INSAMLINGSPOLICY

Svenska Freds och Skiljedomsföreningen åtar sig att samla in gåvor och bidrag i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling. Svenska Freds och Skiljedomsföreningen ska alltid ha som princip att bedriva en etiskt försvarbar insamling beträffande marknadsföring och hantering av gåvor.

Hantering av gåvor

Tvistiga gåvor och Återbetalning av gåvor

Vi tillämpar ett generöst förhållningssätt gentemot våra givare. Det innebär att vi återbetalar en gåva inom rimlig tid (cirka 3 månader) efter att den kommit oss tillhanda och vi bedömer detta från fall till fall. I de fall vi upptäcker troliga dubbelbetalningar, felbetalningar o. dyl. initierar vi kontakt med givaren för eventuell återbetalning.

Återbetalning sker från Svenska Freds bankkonto direkt till givarens egna konto. Mottagarens konto ska då stå i givarens eget namn för att förhindra pengatvätt eller liknande. Begäran om återbetalning av gåvor kan heller inte göras av annan än givaren. En anhörig kan därmed inte återkräva en släktings månadsgivande som skett efter dödsdagen mer än 3 månader tillbaka. Undantag ges om den anhöriga är omyndig/minderårig eller av olika skäl omyndigförklarats.

Nekande till gåvor

Svenska Freds förbehåller sig rätten att inte ta emot emot gåvor från företag, organisationer eller privatpersoner som handlar i strid med vårt idéprogram. Parter som anses vara motpart/motståndare till vårt arbete för global nedrustning, fredlig konflikthantering och utveckling av mänskliga rättigheter/demokrati ska anses som olämpliga stödjare av vårt arbete.

Svenska Freds förbehåller sig rätten att neka till gåvor från politiska partier och religiösa samfund där krav på motprestation ställs. Vi kan dock ta emot gåvor från politiska partier om vi kan förfoga över medlen oberoende.

Avyttring av gåvor i form av fast egendom eller värdepapper

I de fall Svenska Freds erhåller gåvor antingen direkt eller via testamente i form av fast egendom eller lösöre ska en extern värdering utföras. Gäller det fast egendom ska mäklare konsulteras och i det fall det gäller lösöre en värderare utses. Gäller det hela dödsbon kan dessa komma att säljas som en helhet. Ingen anställd eller person med kopplingar till Svenska Freds ska ges förtur till budgivning eller köp av donerat lösöre eller fastigheter.

Då Svenska Freds erhåller gåvor i form av aktier, obligationer eller fonder, ska dessa värdepapper avyttras snarast för att undvika spekulation och möjliggöra användningen av kapital snabbast möjligt.

Ändamålsbestämda gåvor

Svenska Freds strävar efter att till största möjliga del ta emot icke öronmärkta gåvor för att kunna arbeta så oberoende som möjligt i vår verksamhet. Dock är det möjligt för givare att öronmärka gåvor till specifika ändamål inom Svenska Freds. Öronmärkning av gåvor sorteras efter ändamål i vår givardatabas och ändamålsbestämda gåvor redovisas under separata kostnadsställen.

Vid spontana öronmärkningar för specifika ändamål ska detta respekteras i möjligaste mån. Givaren kommer annars att kontaktas för att välja att låta gåva kvarstå för Svenska Freds övergripande ändamål eller ges möjlighet att få gåvan i retur, då insatt på av personen ägt konto. Det går således – på grund av risk för pengatvätt – inte att få gåvan återbetalad till konto som står registrerat på annan än givaren själv som även angetts i punkten “Återbetalning av gåvor”.

Anonyma gåvor

Det är möjligt att ge en anonym engångsgåva till Svenska Freds, oavsett belopp. Dock är det inte möjligt att bli månadsgivare per autogiro som anonym givare då vi enligt Bankgirocentralens rutiner måste ta kontonummer och personnummer på givare som önskar upprätta autogirodragning till Svenska Freds.

Vi tar ej emot anonyma gåvor från företag och organisationer då vi sakligt måste granska de organisationer som ger gåvor till oss.

Gåvor från företag, organisationer och politiska partier

Rutiner finns för att vid lämnad gåva göra en initial övergripande koll främst genom offentliga uppgifter tillgängliga för alla. En intern koll på kontoret görs för att säkerställa att företaget som gett stöd inte faller inom kategorier som av Svenska Freds kan anses som tveksamma för vår trovärdighet. Exempel på detta är företag som tillhör vapenindustrin eller är delvis kopplade till produktionen av vapen och krigsmateriel. Underleverantörer till nämnda bransch kan inkluderas i denna kategori om tydliga exempel finns på att underleverantören förser vapenproducenter med delar. Vi kan inte kolla att varenda mutter inte hamnar i produktionen av vapen men i möjligaste mån ska vi undersöka detta när misstanke uppstår. Bidraget/gåvan ska då snarast återbetalas till företaget i enlighet med punkten “Återbetalning av gåvor”.

Grundregeln för alla donationer som inkommer är att avsändaren bör kunna anses stödja våra frågor och vårt arbete. Företag som anses vara motpart/motståndare till vårt arbete för global nedrustning, fredlig konflikthantering och utveckling av mänskliga rättigheter/demokrati ska anses som olämpliga stödjare av vårt arbete. Motkrav kan ej ställas av gåvogivaren.

Som religiöst och partipolitiskt oberoende organisation förbehåller sig Svenska Freds rätten att tacka nej till gåvor från politiska partier och religiösa samfund. Motkrav kan ej ställas av gåvogivaren.

Samarbeten med företag och andra organisationer

Svenska Freds kan starta samarbeten med andra organisationer i insamlingssyfte, eller bedriva kampanjer med företag. I dessa fall bör Svenska Freds, utöver att bedriva etisk insamling, även ha i åtanke att kampanjen eller samarbetet bör bidra till Svenska Freds verksamhetsutveckling. Vi har inga samarbetet där vi lånar ut vårt varumärke i ersättning mot gåvor, utan större samarbeten syftar även till att sprida Svenska Freds budskap.

Användning av underleverantörer

Svenska Freds utgår från vår Upphandlingspolicy när vi anlitar underleverantörer. Svenska Freds anlitar inte underleverantörer som inte står bakom vårt idéprogram. Leverantörer som anses vara motpart/motståndare till vårt arbete för global nedrustning, fredlig konflikthantering och utveckling av mänskliga rättigheter/demokrati ska anses som olämpliga samarbetspartners till Svenska Freds.

Svenska Freds ska alltid upprätta avtal med våra underleverantörer där det tydligt framgår arbetsinsats, ersättning och/eller eventuell provision. Görs ett avdrag av leverantören på inkomna gåvor ska det rent principiellt ensamt aldrig överstiga 25% oavsett källa och målgrupp. Detta avdrag – eller provision som det ibland handlar om – redovisas inte alltid synligt i våra kanaler men ska som regel alltid gå att få reda på genom att tillfråga Svenska Freds om procentuellt bortfall. Övriga delar av avtalet – behöver med hänsyn av leverantören – inte tillgängliggöras vid förfrågan utifrån.

Pro bono-gåvor

Svenska Freds kan ta emot pro bono-gåvor, alltså tjänster som utförs till förmån för Svenska Freds utan betalning, i fall där tjänsten som erbjuds matchar Svenska Freds behov.

Vi mottagande av pro bono-gåvor gäller samma bestämmelser som för andra gåvor; avsändaren bör kunna anses stödja våra frågor och vårt arbete.

Marknadsföring

Användning av bilder och texter i marknadsföring

Svenska Freds ska använda bilder och texter i marknadsföring som beskriver Svenska Freds verksamhet och vad insamlade medel används till. Svenska Freds kan använda annat material av t.ex vapen, stridsflygplan osv. för att hänvisa till vapenexport och liknande, men det ska alltid vara tydligt för mottagaren vad dess gåva går till.

Bilder som används i insamling och kommunikation och som innehåller personer som är mottagare av stöd från Svenska Freds, t.ex i internationella projekt med samarbetspartners till Svenska Freds, ska anses vara i beroendeställning gentemot Svenska Freds. Svenska Freds ska inhämta muntlig eller skriftligt godkännande från personen eller personerna på bilden. Skulle bilder användas i kommunikation som är att likställa med reklam ska alltid extra tillstånd inhämtas av den/de som finns med på bilden. Detta enligt standard uppsatt av Svenska Fotografers Förbund, SFF.

Vi riktar inga gåvoförfrågningar eller insamlingskampanjer till personer som är under 18 år. Vi tar inte emot gåvor från personer under 18 år utan målsmans samtycke, eller samtycke från ansvarig vuxen, t.ex. lärare (i samband med t.ex. skolinsamlingar).

90-konto

Svenska Freds åtar sig att i visa upp loggan för 90-konto i marknadsföringsmaterial när möjligt.