Antikorruptionspolicy för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Antagen av Centralstyrelsen 2014-09-21

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (i fortsättningen Svenska Freds) tillämpar nolltolerans mot korruption. Vårt förhållningssätt och arbete ska präglas av att aldrig acceptera korruption och alltid förebygga, agera och informera för en korruptionsfri miljö.

Inledning

Det som i dagligt tal benämns som korruption är inte alltid brottsliga handlingar i lagens mening. Ibland handlar korruption mer om överträdelse mot gängse etik och moral. Korruption förekommer i alla samhällen och de flesta individer har samma benägenhet att under vissa omständigheter agera korrupt. Korruption förekommer både i liten och stor skala. Svenska Freds tar ställning mot alla oegentligheter som kan tänkas förekomma. Korruption bryter mot grundläggande värden som rättvisa, demokrati, jämställdhet, värdighet, integritet transparens och möjligheter till ansvarsutkrävande. Korruption är ett hinder för utveckling samt en bidragande orsak till ojämlik resursfördelning. Korruption drabbar de fattigaste hårdast och bidrar till att förvärra utsatta människors situation.

Korruption kan förekomma vid tillfällen då möjligheten att skaffa sig en personlig förmån uppstår. Det krävs därför ett aktivt agerande för att förhindra korruption. Eftersom korruption är svårt att upptäcka samt komplicerat och kostsamt att utreda, är förebyggande åtgärder väldigt viktiga. Tydliga riktlinjer, bra rutiner och system är viktiga medel för att upptäcka och förhindra korruption. Viktigt är även att arbeta med medvetandegörande och dokumentation.

När korruption betecknas som en brottslig handling ska detta polisanmälas och kan, vid fällande dom, även medföra avsked. För en samarbetsorganisation kan konsekvensen av korrupt agerande, eller att ett uppdagande inte hanterats, medföra att stödet till organisationen upphör. Påföljden kan leda till åtal och krav på återbetalning av erhållna medel.

Definition

Svenska Freds definierar korruption som ett missbruk av förtroende, makt eller position som medför otillbörlig vinning för någon, till exempel en person, organisation, ett politiskt parti eller ett företag. Som korruption räknas bland annat mutor och bestickning, utpressning, favorisering och nepotism samt även jäv, förskingring och svindleri.

Omfattning

Denna antikorruptionspolicy ska genomsyra hela Svenska Freds – nationellt och internationellt – och ska tillämpas såväl internt som i samarbetet med våra samarbetsorganisationer.

Samtliga anställda på Svenska Freds och alla samarbetsorganisationer, oavsett position eller arbetsuppgift, omfattas av denna policy. Svenska Freds ska säkerställa att samarbetsorganisationerna har kännedom om och tillämpar denna antikorruptionspolicy. Samarbetsorganisationerna ska ha andra (egna) kanaler för rapportering av misstankar om korruption än de som nämns i detta dokument.

Ansvar

Generalsekreteraren ansvarar för att styrelsen informeras om Svenska Freds antikorruptionspolicy. Generalsekreteraren är även ansvarig för att säkerställa att samtliga medarbetare får information om denna antikorruptionspolicy samt om hur de ska identifiera, uppmärksamma och hantera korruptionsrisker.

Det är samtliga medarbetares ansvar att aktivt förebygga korruption genom att identifiera, uppmärksamma och beakta korruptionsrisker i all verksamhet. I ansvaret igår även att rapportera misstankar om oegentligheter och korruption i enlighet med den interna delegationsordningen till antingen generalsekreteraren eller någon annan i presidiet. Generalsekreteraren ansvarar för att informera presidiet eller styrelsen.

Hos Svenska Freds samarbetsorganisationer åligger det samma personer som tecknar avtal med Svenska Freds att säkerställa att denna antikorruptionspolicy efterföljs hos samarbetsorganisationen.

Aldrig acceptera

Svenska Freds tillämpar nolltolerans mot korruption. Nolltoleransen får emellertid inte leda till att någon utsätter sig själv eller andra för hot mot liv eller hälsa.

I en hotfull situation går alltid individens säkerhet först. I varje enskilt fall, när någon medarbetare känner sig tvungen att delta i ett korrupt agerande (genom att till exempel under tvång ha betalat för något som ska vara fritt) ska det dokumenteras och rapporteras så att vi kan analysera om och i så fall hur situationen kunde ha undvikits för att i framtiden kunna agera mot korruption.

Aldrig acceptera innebär att det de facto finns en medvetenhet om och ett arbete mot korruptionens djupt negativa inverkan och för en mer jämlik och rättvis värld. Att aldrig acceptera innebär också att det finns kännedom kring vilka mekanismer som döljer sig bakom korruption för att kunna arbeta förebyggande mot korruption.

Alltid förebygga

Det finns några gemensamma omständigheter som kan innebära risk för korruption:

  •  Det finns möjlighet. Förebyggande arbete innebär att minimera möjligheterna.
  • Organisationskultur: budskap från ledningen, bristande öppenhet.
  • Tolerans från samhället.

Medvetandegörande av korruptionsfrågor internt är avgörande för att resultat ska uppnås. Svenska Freds ska beakta korruptionsrisker i utformning och tillämpning av interna regler och rutiner.

En betydande del av Svenska Freds bidrag utgörs av projektstöd till lokala samarbetsorganisationer med verksamhet i länder där korruption kan förekomma. Antikorruptionsarbetet ska ske i samspel med våra samarbetsparter för att vara effektivt. En betydande del av antikorruptionsarbetet är att anpassa samarbetet med lokala organisationer så att riskerna för korruption minimeras i alla led.

Alltid agera

Vid misstankar om korruption eller oegentligheter rörande samarbetsorganisationer ska Svenska Freds omgående vidta relevanta åtgärder för att minimera eventuell skada och säkerställa en snabb utredning.

När brottsmisstanke leder till polisanmälan är huvudregeln att polisen övertar utredningen. Erfarenheter har visat att om en revision ska komma åt korruption bör det tillsättas en specialrevision inriktad specifikt på korruptionsfrågan. I uppdragsbeskrivningen till en sådan specialrevision ska det därför explicit framgå att syftet med uppdraget är en korruptionsgranskning.

Alltid informera

Ett öppet och transparent förhållningssätt är viktigt i arbetet mot korruption. Den som misstänker oegentligheter förväntas inte lägga fram bevis eller ha hela händelsen klar för sig. Den som rapporterar om misstänkta oegentligheter får heller inte utsättas för trakasserier eller repressalier. Berörda givare, organisationens revisor och andra intressenter ska även de informeras i ett initialt skede av generalsekreteraren. Kommunikations- och insamlingsansvarig och Pressansvarig ska informeras för att bedöma eventuella konsekvenser för Svenska Freds arbete.

Gåvor/Mutor

Även när det gäller mutor tillämpar Svenska Freds nolltolerans. Mutor är straffbart i Sverige. Relationen mellan givare och tagare avgör om det är en gåva eller muta. Om en är personlig vän med någon i en samarbetsorganisation får en vänta med att ge varandra presenter, antingen tills det inte är en samarbetsorganisation längre eller tills en själv inte arbetar för Svenska Freds.

Vid besök hos en organisation som talare eller officiell gäst får en ta emot ett symboliskt tack men gåvan får inte vara personlig och den ska inte kunna omvandlas till pengar. Arvoden i samband med externa arrangemang tillfaller alltid Svenska Freds.

Övrigt

Följande dokument kompletterar denna antikorruptionspolicy:

  • Delegationsordning
  • Manual till styrelsens arbete
  • Uppförandekod för Svenska Freds anställda