Svenska Freds Stadgar

Förstagångsbeslut fattat på Svenska Freds 137-årskongress 16 maj 2020.
Andragångsbeslut fattat på Svenska Freds extrakongress 24 april 2021

§ 1. Vision, uppdrag och grundläggande idéer

§ 1.1 Vision och uppdrag
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens vision är hållbar fred i världen. Svenska Freds är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som verkar för mänsklig säkerhet och global nedrustning. Vi är övertygade om att hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld och vi utgår ifrån att människor kan och vill leva i fred.

§ 1.2 Svenska Freds arbetssätt och grundläggande idéer
Svenska Freds verkar genom riksorganisation, lokalföreningar, grupper, nätverk samt enskilda medlemmar i samverkan. Vi tar fram fakta, sprider kunskap, bildar opinion samt påverkar beslutsfattare och makthavare. Med stöd av våra analyser och argument verkar vi för att förändra normer, attityder och politik. 

Svenska Freds är del av den globala fredsrörelsen och arbetar tillsammans med andra freds- och civilsamhällesorganisationer. Genom att ge människor möjlighet att organisera och engagera sig för att påverka politiska processer, bidrar Svenska Freds till att stärka demokratin.

Vår gemensamma värdegrund bygger på demokratiska värderingar och respekt för allas lika värde i engagemanget för hållbar fred i världen. 

§ 2 Medlemskap

 • 2.1 Varje enskild person som ansluter sig till föreningens idéprogram och som betalat den av kongressen beslutade medlemsavgiften, kan bli medlem i Svenska Freds.
 • 2.2 En medlem i Svenska Freds kan även ansöka om att bli medlem i någon av Svenska Freds lokalföreningar eller grupper. 

§ 3 Organisation

 • 3.1 Svenska Freds verkar genom kongress, extra kongress, centralstyrelse (CS), lokalföreningar, grupper, nätverk och genom enskilda medlemmar.
 • 3.2 Medlemmar kan bilda lokalföreningar och fredsgrupper som har mandat att verka inom ramen för Svenska Freds stadgar och idéprogram.
 • 3.3 En lokalförening ansvarar för genomförande av Svenska Freds lokala aktiviteter inom ramen för Svenska Freds stadgar och idéprogram i det område den har sitt säte. Lokalföreningen är självstyrande och en egen ideell förening. Det innebär bland annat att den ansvarar för att årligen arrangera ett årsmöte, som samtliga lokalanslutna medlemmar kallas till, och att välja en styrelse med ansvar för verksamheten, varav samtliga är medlemmar i Svenska Freds. Lokalföreningen har ett eget organisationsnummer och ett eget bankkonto och redovisar årligen sitt årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse till Svenska Freds riksförening samt gör eget bokslut. En ny lokalförening kan bildas på en ort där minst fem personer inom samma geografiska område är överens om detta. De använder Svenska Freds standardmall för stadgar i lokalföreningar, eller tidigare antagna stadgar som inte strider mot Svenska Freds idéprogram. Nybildade lokalföreningar ansluts till Svenska Freds efter godkännande av centralstyrelsen. 
 • 3.4 En fredsgrupp driver en specifik sakfråga eller aktivitet men kan också engagera sig brett, likt en lokalförening inom ramen för Svenska Freds stadgar och idéprogram. Gruppen har inga krav på geografisk avgränsning, den kan bildas inom t ex en ort, högskola/universitet eller arbetsplats, men också med medlemmar över hela landet i digitala nätverk. En fredsgrupp kan startas om tre personer går samman. Fredsgruppen ansluts till Svenska Freds efter godkännande av centralstyrelsen. Alla fredsgrupper utser en kontaktperson som ansvarar för att redovisa genomförda aktiviteter vid årets slut, men har inga andra formella krav ställda på sig. 

 

 • 3.5 Lokalföreningar och fredsgrupper ska kontinuerligt på det sätt som CS föreskriver redovisa av CS erhållna bidrag till riksföreningen.

§ 4 Kongressen

 • 4.1 Kongressen är Svenska Freds högsta beslutande organ.
 • 4 2 Ordinarie kongress hålls vartannat år.
 • 4.3 På ordinarie kongresser ska följande ärenden behandlas. Beslut kan fattas bara rörande frågor som tagits upp på dagordningen och gjorts tillgängliga för medlemmarna i förväg, eller lagts till dagordningen vid beslut av två tredjedels majoritet.
 1. Fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om kongressen blivit behörigen sammankallad.
 3. Val av kongressfunktionärer, eventuella utskott och protokolljusterare.
 4. CS:s verksamhetsberättelser.
 5. CS:s ekonomiska redogörelser.
 6. Revisorernas berättelser.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för CS.
 8. Fastställande av strategisk inriktning för kommande år.
 9. Fastställande av medlemsavgift.
 10. Val av ordförande.
 11. Val av övriga CS-ledamöter och suppleanter.
 12. Val av två revisorer och suppleanter.
 13. Val av valberedning.
 14. Övriga val.
 15. Interpellation.
 16. Frågor till CS.
 17. Behandling av CS:s förslag och inkomna motioner.

 

 • 4.4 Tid och plats för ordinarie kongress bestäms av CS. Tidpunkten ska meddelas av CS till medlemmarna minst fem månader före kongressen.
 • 4.5 Motionstiden utgår tre månader före kongressen. Kongressen är inte skyldig att behandla senare inkomna motioner, men kan under förutsättning av två tredjedels majoritet ta upp även dessa till behandling. CS ska lämna yttranden över inkomna motioner.
 • 4.6 Alla medlemmar har rätt att lämna motioner, enskilt eller tillsammans med andra.
 • 4.7 Följande handlingar ska göras tillgängliga för medlemmarna senast en månad före kongressen:

– Dagordning

– CS:s verksamhetsberättelse

– CS:s ekonomiska redogörelse

– Motioner med CS:s yttranden samt CS:s förslag

– CS:s förslag till strategisk inriktning för kommande år.

 • 4.8 Alla medlemmar har rätt att delta i kongressen och har yttrande- och förslagsrätt.
 • 4.9 För att ingå i röstlängden ska deltagaren ha blivit medlem senast under föregående år och anmält sig till kongressen senast fyra veckor i förväg. Sent anmälda deltagare kan beviljas rösträtt av kongressen.
 • 4.10 Alla val sker genom öppen omröstning om inte någon deltagare tillhörande röstlängden begär sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
 • 4. 11 Kopia på justerat protokoll ska göras tillgängligt för alla medlemmar inom två månader.

§ 5 Extrakongress

 • 5.1 CS ska kalla till extrakongress då minst en tredjedel av föreningens medlemmar eller hälften av lokalföreningarna och fredsgrupperna, eller revisorerna begär det, eller CS finner det nödvändigt. Extrakongressen ska endast behandla de ämnen som föranlett kongressen. Extrakongressen ska endast behandla de ämnen som föranlett kongressen.
 • 5.2 Kallelse till extrakongress ska meddelas av CS till medlemmarna senast en månad före extrakongressen. Förslag till dagordning och övriga handlingar ska göras tillgängliga för medlemmarna tillsammans med kallelsen.
 • 5.3 Kopia på justerat protokoll ska sändas till kongressdeltagare samt göras tillgängligt för alla medlemmar inom två månader.

§ 6 Centralstyrelsen (CS)

 • 6.1 CS är mellan kongresserna föreningens högsta beslutande och verkställande organ och inför kongressen ansvarig för föreningens förvaltning och allmänna verksamhet.
 • 6.2 CS väljs av kongressen och ska bestå av 6-10 ledamöter inklusive ordförande samt 2- 3 suppleanter.
 • 6.3 Mandattiden för centralstyrelsens ledamöter är två år i taget.

 

 • 6.4 Ordföranden väljs av kongressen. I övrigt konstituerar CS sig själv.
 • 6.5 CS är beslutsmässigt när kallelse till styrelsemöte har utgått till samtliga ledamöter och mer än hälften är närvarande.
 • 6.6 CS ska snarast efter kongressen hålla konstituerande möte och där besluta:

– Hur mötena ska sammankallas och förberedas.

– Hur brådskande ärenden ska avgöras mellan CS-möten.

– Vem eller vilka som mellan CS-möten får uttala sig i Svenska Freds namn.

 • 6.7 CS tillsätter generalsekreterare för riksföreningens kansli.

§ 7 Revision

 • 7.1 Revisorerna har till uppgift att granska Svenska Freds räkenskaper, att följa CS:s verksamhet och tillse att stadgarna efterlevs. Revision ska även omfatta föreningens fonder och stiftelser.
 • 7.2 Föreningens räkenskaper och styrelsehandlingar ska ständigt vara tillgängliga för revisorerna, vilka har rätt att när de finner lämpligt genomgå föreningens ekonomiska ställning och befintliga handlingar samt delta i CS:s sammanträden.

§ 8 Valberedning

 • 8.1 Valberedningens uppgift är att samla in namn på kandidater och lämna förslag till kongressens olika val.
 • 8.2 Valberedningen består av ett ojämnt antal ledamöter (minst tre), varav en utses som sammankallande, jämte suppleanter.

§ 9 Upphörande av medlemskap

 • 9.1  Medlem som inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år anses ha trätt ur föreningen.
 • 9.2 Medlem som uppenbart motarbetar föreningen eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas ur föreningen.
 • 9.3 Medlingsförsök ska göras före uteslutning. Beslut om uteslutning fattas av CS.
 • 9.4 Utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet om uteslutning inom en månad efter mottagande av besked. Om beslutet överklagas är berörd medlem avstängd från verksamhet i föreningen fram till att överklagandet prövas på närmsta kommande kongress.
 • 9.5 Utesluten medlem kan beviljas återinträde i föreningen av CS. Återinträde beviljas tidigast ett år efter uteslutning.

§ 10 Ändring av stadgar och idéprogram

 • 10.1 Förslag om ändring av eller tillägg till stadgar och idéprogram väcks genom proposition eller motion till kongressen.
 • 10.2 Ändring av eller tillägg till stadgar och idéprogram träder i kraft vid tidpunkt som beslutas av kongressen i samband med andragångsbeslutet. Ändring av stadgar och idéprogram måste göras på två efter varandra följande kongresser varav en ordinarie kongress. 

§ 11 Upplösning av förening

 • 11.1 Beslut om föreningens upplösning eller samgående med annan organisation ska fattas vid två på varandra följande kongresser, varav en ordinarie kongress, och med minst två tredjedels majoritet vid båda besluten.
 • 11.2 Vid föreningens upplösning ska de återstående medlen gå till en organisation som har verksamhet i linje med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens idéprogram. Beslutet fattas av kongressen och om det inte är möjligt av befintlig CS.