Vilka är de svenska riktlinjerna för vapenexport?

De svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport kan sammanfattas enligt följande:

Enligt riktlinjerna bör export av krigsmateriel medges:

  • endast om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt (Lag (1992:1300) om krigsmateriel)

 

Enligt fyra kriterier bör det inte godkännas krigsmaterielexport till:

  • stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat,
  • stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt,
  • stat som har inre väpnade oroligheter, eller till
  • stat där allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer.

 

Om det finns grava brister i demokratisk status i köparlandet ska det “utgöra hinder för export”.

 

Uppdaterad 2021-12-21