Svenska Freds uppförandekod

Antagen av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens centralstyrelse 180217.
Revideras vid behov.

Uppförandekodens syfte är att beskriva hur Svenska Freds förväntar sig att personer agerar när de företräder organisationen, verkar i dess namn eller på dess uppdrag. En uppförandekod kan inte täcka alla tänkbara situationer som kan komma att uppstå. Därför är det viktigt att alltid rådgöra med uppdragsgivare eller närmaste ansvarig vid situationer som är oklara.

Svenska Freds uppförandekod gäller styrelse, anställda, praktikanter, lokalföreningar, aktiva medlemmar och volontärer och utgår från föreningens idéprogram. Alla som representerar organisationen ska ta del av uppförandekoden. När du representerar Svenska Freds gör du alltid det utifrån idéprogrammet och vår vision om hur en fredligare värld bäst uppnås. Det är din skyldighet att känna till och efterleva Svenska Freds grundprinciper i idéprogram och stadgar.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar för att avskaffa alla krig och krigsförberedelser och att skapa förutsättningar för en hållbar fred. Vi tror att varaktig och hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld och vi utgår ifrån att människor kan och vill leva i fred. Vi är övertygade om att en värld utan krig är möjlig.

Svenska Freds tar inte nödvändigtvis ställning för någon av parterna i en väpnad konflikt, men är inte neutrala inför brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Svenska Freds stödjer nedrustning, fredlig konflikthantering samt upprätthållandet av demokrati, mänskliga rättigheter och internationell rätt. Fredliga konflikthanteringsmetoder och ickevåld – att aktivt arbeta mot våld (både strukturellt och direkt) och med metoder som inte innefattar våld – är en grundprincip för Svenska Freds.

Behandla alla med respekt och värdighet

Svenska Freds accepterar inte några former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Som representant för Svenska Freds ska du behandla alla människor med respekt och inte särbehandla eller diskriminera någon enskild person eller grupp på grund av kön, etniskt ursprung eller nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, ålder, politisk åskådning eller ställning i övrigt. Inga former av sexuella trakasserier får förekomma.

Ta aktivt avstånd från sexuellt utnyttjande och exploatering

Alla former av sexuella övergrepp och köp av sexuella tjänster är förbjudna. Du får inte ha sexuella kontakter eller på något annat sätt agera med sexuella avsikter mot människor, som på ett eller annat sätt står i beroendeställning till dig i din egenskap av representant för Svenska Freds. Att surfa efter pornografi på Internet med Svenska Freds datorer, telefoner eller annan utrustning är förbjudet, liksom att sprida pornografiskt material. Det gäller självfallet också barnpornografi.

Motverka alla former av korruption

Svenska Freds tillämpar nolltolerans mot korruption. Vår utgångspunkt är att aldrig acceptera korruption, förebygga att det sker och vid misstanke alltid agera och informera. Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor i form av pengar, gåvor, sexuella tjänster eller andra förmåner. Begreppet korruption omfattar även bestickning, favorisering, nepotism, förskingring, utpressning, svindleri, jäv och liknande. Du får inte heller ge gåvor eller förmåner till enskilda eller grupper i utbyte mot tjänster. Om personer eller grupper ändå vill visa dig sin uppskattning i form av blommor, choklad eller andra mindre gåvor, kan de accepteras om värdet inte överstiga det som gäller enligt svensk lag eller kan anses rimliga och anpassade efter omständigheterna. Läs mer om hur vi förebygger korruption i föreningens anti-korruptionspolicy.

Alkohol eller andra berusningsmedel

Svenska Freds förutsätter alkohol- och drogfrihet i arbetet. Vid Svenska Freds arrangemang för personal, förtroendevalda, medlemmar och andra intressenter bekostar Svenska Freds inte alkoholhaltiga drycker. Vid middagar i samband med konferenser, utbildningar och utlandsresor eller liknande kan du själv köpa alkoholhaltiga drycker, men som representant för Svenska Freds förväntas du vara måttfull. I samband med bilkörning är alkoholförbrukning självklart förbjudet liksom innehav eller bruk av droger, även i länder där reglerna är mer tillåtande än i Sverige.

För anställd personal finns förhållningsregler för alkohol och andra berusningsmedel nedtecknade i Svenska Freds personalhandbok.

Avtal och styrdokument

Du förväntas känna till och följa de styrdokument som finns inom Svenska Freds och som är relevanta för ditt uppdrag.

Missbruka inte din förtroendeställning

När du har uppdrag för Svenska Freds kan du komma i kontakt med människor som är eller upplever sig vara i beroendeställning till dig. Du får aldrig utnyttja din position för egen vinning. Du får inte heller utnyttja din position till att ge andra oriktiga fördelar. Som representant för Svenska Freds är det viktigt att tänka på ditt förhållningssätt till organisationerna vi samarbetar med internationellt. Beroendeställningen finns även när du har lärt känna personerna i organisationerna väl. Under utlandstjänstgöring är det viktigt att tänka på att du är där som representant för Svenska Freds även efter arbetstid.

Hantera information med diskretion och gott omdöme

I ditt arbete eller uppdrag inom Svenska Freds kommer du att komma i kontakt med intern information. Det är viktigt att du under och efter avslutat uppdrag inte sprider sådan information till obehöriga och att du alltid iakttar full diskretion med konfidentiell information som rör enskilda personer.

Tänk på att du representerar Svenska Freds

Du har som privatperson rätt att fritt uttrycka dina åsikter i olika frågor men tänk på att ditt agerande som privatperson i till exempel sociala medier också kan påverka bilden av Svenska Freds. Du får inte uttala dig i media som representant för Svenska Freds i frågor som ligger utanför ditt ansvarsområde. Som lokalföreningsordförande kan du, eller någon som har utsett till talesperson lokalt, företräda den egna lokalföreningens verksamhet, men i frågor som rör Svenska Freds verksamhet på nationell eller internationell nivå måste du kontakta Svenska Freds pressekreterare som ansvarar för att bedöma vem som ska uttala sig. Svenska Freds ordförande är den huvudsakliga officiella talespersonen för Svenska Freds och avgör ytterst vem som ska framträda i aktuella frågor. Detta är viktigt att tänka på vid all kommunikation.

Det finns inga hinder för vara ansluten till politisk, religiös eller annan idéburen organisation men när du talar i Svenska Freds namn eller representerar föreningen får du inte driva några partipolitiska-, ideologiska- eller trosrelaterade frågor. Du ska inte heller vara aktiv i organisationer och sammanhang som står i strid med Svenska Freds grundläggande värderingar.

Följ Svenska Freds säkerhetsföreskrifter

Du är skyldig att ta del av och följa de riktlinjer och anvisningar som gäller säkerhet och krisberedskap för Svenska Freds verksamhet både i Sverige och internationellt. Du är också skyldig att följa de anvisningar som ordföranden eller generalsekreteraren utfärdar vid varje akut situation. Tänk också på att inte utsätta andra för risker. När du reser utomlands på uppdrag av Svenska Freds ska du informera dig om säkerhetsläget i det land eller den region du ska besöka och fylla i Svenska Freds mall för åtgärder inför internationell resa.

Förvalta våra resurser ansvarsfullt

Svenska Freds verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, gåvor och bidrag från institutionella givare, företag och privatpersoner, gåvor och medlemsavgifter. Alla som är engagerade i Svenska Freds som anställda eller ideellt aktiva ska medverka till att dessa resurser – personella, ekonomiska och materiella – används ansvarsfullt, effektivt och till de ändamål de är avsedda för enligt föreningens stadgar. Du ska alltid bedöma om utgifterna är försvarbara, när du fattar beslut i verksamheten. All utrustning som tillhandahållits av Svenska Freds ska användas enligt de riktlinjer som finns och återlämnas efter avslutat uppdrag.

Ta hänsyn till miljön och gör medvetna inköp

Svenska Freds strävan är att minimera miljöpåverkan och vara en klimatmedveten organisation. Som Svenska Freds ska vi föregå med gott exempel genom vårt sätt att bedriva verksamheten. Du bör sträva efter att spara energi och lämna material till återvinning. Telefonmöten och videokonferenser rekommenderas för att undvika onödigt resande. Huvudregeln vid resor inom Sverige är att i största möjliga utsträckning åka kollektivt med tåg eller buss. Vid inköp bör du när det är möjligt välja alternativ som i sin produktion tagit hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter. På arrangemang som Svenska Freds anordnar är vegetarisk mat norm.