POLICY FÖR KLAGOMÅLSHANTERING

Antagen av centralstyrelsen 2018-06-16

Svenska Freds tar kommentarer och klagomål på största allvar och välkomnar dessa som ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete. Vi ser kommentarer och klagomål på vår verksamhet som konstruktiv och att de bidrar till vår utveckling.

Den som vänder sig till Svenska Freds med sitt klagomål ska få ett respektfullt bemötande och klagomålet ska hanteras sakligt och korrekt.

Varje ärende hanteras separat och på lämpligt sätt av den för frågan mest relevanta kanslipersonalen, då frågorna eller klagomålen varierar. Klagomålen kan handla om allt från synpunkter på våra samhällspolitiska budskap i vårt påverkansarbete, rikskansliets stöd till lokalföreningarna och ideellt aktiva, till misstanke om brott/oegentligheter.

Brev, mejl, telefonsamtal eller kommunikation i sociala medier från medlemmar eller givare ska besvaras snarast möjligt, helst inom 2-4 arbetsdagar. Om gåvogivaren av någon anledning ångrar sig och önskar att ta tillbaka sin gåva ska detta i möjligaste mån respekteras. Enligt Svenska Freds insamlingspolicy kan givaren begära återbetalning av gåva inom tre månader efter gåvotillfället.

När en givare önskar avsluta sin autogirogåva eller om en medlem önskar utträda ur föreningen så ber vi om skäl till utträde och noterar detta i vår givardatabas för att föra statistik om varför givare och medlemmar väljer att utträda.

Svenska Freds kan göra bedömningen att klagomål som är närmast att betrakta som näthat inte besvaras.

Misstänker någon ett brott uppmanar vi alltid till polisanmälan.