Svenska Freds Stadgar

Stadgar antagna av 2016 års kongress.

 

§ 1 Målsättning

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (SFSF) är en partipolitiskt och religiöst oberoende organisation som består av riksorganisation, lokalföreningar, grupper, nätverk samt enskilda medlemmar i samverkan. Svenska Freds arbetar för bestående fred inom enskilda länder och i förhållanden mellan länder. En fred grundad på frihet, ekonomisk rättvisa, social jämlikhet och personligt ansvar.

 

§ 2 Medlemskap

Mom. 1              Varje enskild person som ansluter sig till föreningens idéprogram kan bli medlem i SFSF.

Mom. 2              Medlem blir man genom att erlägga den av kongressen beslutade medlemsavgiften.

 

§ 3 Organisation

Mom. 1              SFSF verkar genom kongress, extra kongress, centralstyrelse (CS), lokalföreningar samt grupper och nätverk av medlemmar.

Mom. 2              Medlemmar kan bilda grupper och nätverk som har mandat att verka inom SFSF enligt riktlinjer som CS fastställer.

Mom. 3              Lokalförening kan bildas på varje plats där minst fem personer så önskar.

Mom. 4             Lokalföreningen skall verka i enlighet med SFSF:s stadgar och idéprogram. I övrigt är de självstyrande.

Mom. 5              Lokalföreningen skall årligen till riksorganisationen insända årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse.

Mom. 6             Lokalföreningen antar ”Normalstadgar för lokalförening” (bilaga1) eller egna stadgar som inte strider mot SFSF:s stadgar och idéprogram. Denna stadga träder dock inte i kraft förrän den godkänts av CS.

Mom. 7              Lokalföreningar och mandatgivna grupper och nätverk skall kontinuerligt på det sätt som CS föreskriver redovisa medlemmar, medlemsavgifter och av CS erhållna bidrag till riksföreningen.

Mom. 8             Om lokalförening eller mandatgiven grupp eller nätverk upplöses tillfaller dess tillgångar SFSF.

Mom. 9             Vilande lokalförenings tillgångar skall deponeras i riksorganisationen under tre år. Därefter läggs den ned, efter tillstyrkan från CS, och tillgångarna tillfaller riksföreningen.

 

§ 4 Kongressen

Mom. 1              Kongressen är SFSF:s högsta beslutande organ.

Mom. 2              Ordinarie kongress hålles vartannat år.

Mom. 3              På ordinarie kongresser skall följande ärenden behandlas. Beslut kan fattas bara rörande frågor som tagits upp på föredragningslistan och gjorts tillgängliga för medlemmarna i förväg.

 1. Fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om kongressen blivit behörigen sammankallad.
 3. Val av kongressfunktionärer, eventuella utskott och protokolljusterare.
 4. CS:s verksamhetsberättelser.
 5. CS:s ekonomiska redogörelser.
 6. Revisorernas berättelser.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för CS.
 8. Fastställande av plan för kommande verksamhetsår.
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Val av ordförande.
 11. Val av övriga CS-ledamöter och suppleanter.
 12. Val av två revisorer och suppleanter.
 13. Val av valberedning.
 14. Övriga val.
 15. Interpellation.
 16. Enkla frågor till CS.
 17. Behandling av CS:s förslag och inkomna motioner.
 18. Fastställande av handlingsprogram.

 

Mom. 4             Tid och plats för ordinarie kongress bestäms av CS. Tidpunkten skall meddelas av CS till medlemmarna minst fem månader före kongressen.

Mom. 5              Motionstiden utgår tre månader före kongressen. Kongressen är inte skyldig att behandla senare inkomna motioner, men kan under förutsättning av 2/3 majoritet ta upp även dessa till behandling. CS skall lämna yttranden över inkomna motioner.

Mom. 6             Motionsrätt tillkommer alla medlemmar, enskilt eller i samverkan.

Mom. 7              Följande handlingar skall göras tillgängliga för medlemmarna senast en månad före kongressen:

– Dagordning

– CS:s verksamhetsberättelse

– CS:s ekonomiska redogörelse

– CS:s förslag till verksamhetsplan

– Motioner med CS:s yttranden samt CS:s förslag

– CS:s förslag till handlingsprogram

Mom. 8             Alla medlemmar har rätt att delta i kongressen och har yttrande-, förslags- och rösträtt förutsatt att medlemmen innan anmälningstiden till mötet gått ut erlagt medlemsavgift för innevarande och föregående år.

Mom. 9             För att ingå i röstlängden skall anmälan till kongressen ha inkommit senast fyra veckor innan kongressen. Anmälan som sker efter detta kan godkännas av kongressen.

Mom. 10            Alla val sker genom öppen omröstning om inte någon deltagare tillhörande röstlängden begärt sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Mom. 11             Kopia på justerat protokoll skall sändas till kongressdeltagare samt göras tillgängligt för alla medlemmar.

 

§ 5 Extrakongress

Mom. 1              CS skall kalla till extrakongress då minst en tredjedel av föreningens medlemmar eller hälften av lokalföreningarna och mandatgivna grupperna/nätverken eller revisorerna så begär, eller CS finner det nödvändigt. Extrakongressen skall endast behandla de ämnen som föranlett kongressen.

Mom. 2              Kallelse till extrakongress skall meddelas av CS till medlemmarna senast en månad före extrakongressen. Förslag till dagordning och övriga handlingar skall göras tillgängliga för medlemmarna tillsammans med kallelsen.

Mom. 3              Kopia på justerat protokoll skall sändas till kongressdeltagare samt göras tillgängligt för alla medlemmar.

 

§ 6 Centralstyrelsen (CS)

Mom. 1              CS är mellan kongresserna föreningens högsta beslutande och verkställande organ och inför kongressen ansvarig för föreningens förvaltning och allmänna verksamhet.

Mom. 2              CS väljes av kongressen och skall bestå av 7 ledamöter inklusive ordförande samt 3 suppleanter, eller 9 ledamöter inklusive ordförande samt 3 suppleanter, eller 11 ledamöter inklusive ordförande samt 5 suppleanter.

Mom. 3              Mandattiden för centralstyrelsens ledamöter är två år i taget.

Mom. 4             Ordföranden väljes direkt av kongressen. I övrigt konstituerar CS sig själv.

Mom. 5              CS är beslutsmässigt när kallelse till sammanträde har utgått till samtliga ledamöter och minst 5 respektive 7 respektive 9 ledamöter är närvarande.

Mom. 6             CS skall snarast efter kongressen hålla konstituerande möte och där besluta:

– Hur mötena skall sammankallas och förberedas.

– Hur brådskande ärenden skall avgöras mellan CS-möten

– Vem eller vilka som mellan CS-möten får uttala sig i SFSF:s namn.

 

Mom. 7              CS tillsätter föreståndare för riksföreningens expedition och eventuell övrig personal.

 

§ 7 Revision

Mom. 1              Revisorerna har till uppgift att granska SFSF:s räkenskaper, att följa CS:s verksamhet och tillse att stadgarna efterlevs. Revision skall även omfatta föreningens fonder.

Mom. 2              Föreningens räkenskaper skall ständigt vara tillgängliga för revisorerna, vilka har rätt att när de finner lämpligt genomgå föreningens ekonomiska ställning och befintliga handlingar samt delta i CS:s sammanträden.

 

§ 8 Valberedning

Mom. 1              Valberedningens uppgift är att samla in namn på kandidater och lämna förslag till kongressens olika val.

Mom. 2              Valberedningen består av ett ojämnt antal ledamöter (minst tre), varav en utses som sammankallande, jämte suppleanter.

 

§ 9 Reseersättning

Mom. 1              Reseersättning till förtroendevalda, funktionärer och kongressdeltagare skall utgå efter av CS fastställda regler.

 

§ 10 Upphörande av medlemskap

Mom. 1              Medlem som under två på varandra följande år inte har erlagt föreskriven avgift anses ha utträtt ur föreningen.

Mom. 2              Medlem som uppenbarligen motarbetar föreningen eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas ur föreningen.

Mom. 3              Uteslutning ska föregås av medlingsförsök. Beslut om uteslutning fattas av CS.

Mom. 4             Den uteslutne har rätt att inom en månad efter mottagande av besked om uteslutning överklaga CS beslut till närmast kommande kongress. Om beslutet överklagas är berörd medlem avstängd från verksamhet i föreningen fram till att överklagandet prövas.

Mom. 5              Utesluten medlem kan beviljas återinträde i föreningen av CS. Återinträde beviljas tidigast efter ett år från uteslutning.

 

§ 11 Ändring av stadgar och idéprogram

Mom. 1              Förslag om ändring av eller tillägg till stadgar och idéprogram väckes genom proposition eller motion till kongressen.

Mom. 2              Ändring av eller tillägg till stadgar och idéprogram träder i kraft vid tidpunkt som beslutas av kongressen i samband med andragångsbeslutet. Ändring av stadgar och idéprogram måste göras på två efter varandra följande kongresser varav en ordinarie kongress.

 

§ 12 Upplösning av förening

Mom. 1              Beslut om föreningens upplösning eller samgående med annan organisation skall fattas vid två på varandra följande kongresser, varav en ordinarie kongress, och med minst två tredjedels majoritet vid båda besluten.

Mom. 2              Vid föreningens upplösning ska de återstående medlen gå till en organisation som har verksamhet i linje med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens idéprogram. Beslutet fattas av kongressen och om det inte är möjligt av befintlig CS.

 

Bilaga 1

NORMALSTADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR

 

MÅL

Xxx är en av SFSF:s lokalföreningar och arbetar i enlighet med SFSF:s stadgar och idéprogram.

 

MEDLEMSKAP

Varje enskild person som ansluter sig till SFSF:s idéprogram kan bli medlem i xxx.

 

ÅRSMÖTE

Xxx håller årsmöte före mars månads utgång. Styrelsen ansvarar för att alla medlemmar senast en månad innan årsmötet får kallelse. Ordinarie årsmöte skall minst uppta följande punkter.

 1. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
 2. Val av mötesfunktionärer.
 3. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
 4. Revisorernas berättelse.
 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Behandling av styrelseförslag och motioner.
 7. Val av ordförande
 8. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 9. Val av revisor/er och suppleant/er.

 

STYRELSE

Årsmötet väljer styrelse bestående av ordförande och minst två ordinarie ledamöter jämte suppleanter. Ordförande väljes av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen skall inom sig utse en kassör. Styrelsen är mellan årsmötena xxxs hösta beslutande organ.

 

REVISION

Årsmötet väljer minst en revisor jämte suppleant som har till uppgift att granska styrelsens arbete och föreningens räkenskaper.

 

ÄNDRING AV STADGAR

Dessa stadgar kan endast ändras på ordinarie årsmöte och då krävs 2/3 majoritet. Det nya förslaget till stadgar måste ha bifogats årsmöteskallelsen.