Militär upprustning eller civil krisberedskap?

Hur rustar vi oss för framtidens utmaningar?

Den nationella säkerhetsstrategin från 2017 slår fast att ett väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt och att det snarare är andra säkerhetsutmaningar som Sverige står inför.

 

Det kan till exempel vara:

 

  • cyberhot
  • digitala risker
  • terrorism och radikalisering
  • organiserad brottslighet
  • energiförsörjning
  • transport och infrastruktur
  • hälsa
  • klimat

 

Få av de hot som nämns i strategin kan bemötas med militära medel. Trots detta är det det militära försvaret som tilldelas mest resurser inom statsbudgetens utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap. 

 

Feministiskt initiativ utmärker sig som enda parti i vår granskning som vill minska satsningarna på försvaret.

 

Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna är de partier som vill tillföra mest pengar till utgiftsområdet. Samtliga allianspartier har som mål att 2 procent av BNP investeras i försvaret.

 

Svenska Freds anser att det nationella säkerhetsbegreppet måste omdefinieras. Investeringar i försvaret görs på bekostnad av andra satsningar på välfärden som är en viktig del i det långsiktigt arbete för mänskliga rättigheter och hållbar fred. Krisberedskap så väl som mänsklig säkerhet måste prioriteras ekonomiskt och Svenska Freds är djupt oroade över de ökande försvarsanslagen.

Reflektion
Vad är säkerhet?

Säkerhetspolitik innefattar betydligt mer än militära satsningar. I grund och botten handlar det om hur vi ska skapa ett samhälle och en värld där människor har samma förutsättningar att känna trygghet, där det finns beredskap för att förebygga de hot som skrämmer och där konflikter hanteras fredligt. Vår säkerhet hotas bland annat av klimatförändringar, psykisk ohälsa, rasism, ojämställdhet och bristande tillgång till sjukvård. Att känna att ens röst inte hörs och inte kan påverka eller förändra, leder också ofta till ökad osäkerhet.

Valgranskningen

Vad säger partierna?

Socialdemokraterna

JA

vill se ökad budget till försvaret

Vänsterpartiet

JA

vill se ökad budget till försvaret

Miljöpartiet

JA

vill se ökad budget till försvaret

Sverigedemokraterna

JA

vill se ökad budget till försvaret

Liberalerna

JA

vill se ökad budget till försvaret

Centerpartiet

JA

vill se ökad budget till försvaret

Kristdemokraterna

JA

vill se ökad budget till försvaret

Moderaterna

JA

vill se ökad budget till försvaret

Feministiskt initiativ

NEJ

vill minska budgeten till försvaret

Budgeten

Vad ingår i budgeten för Försvaret och samhällets krisberedskap?

Militära utgiftsposter

Budgeten för Försvar och samhällets krisberedskap är nummer 6 av statsbudgetens 27 utgiftsområden.

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 Forskning och teknikutveckling
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1:7 Officersutbildning m.m.
1:8 Försvarets radioanstalt
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
1:10 Nämnder m.m.
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen

Civila utgiftsposter

2:1 Kustbevakningen
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
2:4 Krisberedskap
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2:7 Statens haverikommission
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
4:1 Elsäkerhetsverket