på principen följ eller förklara och utmynnade i en kodrapport från respektive medlemsorganisation där man redogjorde för hur man arbetade med de områden som koden pekade ut som centrala.

Vid Giva Sveriges årsmöte i maj 2013 fattades beslut om en uppdatering av koden och ett antal större förändringar genomfördes. Systemet med följ eller förklara har tagits bort och ersatts av en kravstandard. Giva Sveriges medlemmar måste nu följa koden och den kravstandard som koden består av. Nytt är också att en extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. Den uppdaterade kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

För att fånga upp skillnader mellan stora och små organisationer avseende både förväntningar på och förutsättningar för vissa formella styrprocesser, har kraven i koden differentierats utifrån på storlek på organisation.

Alla som är medlemmar i Giva Sverige ska på sin hemsida publicera nedanstående dokumentation och information som är kopplad till kvalitetskoden: