PERSONMINOR

Personminor är ohyggliga vapen som inte gör skillnad på soldater och civila. Långt efter att en konflikt lagt sig, ligger minor kvar i marken och drabbar civilbefolkningen i området. En mina kan orsaka att en människa lemlästas eller förlorar sitt liv i ett ögonblick. Av alla som drabbas av personminor är majoriteten civila och hälften av dessa barn. Svenska Freds var under många år drivande i den svenska kampanjen för att förbjuda dessa vapen. 1999 trädde ett förbud i kraft, med Sverige som en av de anslutna staterna.

PERSONMINOR ORSAKAR URSKILLINGSLÖST OCH OACCEPTABELT MÄNSKLIGT LIDANDE

 

Vad är en personmina?

En personmina är ett vapen avsett för våld mot människor. Den är oftast gjord av plast eller metall, innehåller sprängmedel och detonerar vid kontakt eller närhet av en människa. Även begrepp som antipersonell mina, trampmina och landmina används för denna typ av mina.

Svenska Freds arbete för ett förbud mot personminor

Den internationella kampanjen International Campaign to Ban Landmines (ICBL) bildades 1992 efter att organisationer från flera länder länge uppmärksammat problemet med minor. Svenska Freds anslöt sig till kampanjen redan från början och drev bland annat på för att Sveriges regering skulle införa ett förbud mot personminor.

Sverige hade då exporterat antipersonella minor sedan 50-talet och var en av efterkrigstidens största utvecklare av minteknologi. Under 80-talet levererade Svenska Bofors, via ett italienskt företag, sprängmedel avsett för minst 1,3 miljoner minor som sedan hamnade i Irak.

I början av 2000-talet hade Svenska Freds bland annat ett projekt där man utbildade kurdiska barn i norra Irak om minor. Projektet styrdes av Mines Advisory Group (MAG) och finansierades av Svenska Freds och den Nederländska staten. Såhär kunde det se ut i läroböckerna som användes i Kurdistan:

Utbildningen var viktig i ett illa minerat land. År 2021 bedömdes 1733 kvadratkilometer irakisk mark vara minerad och det kommer att ta årtionden att röja så att människor kan återvända hem.

1993 beslutade den sista svenska tillverkaren av personminor, Bofors, att helt upphöra med produktionen för all framtid. Några år senare, 1998, ratificerade Sverige Ottawakonventionen om förbud mot personminor.

Vad är Ottawakonventionen?

1997 antogs en FN-konvention mot personminor i Ottawa. Ottawakonventionen trädde sedan i kraft 1 mars 1999 då Sverige redan hade ratificerat avtalet. 

De länder som skrivit under avtalet förbinder sig att:

    • Aldrig använda, utveckla, producera eller inneha personminor
    • Förstöra sina lager inom fyra år
    • Röja alla minerade områden inom landets territorium
    • Bistå med hjälp till överlevare samt minröjningsprogram i det egna och i andra länder

ICBL har sammanställt en interaktiv KARTA som visar varje lands status gällande Ottawakonventionen. 

Idag är det 164 länder som skrivit under avtalet men underskrift saknas fortfarande av 33 länder. Bland dessa hittar vi bland annat USA, Ryssland, Kina och Indien.

Att dessa länder inte skrivit under innebär dock inte att det inte har effekt också på dessa. I och med Ottawakonventionen har det blivit internationell norm att inte använda personminor. Även de 33 länder som inte skrivit på avtalet håller sig i stor utsträckning till de bestämmelser som finns i konventionen. 

Personminor - fortfarande ett problem

Fram till 2015 sågs en minskning av personminor i världen och människor blev bättre skyddade mot detta hot. Sedan dess har utvecklingen sett mer dyster ut. 

Antalet olycksoffer har åter ökat vilket kan förklaras av ökade konflikter samt användning av Improvised Explosive Devices (IED). IEDs är improviserade egenhändigt komponerade spränganordningar. De varianter som utlöses av offret själv räknas in under förbudet mot personminor. Billiga improviserade spränganordningar är vanligt bland icke-statliga väpnade terrororganisationer.

Ökningen av användandet av personminor utmanar den internationella norm som har präglats av en gemensam förståelse av Ottawakonventionens innehåll.

På senare tid har Ryssland och Myanmar, länder som inte ratificerat Ottawakonventionen, använt minor. Även Ukraina, som har ratificerat konventionen, har brutit mot den genom att använda personminor i kriget mot Ryssland. Användningen av personminor i Ukraina kommer att få stora konsekvenser även i fredstid när konflikten är över. 

Trots över 20 år med Ottawakonventionen finns det totalt cirka 45 miljoner personminor i världen som ännu inte förstörts. De flesta innehas av Ryssland, Pakistan, Kina, Indien och USA. Det finns även 11 stater som fortsatt producerar minor.

67 länder och andra områden runt om i världen är kontaminerade med minor.

Under jord vilar minor från gångna konflikter och riskerar att detoneras. Detta är ett stort hinder för möjligheterna att bygga upp samhällen efter avslutade konflikter.

Svenska Freds har, utöver personminor, varit drivande i att flera så kallade särskilt inhumana vapen förbjudits, däribland klustervapen och kärnvapen. Utvecklingen av nya vapensystem fortsätter dock och därmed också vårt arbete. Vi arbetar nu för att Sverige ska skriva under och ratificera ett förbud mot kärnvapen och för att det ska införas ett förbud mot militariserad AI, så kallade mördarrobotar. Läs mer här.  

Var med och bidra till vårt arbete för nedrustning och för att internationella förbud mot vapentyper efterlevs!

Gå med i Svenska Freds eller skänk en gåva