Effektrapport 2019

Inledning

Giva Sverige som Svenska Freds är medlem i, har tagit fram en kvalitetskod för svenska insamlingsorganisationer. Kvalitetskoden ställer bland annat krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. I vår effektrapport för kalenderåret 2019 lyfter vi fram Svenska Freds vision och våra resultat, men också vilka strategier och arbetssätt vi använder för att nå våra mål.

Vad Svenska Freds vill uppnå

Svenska Freds är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för mänsklig säkerhet och global nedrustning. Vår vision är hållbar fred i världen.

Svenska Freds är Sveriges största och världens äldsta ännu aktiva fredsförening. Vi är övertygade om att hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld och vi utgår ifrån att människor kan och vill leva i fred. Vi tar fram fakta, sprider kunskap, bildar opinion samt påverkar och granskar beslutsfattare och makthavare. Med stöd av våra analyser och argument verkar vi för att förändra normer, attityder och politik.

Svenska Freds arbetar genom riksorganisation, lokalföreningar, grupper, nätverk samt enskilda medlemmar i samverkan. Genom att ge människor möjlighet att organisera och engagera sig för att påverka politiska processer, bidrar Svenska Freds till att stärka demokratin. Svenska Freds är också del av den globala fredsrörelsen och arbetar tillsammans med andra freds- och civilsamhällesorganisationer i internationella samarbeten och globala kampanjer, för att skapa engagemang, förutsättningar och visioner i det gemensamma arbetet för en fredligare värld.

Verksamhetsområden

Svenska Freds arbetar utifrån tre övergripande verksamhetsområden:
Nedrustning – Svenska Freds verkar för svensk och global nedrustning, bland annat med sikte på att svensk vapenförsäljning till krigförande stater, icke-demokratier och stater som grovt kränker mänskliga rättigheter upphör. Svenska Freds verkar också för ett förbud mot kärnvapen.

Fredsbyggande – För hållbar fred krävs en omfattande satsning på fredlig konflikthantering, och att insatser såsom diplomati, medling, fattigdomsbekämpning och stöd till civilsamhället prioriteras framför militära lösningar. Svenska Freds verkar för en bredare säkerhetspolitisk ansats som utgår från mänsklig säkerhet, där ickevåldsliga och förebyggande metoder prioriteras för en hållbar fred.

Svenska Freds som organisation – En aktiv och inkluderande medlemsrörelse med engagemang och stöd från många ger legitimitet, kapacitet och resurser till att skapa förändring och få gehör för de frågor Svenska Freds driver. Svenska Freds verkar för att vara en påverkans- och kampanjorganisation med stark samverkan mellan riksförening, enskilda medlemmar, lokalföreningar, grupper och sympatisörer som vill engagera sig i våra frågor och kampanjer.

Svenska Freds organisatoriska sammanhang

Svenska Freds medlemmar och gåvogivare är en viktig bas för verksamheten. Vi har idag omkring 6000 medlemmar och drygt 750 autogirogivare utan medlemskap. Föreningen har i dagsläget sju aktiva lokalföreningar i Göteborg, Lund/Malmö, Nässjö, Stockholm, Tyresö (TUFF), Ulricehamn och Örebro. Lokalföreningarna bidrar till verksamheten genom bland annat kunskapsspridning i form seminarier, samtal, manifestationer och lokala debattinlägg. Det ideella engagemanget ökar våra möjligheter att värva fler medlemmar, stärka vår legitimitet, sprida kunskap om våra frågor, påverka och förändra. En del av medlemsavgifterna och gåvorna inkomna inom specifika geografiska områden där det finns en aktiv lokalförening tillfaller dem för att stödja ett aktivt lokalt fredsarbete. För att utbetalning till lokalförening ska kunna ske måste lokalföreningen ha skickat in årsmötesprotokoll och räkenskaper för det gångna året till riksorganisationen samt ha en aktiv styrelse. Lokalföreningarna är också skyldiga att följa riksorganisationens idéprogram och stadgar.

Kongressen är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång vartannat år. Medlemmarna fattar då beslut om inkomna förslag och väljer en centralstyrelse som är ansvarig för verksamheten mellan kongresserna. Idéprogrammet är föreningens grund och alla som håller med om innehållet kan bli medlemmar. Kongressen beslutar också om ett handlingsprogram som styr vad föreningen ska fokusera på de kommande fyra åren. Handlingsprogrammet ligger sedan till grund för Svenska Freds verksamhetsplan.

Svenska Freds arbetar utifrån övertygelsen att samarbeten ger bättre möjligheter att uppmärksamma allmänheten och beslutsfattare på vikten av att arbeta förebyggande mot väpnade konflikter och sätta fokus på fredsarbete istället för ökad militarisering. Genom att samarbeta med andra civilsamhällesorganisationer stärker vi varandras möjligheter att strategiskt och effektivt bilda opinion och skapa förändring. Därför samarbetar Svenska Freds regelbundet med organisationer och nätverk både i Sverige och internationellt. Svenska Freds har under många år samordnat och drivit ett nätverk för svenska organisationer som arbetar mot vapenhandel. Genom arbetet med nätverket kan Svenska Freds vara ett kunskapsmässigt stöd till andra organisationer för att möjliggöra deras arbete på området. I nätverket ingår bland andra Amnesty, Rädda Barnen, Diakonia, Röda Korset, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Svenska kyrkan. Andra svenska samarbetsorganisationer inkluderar Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Svenska Afghanistankommitten (SAK), Transparency International, Svenska FN-förbundet och Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK).

Svenska Freds är medlem av Forum Syd och CONCORD Sverige och deltar i CONCORDs gemensamma arbete kring exempelvis Politik för Global Utveckling (PGU) och Agenda 2030.

För att åstadkomma effekt i globala nedrustningsfrågor är Svenska Freds del av flera internationella nätverk. Vi har omfattande samarbeten kring vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) genom nätverket Control Arms, samt internationell och europeisk vapenhandel inom European Network Against Arms Trade (ENAAT). Vi deltar i internationella freds- och nedrustningskampanjer tillsammans med organisationer som Human Rights Watch, Oxfam, Amnesty International, Pax, Safer World, Campaign Against Arms Trade (CAAT), Interpeace och Crisis Action. Svenska Freds är medlem av International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), War Resisters International, International Network Against Explosive Weapons, International Campaign to Ban Landmines (ICBL), International Peace Bureau (IPB), Cluster Munition Coalition (CMC) och Campaign to Stop Killer Robots. Den internationella kampanjen mot kärnvapen (ICAN) belönades med Nobels fredspris 2017 för arbetet för ett internationellt kärnvapenförbud.

Svenska Freds strategier för att uppnå våra mål

En central utgångspunkt för Svenska Freds förändringsteori är att människor ska ha rätt och möjlighet att ställa krav på lokala, nationella och internationella makthavare för att få till stånd förändrad politik, normer och attityder som bidrar till hållbar fred och nedrustning. Genom att skapa opinion, sprida fakta och information kan vi öka kunskapen och fånga upp människors engagemang till stöd för de samhällsförändringar vi vill se. Vår opinionsbildning och vårt mediearbete skapar förutsättningar för att få upp våra frågor på den politiska dagordningen, få spridning och nå ut till många människor och på längre sikt skapa de förändringar som behövs för att förändra retorik, politik och praktik vad det gäller fred och säkerhet.

Genom politik som både åtgärdar de strukturer som underblåser och förlänger väpnade konflikter och som investerar i dem som gynnar fredlig konflikthantering, kan hållbar förändring åstadkommas. Vi är övertygade om att varje organisation har störst möjligheter att påverka i sin egen kontext. Därför gräver vi där vi står i den svenska debatten, inom EU och i FN och samarbetar med organisationer i andra länder och delar kunskap om varandras förutsättningar och strategier.

På kortare sikt handlar sammanfattningsvis mycket av vårt arbete att bidra till ökad kunskap, och ökat engagemang hos våra målgrupper, samt att bidra till samhällsdebatten genom olika kanaler. Genom opinionsbildning verkar vi också ofta för förändrade attityder till våra frågor. En del av arbetet för att skapa förändring handlar därför ofta om att mobilisera fler till att vilja och kunna bedriva arbete mot samma mål eller till att ingå i gemensamma koalitioner för att uppnå gemensamma långsiktiga mål. På längre sikt handlar det om att åtgärda problemen genom förändringar i politik, policy, lagstiftning, budget eller praxis.

Svenska Freds har många verktyg, metoder och arbetssätt. Vi påverkar beslutsfattare, inflytelserika aktörer och företag genom att granska dem och genom att möta dem i samtal och debatter. Vi sätter press på dem genom att bilda opinion och debattera i media. Vi förser beslutsfattare, journalister, forskare och studenter med underlag och argument inom våra frågor och samarbetar med dem som delar våra värderingar och åsikter.

Vi bildar opinion genom kunskapsspridning. Vi debatterar och kommunicerar genom traditionella medier, vår webbplats och sociala medier. Vi ordnar kampanjer, seminarier och manifestationer. Vi publicerar rapporter, böcker och medlemstidningen Pax. Vi utbildar våra medlemmar, studenter, andra organisationer och politiker. Genom folkbildning stärker vi vår trovärdighet och ökar förutsättningarna för en hållbar fred.

Stödet och engagemanget från våra medlemmar är en viktig del av Svenska Freds arbete med att opinionsbilda och påverka politiska beslut. Våra medlemmar har möjlighet att engagera sig fredspolitiskt genom våra lokalföreningar och intressegrupper.

Demokrati förutsätter folkligt deltagande och folklig förankring. Demokratiskt organiserade föreningar fungerar också som skolor i demokrati för sina medlemmar. Genom att ge människor möjlighet att organisera och engagera sig för att påverka politiska processer bidrar Svenska Freds till att stärka demokratin. Det är även en av anledningarna till att vi arbetar för att stärka civilsamhället och organisationer i våra internationella samarbeten. Vi samarbetar med internationella nätverk och organisationer för att driva fram internationella avtal och överenskommelser, såsom ett globalt vapenhandelsavtal och förbud mot kärnvapen.

Svenska Freds kapacitet och expertis

Svenska Freds är en väletablerad organisation i det svenska civilsamhället och i den internationella krets av organisationer som arbetar med freds-, nedrustnings-, och exportkontrollfrågor. Vi har under många år haft en unik roll i samhällsdebatten genom att granska, belysa och debattera fred och säkerhet och den svenska och globala vapenexporten samt driva igenom förbud för särskilda vapentyper. Vi har en särställning som opinionsbildare på området och har i 136 år lyckats vara ständigt aktuella med stort medialt och politiskt genomslag i våra frågor. Svenska Freds erfarenhet och kunskap i sakfrågor som vapenhandel och försvars- och säkerhetspolitik, tillsammans med utarbetade metoder för att nå ut, skapa engagemang och påverka politiskt har varit avgörande för vårt genomslag och våra framgångar. Vi bidrar till debatten genom att belysa att det krävs politiska och sociala lösningar och förändringsprocesser för att lösa väpnade konflikter och att det aldrig finns enkla militära lösningar. För att nå vår vision om hållbar fred i världen krävs ökat stöd från fler människor, organisationer och institutioner runt om i samhället och i världen. Därför bedriver Svenska Freds ett aktivt och medvetet opinionsbildande påverkansarbete. Påverkansarbete är en självklar del av Svenska Freds identitet och metod, och bygger på många års upparbetad kunskap och erfarenhet.

Vi har genom åren opinionsbildat genom studier, rapporter, böcker, egen statistik, digital informationsgrafik, filmer, teaterföreställningar och mycket mer. Vi har i svårtillgängliga frågor som den svenska vapenexporten, varit den organisation i Sverige som tagit fram och presenterat fakta på ett tillgängligt och begripligt sätt för allmänheten. Genom att Svenska Freds under många år varit en tongivande aktör i frågor om fred och säkerhet får vi årligen en stor mängd förfrågningar från journalister, studenter, politiker, medlemmar och andra intresserade som vill ha en djupare kunskap om fredsfrågor.

Svenska Freds har med små resurser och stort engagemang varit en stark opinionsbildande röst under många decennier. Dessa är några av de viktigaste politiska resultaten av vår verksamhet de senaste åren:

under tio års tid drivit kampanj mot det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien som regeringen avslutade 2015.

drivit kampanj för ett demokratikriterium och mot vapenexport till diktaturer och nådde en delseger 2011 när riksdagen beslutade att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater.

startat den svenska kampanjen mot klustervapen. Efter hårt påverkansarbete ändrade svenska regeringen inställning och skrev 2008 under ett avtal som förbjuder klustervapen.

avslöjat Bofors systematiska vapensmuggling i mitten av 1980-talet, vilket ledde till att antalet köpare reducerades med en tredjedel.

Svenska Freds har också varit en del av Nobels Fredspris vid fyra tillfällen i historien:1908 när en av Svenska Freds grundare KP Arnoldson fick priset, 1910 när International Peace Bureau fick priset, en organisation som Svenska Freds var drivande vid bildandet av, 1997 när den internationella kampanjen mot personminor (ICBL) fick priset, där Svenska Freds var den organisation som initierade och ledde kampanjen i Sverige och 2017 när den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), som Svenska Freds är del av, fick Nobels fredspris.

Svenska Freds har ett kansli med anställd personal som leds av generalsekreteraren och där ordföranden deltar i den dagliga verksamheten. Vi har stor kunskap och expertis inom våra sakfrågor och våra metoder inom såväl styrelse som anställd personal. Vi efterfrågas frekvent som föreläsare, paneldeltagare, sakkunniga och av media. Ledamöterna i Svenska Freds styrelse besitter kompetens inom olika expertisområden, såsom PR och kommunikation, organisationsutveckling, internationellt utvecklingssamarbete, insamling, nedrustning, journalistik, etcetera.
Svenska Freds medlemmar och gåvogivare är en viktig bas för verksamheten. De utgör både en viktig finansiell resurs, men är även en resurs för samhällsengagemang och opinionsbildning. Svenska Freds hade under året åtta aktiva lokalföreningar i Göteborg, Lund/Malmö, Nässjö, Stockholm, Tyresö (TUFF), Ulricehamn, Växjö och Örebro. Det lokala engagemanget är viktigt för att stärka vår legitimitet, sprida kunskap om våra frågor, påverka, förändra och utveckla verksamheten. Det tillför även kunskap, idéer och erfarenhet till riksorganisationen.

Utöver det ideella arbetet i lokalföreningarna har Svenska Freds under året haft ett antal personer som i olika utsträckning arbetat volontärt med olika uppdrag. Med undantag för ordföranden arbetar centralstyrelsen ideellt. Ledamöter från styrelsen har utöver sitt formella styrelseuppdrag bidragit till verksamheten bland annat genom att delta i interna arbetsgrupper. Svenska Freds hade under 2019 en praktikant som bidrog till arbetet inom verksamhetsområdet nedrustning.

Svenska Freds verksamhetskostnader 2019 uppgick till 6 466 tkr. Intäkterna från medlemsavgifter var 1 264 tkr och från privatinsamling 3 049 tkr. Utöver medlemsavgifterna och våra gåvogivare, får Svenska Freds finansiering i form av bidrag från Folke Bernadotteakademin. Vi får i viss utsträckning gåvor från företag, en del uppdrag utförs åt oss pro-bono eller i form av rabatter för olika kampanjer.

Hur vi mäter framsteg och effekter av Svenska Freds arbete

Påverkansarbete som syftar till samhällsförändring kräver tid, resurser samt envist och målmedvetet arbete. Det kompliceras av att länken mellan påverkan och resultat ofta är komplex och att vårt arbete ibland är mest effektivt när det inte syns. Svenska Freds har under många decennier bedrivit påverkansarbete och varit en av få röster som enträget lyft viktiga frågor som rör fredlig konflikthantering, alternativ till militär upprustning och militära interventioner, problematiken kring den svenska vapenexporten. De verkliga resultaten av Svenska Freds arbete kan ofta ses bäst i ett längre tidsperspektiv än ett år och flera av de viktigaste vinsterna i vår historia var resultatet av omkring tio års envist kampanjande. Demokratikriteriet i vapenexportlagstiftningen, som Svenska Freds arbetat med sedan 1990-talet, är ett exempel. Ett annat exempel är begreppet ”hållbar fred” länge funnits med i Svenska Freds idéprogram som något Svenska Freds vill introducera i diskursen om fred och säkerhet. Nu används det i många politiska sammanhang bland annat har regeringen beslutat om en svensk strategi för hållbar fred 2017-2022. Det ökar i sin tur förutsättningarna för samtal om hur en långsiktig och stabil fred bäst skapas.

Var fjärde månad följer vi upp verksamheten i en tertialrapport, då även en analys kring resultat, lärdomar och framgångar samt eventuella omprioriteringar i verksamheten görs. Uppföljningen görs utifrån i förväg identifierade resultatindikatorer samt via lägesuppdateringar i förhållande till målen för året. Ekonomin följs upp med betoning på avvikelserapportering i förhållande till beslutad budget. Verksamheten följs därutöver löpande upp vid regelbundna möten mellan generalsekreteraren och enskilda anställda, arbetsgrupper av anställda samt i presidiet. Vid upprättandet av årsredovisningen görs uppföljning och utvärdering av verksamheten som helhet. Styrelsen utvärderar också årligen sitt arbete.

Nyckeltal och indikatorer för våra resultat inkluderar bland annat pressklipp, vilket genomslag vi får i media för våra budskap, hur stor spridning de får i sociala medier, i vilken omfattning vi lyckas engagera allmänheten och andra organisationer i våra kampanjaktiviteter och vilket gehör vi får politiskt för de förslag vi driver. De senaste åren har vi på en mer detaljerad nivå regelbundet fört anteckningar över antal kontakter med prioriterade målgrupper och vilka resultat vi kan se att dessa gett upphov till.

Vad Svenska Freds åstadkommit 2019

Svenska Freds verksamhet under 2019 har bedrivits i enlighet med föreningens stadgar, idé- och handlingsprogram och måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsplanen har varit god för samtliga verksamhetsområden.

Nedrustning

De övergripande målen för Svenska Freds arbete mot vapenexport är en svensk och europeisk lagstiftning och regelverk som omöjliggör export till länder där mänskliga rättigheter kränks, till ickedemokratier och till utvecklingsländer samt till länder som är i, eller riskerar att hamna i, väpnad konflikt. Vidare arbetar vi för ökad transparens och öppenhet i beslutsprocessen gällande svensk och europeisk vapenexport, samt för en kritisk opinion mot svensk vapenexport som får genomslag i svensk politik.

Militarisering och vapenhandel är allvarliga hot mot arbetet för fred, mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Svenska Freds har under många år haft en unik roll i samhällsdebatten genom att granska, öka kunskapen och debattera den svenska och globala vapenhandeln och dess konsekvenser. Vapenhandel bidrar inte bara direkt till militära spänningar och konflikter, den drabbar också människor som lever i fattigdom då stora resurser läggs på militär upprustning istället för på fattigdomsbekämpning. Vapenhandeln är en av de tydligaste målkonflikterna inom svensk Politik för Global Utveckling (PGU) och arbetet med de globala målen för hållbar utveckling Agenda 2030. Flera opinionsundersökningar som gjorts de senaste åren visar att det finns en stark opinion mot den svenska vapenexporten. Trots det fortsätter Sverige att vara en av världens största aktörer inom vapenhandeln, sett till antal invånare.

Vi har under många år drivit kampanj för ett stopp av vapenexport till diktaturer och nådde en viktig seger i april 2018 när ett nytt skärpt regelverk till slut trädde i kraft. Som första land i världen inkluderade Sverige ett demokratikriterium i regelverket, något Svenska Freds länge kämpat för. Svenska Freds har under 2019 fortsatt arbetet kring det nya regelverket och för att det ska tolkas och implementeras på striktast möjliga sätt för att också leda till förändring i praktiken. Vi har bland annat arbetat för större transparens i rapporteringen om den svenska exporten för bättre möjligheter att utvärdera hur det faktiskt tillämpas. Vi har tagit upp transparensfrågan i möten med ISP, Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning (UD NIS), Justitiedepartementet samt med politiker. Vi har också tagit fram och spridit egen statistik som ger en kompletterande bild till den som ISP och regeringen presenterar. Exporten till icke-demokratier och diktaturer minskade under 2019. Detta är troligtvis en effekt av arbete som gjordes för flera år sedan, i det omfattande och ihärdiga kampanjarbete som ledde fram till att regelverket skärptes, snarare än av årets arbete. Det är ändå en stor framgång att demokratikriteriet får viss effekt, till exempel på exporten till Saudiarabien. Vi ser också hur den ökade debatten om vapenexport till diktaturer påverkat debatten kring vapenexporten till denna sorts länder.

Ett sätt att verka för en striktare exportkontroll har varit att lyfta vapenexporten till Turkiet och till stridande parter i kriget i Jemen. I debatten om vapenexporten till Turkiet var Svenska Freds en av de starkaste krafterna. Vår research, kommunikation och faktagranskning bidrog till beslutet att vapenexporten till Turkiet helt stoppades genom att skapa opinion och främja en omfattande, saklig och kritisk mediedebatt. Det har visat på Svenska Freds förmåga att väcka opinion och att påverka de med makt att besluta om svensk vapenexport. Beslutet är ett exempel på att det går att stoppa vapenexporten också till andra länder. Det är tydligt att Svenska Freds har en viktig roll att fylla vad gäller att upprätthålla en levande, kritisk och saklig debatt om svensk vapenexport. Vår kunskap efterfrågas och vi har många gånger under året fört fram ny kunskap, nya analyser, bemött felaktigheter i debatten samt bidragit till att andra kunnat göra det.

Vapenexporten till stridande parter i kriget i Jemen har varit ett viktigt fokus för Svenska Freds arbete mot vapenexport de senaste åren. Kriget beskrivs av FN som den största humanitära katastrofen i världen och alla parter misstänks ha begått krigsbrott. Svenska Freds lanserade en mejlkampanj i början av januari 2019 med budskapet att stoppa vapenexporten till Jemen och specifikt en kommande leverans av Global Eye till Förenade Arabemiraten. Närmare 1300 mail har skickats till berörda politiker under året. När regeringsöverenskommelsen, det så kallade januariavtalet sedan presenterades var punkt 70 ett viktigt och välkommet ställningstagande som av många uppfattades som att den svenska exporten av krigsmateriel till de stridande parterna nu skulle upphöra. Punkt 70 redogjorde för de fyra partiernas principiella inställning att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Inom de partier som skrev under överenskommelsen fanns dock stora skillnader i hur punkten tolkas och under 2019 träffade vi på Svenska Freds politiker och tjänstepersoner på Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet och Inspektionen för Strategiska produkter (ISP) för att få klarhet i vad överenskommelsen egentligen innebar. Vår analys landade dessvärre i att den under 2019 inte betytt någonting alls. Fortsatt arbete krävs för att stoppa vapentillförseln till konflikten.

Svenska Freds bidrog till att uppmärksamma svenska vapen i Jemen när TV4-nyheterna i augusti 2019 rapporterade om att svenska vapen används i kriget. Granskningen visade att svensk krigsmateriel kan kopplas både till strider och till den blockad som hindrar mat och förnödenheter från att nå civilbefolkningen. Svenska Freds tog också fram ny statistik om vapenexporten till de krigande parterna i Jemen. Vår research har använts i en rad granskningar av frågan både i Sverige och internationellt.

Svenska Freds har samordnat, uppmuntrat och gett underlag och stöd till andra organisationer att uttala sig bland annat om svenska vapen till Jemenkriget. Vi har skrivit och samordnat en bred debattartikel som förutom Svenska Freds undertecknades av Amnesty International i Sverige, Human Rights Watch i Sverige, Rädda Barnen, Act Svenska kyrkan, Diakonia, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Kristna Fredsrörelsen samt Svenska FN-förbundet.

Ett annat tydligt resultat av vårt arbete på vapenexportområdet var att OECD-DAC:s granskning av svenskt bistånd hänvisade till den kritik av svensk vapenexport som lyfts i det kapitel som vi samordnat i CONCORD Sveriges Barometer.

Svenska Freds besökte under 2019 för första gången på tio år en internationell vapenmässa. Det var en stor framgång i sig att Svenska Freds fick tillgång till vapenmässan IDEX i Förenade Arabemiraten, något som krävt stort arbete. Mässor av det här slaget är till oftast stängda för allmänheten och civilsamhället. Möjligheten att närvara på mässan innebar att vi kunde göra research och få värdefullt bildmaterial om företagen och deras marknadsföring till både oss själva och till andra organisationer vi samarbetar med internationellt. Information och material som samlades in på mässan kommer kunna användas lång tid framöver. Under 2019 användes materialet till två artiklar i Pax, ett bildreportage i Blank Spot samt till att kunna presentera information om företag som i maj 2019 ställde ut på en vapenmässa i Älvsjö i Stockholm. Svenska Freds arbete kring vapenmässan i Stockholm innefattade mediearbete och dialog med lokalpolitiker i Stadshuset och resulterade i att frågan om etisk policy för Älvsjömässan behandlades i Kommunfullmäktige och i Kommunstyrelsen. Vi engagerade också andra organisationer och aktivister i kampanjaktiviteter i närheten av mässan i form av att dela ut färdigtryckta vykort för människor att skicka till kommunfullmäktiges ordförande.

Som ett led i vår ambition att delta i nya sammanhang för att ta del av forskning om vapenhandel och ekonomi deltog Svenska Freds i en workshop i Boston i USA med ett nätverk av experter på vapenhandel på inbjudan av World Peace Foundation, en stiftelse kopplad till Tufts University. På workshopen presenterade vi en artikel om den svenska statens relation till Saab som senare publicerades på Word Peace Foundations blog Reinventing Peace och Svenska Freds hemsida. Under året deltog vi också på organisationen Economists for Peace and Securitys konferens i Madrid i Spanien. Vi har även blivit listade som experter på vapenexport av nätverket Forum on the Arms Trade i Washington.

Vår bok Den svenska vapenexporten används fortsatt aktivt i uppsatser, som källa i forskning och av journalister. Böcker till ett värde av drygt 15 000 kronor har sålts direkt från Svenska Freds och ett drygt hundratal böcker har sålts via Leopard förlag som gav ut boken. Boken finns därutöver fortfarande till försäljning på Pocketshop i flertalet butiker, bland annat på Arlanda flygplats samt för utlån på flertal bibliotek runt om i landet.

Svenska Freds har under året bidragit till arbetet för en svensk anslutning till det internationella kärnvapenförbudet i enlighet med våra planer och ambitioner. Vi har verkat för att att bilda opinion och sätta tryck på regeringen genom att koppla kärnvapenfrågan till de större säkerhetspolitiska frågorna och till mänsklig säkerhet. Vi har fortsatt att, tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer, samhällsdebattörer och Svenska Freds intressegrupp mot kärnvapen, arbeta med informationsspridning, att bidra till debatt och dialog för att skapa opinion för att Sverige ska skriva under och ratificera det internationella kärnvapenförbudet. Svenska Freds lyfte kärnvapenfrågan i samband med vapenmässan i Älvsjö och sammanställde research som andra organisationer, medier och politiker sedan använde om kärnvapenföretagen på plats. Vi genomförde en gemensam namninsamling för ett förbud som samlade ihop över 30 000 underskrifter och fick två gemensamma debattartiklar publicerade. Svenska Freds har också deltagit i det svenska kärnvapennätverkets möten och modererat två debatter om kärnvapenförbudet. I det ena samtalet medverkade bland andra den svenska utredaren Lars-Erik Lundin samt Beatrice Fihn från ICAN. Därutöver har vi bidragit till att stärka de koalitioner av organisationer som arbetar mot kärnvapen genom att vi deltagit i möte på Ålands fredsinstitut med den nordiska fredsrörelsen för att utbyta erfarenheter, diskutera ev gemensamma strategier och aktiviteter och på ICAN:s kampanjdagar i Genève.

Under året har Svenska Freds kansli och intressegruppen mot kärnvapen skrivit remissvar på regeringens kärnvapenutredning som presenterade sina resultat i början av 2019. Vi har deltagit på möte med utrikesdepartementets enhet för nedrusting och icke-spridning (UD NIS) om Sveriges nya nedrustningsiniativ och den högnivåkonferens som Margot Wallström bjöd in till i juni 2019. Påverkansmålet om att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenkonvention uppfylldes inte under året eftersom regeringen i juli 2019 beslutade att Sverige i dagsläget inte kommer att underteckna konventionen. Det finns dock all anledning att fortsätta arbetet mot en svensk anslutning de kommande åren.

Fredsbyggande

Det prioriterade långsiktiga målet inom verksamhetsområdet fredsbyggande är en säkerhetspolitik med mänsklig säkerhet som utgångspunkt. Militär upprustning och avskräckning präglar på många sätt internationella relationer och kärnvapenhotet har återigen aktualiserats. Det har skett en kraftig svängning tillbaka till en traditionell syn på försvars- och säkerhetspolitik med fokus på nationell säkerhet, territorialförsvar, militär upprustning och avskräckning. I Sverige har alla riksdagspartier en mer försvarsvänlig hållning och beslut har fattats om den största höjningen av försvarsanslagen sedan 1950-talet. Sedan 2017 är värnplikten återaktiverad och antalet unga som genomgår värnplikt ska successivt öka under de kommande åren. Potentiella framtida militära hot tillåts överskugga andra hot, samhällsutmaningar och kriser som vi står inför i nuläget och stjäl på så vis utrymme och resurser för de insatser som krävs för ett samhälle med mänsklig säkerhet i fokus. Svenska Freds har en viktig roll i att nyansera den säkerhetspolitiska debatten och att verka för att mänsklig säkerhet är utgångspunkt i svensk och global säkerhetspolitik. Säkerhetspolitiken måste fokusera på det som utgör hot mot människor, snarare än att så ensidigt som idag handla om vad som ses som militära hot mot stater. Det behövs en mer nyanserad säkerhetspolitisk debatt med kritiska röster mot satsningar på försvaret och Sveriges närmanden till Nato. Det finns ett stort behov av att flytta fokus tillbaka till diplomati, grundorsakerna till väpnade konflikter, till förebyggande och till alternativen till militära medel för att bygga hållbar fred istället för att bara hantera symtomen på väpnade konflikter.

Svenska Freds verkar för att nyansera den säkerhetspolitiska debatten och för att vara en motkraft till dagens ensidiga rapportering och fokus på militärt försvar, upprustning, avskräckning och nationell säkerhet. Det är ett långsiktigt arbete med att förändra normer, attityder och den faktiska politiken. Resultaten på kort sikt har handlat om att ta plats i debatten genom debattartiklar, kommunikation i våra egna kanaler, sociala medier och vår tidning Pax. Vi fokuserade under 2019 på att särskilt lyfta frågan om resursfördelning, att vi får det vi investerar i och att freden i dagsläget är underfinansierad. Det behövs en omfördelning av energi och resurser från militära utgifter, upprustning och att hantera konsekvenserna av väpnade konflikter till investeringar i fredsbyggande och konfliktförebyggande, och i att uppnå de globala utvecklingsmålen (Agenda 2030) för ökad mänsklig säkerhet. Vi har också fortsatt vårt opinionsbildande arbete mot den återaktiverade värnplikten genom att delta i samhällsdebatten och sprida information samt vara ett stöd till de som berörs av värnplikten, främst unga och deras anhöriga.

Att vända den okritiska försvarsmedierapporteringen är ett högt uppsatt mål men vi har under året visat Svenska Freds perspektiv i flera olika utspel, artiklar och aktiviteter som bidragit till att nyansera debatten. En stor framgång 2019 var teaterföreställningen Ned med vapnen! som vi satte upp tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern på Svenska Freds hotellrum på Högfjällshotellet under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Konferensens deltagare bjöds in och mottagandet var varmt, även hos de av våra motståndare i debatten som kom och såg föreställningen. I publiken satt journalister, försvarspolitiker, representanter från de politiska ungdomsförbunden och forskare. Förutom att generera ett stort antal viktiga kontakter med politiker och journalister och bli ett samtalsämne på plats i Sälen resulterade teaterkuppen i två helsidor i Aftonbladet, en ledare i samma tidning och ett inslag i Kulturnytt i SR. Anders Lindberg på Aftonbladets ledarsida skrev om pjäsen och anser att det var en av de bästa programpunkterna under rikskonferensen. Föreställningen var ett sätt att lyfta det snäva perspektivet under rikskonferensen och inspirera fler att tänka kring säkerhet ur ett bredare perspektiv. Teaterkuppen spreds också i Svenska Freds och andras kommunikationskanaler. Bland andra lyfte Kvinna till Kvinna Svenska Freds arbete i Sälen. Ned med vapnen! spelades också i Stockholm under året och Svenska Freds höll vid ett tillfälle i ett samtal från scenen på Årsta Folkets hus efter föreställningen i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

Under 2019 var kampanjen Kickstart World Peace, som togs fram genom ett pro-bonosamarbete med den kreativa byrån Acne, en stor satsning för Svenska Freds både som insamlingskampanj och för att bidra till att sätta fokus på nedrustning, mänsklig säkerhet och demilitarisering. Syftet med kampanjen var förutom att öka insamlingen, att öka medvetenheten om att det världen över läggs enorma summor på militär upprustning och på att hantera konsekvenserna av krig. Vi ville få fler att tänka till över vad världens resurser investeras i och hur det skulle kunna se ut om vi gjorde annorlunda. Genom kampanjen kunde människor både ta ställning för andra prioriteringar och själva prioritera en investering för att bli en medgrundare till världsfred.

Kampanjen lanserades på internationella fredsdagen 21 september och under hösten lyfte vi vid många tillfällen frågan om hur våra gemensamma resurser spenderas och hur det skulle kunna se ut om vi gjorde annorlunda. Som del av kampanjen gjorde vi ett temanummer av Svenska Freds tidning Pax som skickades ut postalt till alla Svenska Freds medlemmar. Kampanjen gav Svenska Freds stor synlighet som vi inte skulle kunnat få utan samarbetet med Acne. Tack vare Acne fick vi, förutom samarbetet med flera fantastiska kreatörer, skådespelaren Lena Olin att medverka som speaker till filmen. Genom Acne lyckades vi också få till att filmen visades bland reklamfilmerna på flera biografer under helgen i anslutning till internationella fredsdagen, flera storbildstavlor utomhus och helsidor med vår annons i form av ett öppet brev i Expressen och Dagens Industri. Allt utan kostnader för Svenska Freds.

I och med att verksamheten i Myanmar avslutades 2018 och Sida beslutade att inte bevilja en ny programperiod var 2019 ett år då Svenska Freds utvärderade och drog lärdomar av det internationella biståndsarbete som gjorts under årens lopp samt gjorde viktiga vägval för framtiden. Under 2019 har en arbetsgrupp bestående av personal och styrelseledamöter arbetat på en ny internationell strategi. En ny internationell strategi för 2020-2023 antogs av Svenska Freds centralstyrelse i oktober 2019 där fokus flyttas från internationella biståndsprojekt till att vidareutveckla de internationella komponenterna och aspekterna av Svenska Freds påverkansarbete.
Svenska Freds som organisation

Ett av Svenska Freds kommunikationsmål 2019 var en stark medial närvaro i våra kärnfrågor. Målet innebar att Svenska Freds skulle föra fram våra perspektiv i omkring 60 nyhetsmedier, varav TT minst 2 gånger (vilket leder till större spridning (ca 50) av samma artikel). Minst tio skulle vara medier med stor spridning, till exempel SVT, Sveriges Radio och större dagstidningar. Omkring tio debattartiklar, inklusive några som vi skrivit i samarbete med fler aktörer. När vi summerar 2019 har vi med god marginal nått samtliga uppsatta mål. Jämfört med 2018 har vi förbättrat våra resultat för de uppsatta målen på nästan alla punkter. Totalt har Svenska Freds under 2019 citerats eller omnämnts i totalt 199 artiklar. 4 gånger har vi intervjuats av TT vilket totalt genererat 104 artiklar. Cirka 23 stycken av de medier där vi citerats eller omnämnts under året har varit medier med stor spridning såsom SVT och Sveriges Radio. Under 2019 har vi också skrivit totalt 11 debattartiklar varav 4 stycken själva och 7 stycken tillsammans med andra. Vi kommer över vårt uppsatta mål men jämfört med 2018 då Svenska Freds drev ett särskilt projekt inriktat på debatt inför riksdagsvalet, har vi skrivit något färre debattartiklar, 11 för 2019 jämfört med 19 stycken 2018.

Vi har även 2019 gett ut 4 nummer av vår medlemstidning Pax i enlighet med vår planering och skickade i december ut ett något tjockare temanummer till samtliga medlemmar.

Under 2019 har vi arbetat mot målet att lägga en ny grund för aktivism och ideellt engagemang inom Svenska Freds genom att fortsatta processen med utredningen kring hur det ideella engagemanget ska se ut och hur det kan stärkas. Svenska Freds kongress 2018 beslutade att fram till kongressen 2020 söka svar och förslag på hur vi kan stärka det ideella engagemanget inom fredsrörelsen. Under hösten 2018 togs en rapport fram kring engagemanget inom Svenska Freds och engagemangstrender inom civilsamhället. En undersökning genomfördes bland Svenska Freds över 10 000 prenumeranter av vårt nyhetsbrev för att få veta mer om deras syn på Svenska Freds och ideellt engagemang. I januari och februari 2019 besökte föreningens ordförande och medlems- och organisationssekreterare samtliga av landets lokalföreningar för lokala workshops. I oktober 2019 genomfördes en framåtblickande workshop för 20 medverkande där nya idéer och verktyg för ett stärkt och hållbart engagemang bland våra medlemmar diskuterades. Workshopen fungerade som ett forum där medlemmar med eller utan tidigare erfarenhet av att engagera sig ideellt inom föreningen fick träffas och möjlighet att fördjupa sina kunskaper om såväl sakfrågor som organisering och engagemang. De tankar, idéer och förslag som diskuterades under workshopen togs med i den fortsatta processen att ta fram ett förslag till Svenska Freds kongress 2020 kring att stärka det ideella engagemanget inom rörelsen.

Förväntad framtida utveckling

Svenska Freds ändamål kommer att ha fortsatt hög relevans de kommande åren. De finns ett stort behov av röster mot vapenexporten, ökad militarisering och militär upprustning. Fortsatt arbete behövs för att förbjuda kärnvapen samtidigt som nya vapen riskerar att utvecklas i och med utvecklingen av AI. Svenska Freds kommer att utöka arbetet mot autonoma dödliga vapen, så kallade mördarrobotar, de kommande åren.

Svenska Freds ska vara en relevant och inkluderande fredsrörelse som förändras med vår omvärld. Den framtida organisationsutvecklingen inkluderar frågan om ideellt engagemang och aktivism inom föreningen. Centralstyrelsen ska utifrån beslut på kongressen 2018 lägga fram rekommendationer till kongressen 2020 kring att stärka det ideella engagemanget inom föreningen och vilka förändringar som behövs för att bidra till att uppnå detta. Folkbildning och att ge människor möjlighet att engagera sig och göra sina röster hörda är ett fortsatt viktigt uppdrag för Svenska Freds. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att utveckla insamlingsverksamheten för att stärka föreningens resurser och kapacitet att bedriva ett effektivt fredsarbete nu och i framtiden.

I och med att värnplikten har återaktiverats och antalet inpliktade ska fördubblas under kommande år ökar sannolikheten att fler unga kommer att vara i behov av stöd och hjälp för att vapenvägra, totalvägra eller avbryta påbörjad militärtjänstgöring. Vi har det senaste året haft ett ökande antal unga och vårdnadshavare som tar kontakt med oss på Svenska Freds med frågor och oro. Utifrån Svenska Freds erfarenhet och historia och det ökade behovet kommer frågan att prioriteras de kommande åren.

Den av styrelsen antagna nya internationella strategin lägger större fokus på att utveckla de internationella aspekterna av Svenska Freds påverkansarbete snarare än biståndsfinansierad projektverksamhet med partnerorganisationer i andra länder. Det innebär att Svenska Freds de kommande åren kommer att fokusera på vilken roll Svenska Freds ska spela i internationella kampanjer och nätverk och på att söka projektmedel för verksamheten i Sverige.