Vad är krigsmateriel?

Lagen (1992:1300) och förordningen (1992:1303) om krigsmateriel reglerar vad som avses med begreppet krigsmateriel. Produkten ska vara ”särskilt utvecklad för militärt bruk”. En produkt som utvecklats för att användas civiltklassas alltså inte som krigsmateriel även om den kan användas militärt. Dessutom räknas det som kallas ”tekniskt bistånd” in i det som kontrolleras. Tekniskt bistånd är stöd och tjänster, som till exempel att bistå med utbildning i hur krigsmateriel används.

 

1993 genomförde Sverige en anpassning till EG (nuvarande EU) och vidgade krigsmaterielbegreppet vilket innebar att fler produkter kom att klassas som krigsmateriel. För att kompensera företagen delades krigsmateriel upp i kategorierna Krigsmateriel för strid (KS) och Övrig krigsmateriel (ÖK). För Övrig krigsmateriel är det lättare att få exporttillstånd. Gränsdragningen mellan de två kategorierna görs med utgångspunkt i om materielen har ”förstörelsebringande verkan” eller ej.

 

Uppdaterad 2021-12-21