Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PRESSMEDDELANDE: Bordlägg beslutet om DCA-avtalet, stora oklarheter kvarstår!

PRESSMEDDELANDE: Bordlägg beslutet om DCA-avtalet, stora oklarheter kvarstår!

2024-06-14

De senaste veckorna har Sveriges nya militära samarbetsavtal med USA , det så kallade DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) skapat debatt. Frågan om kärnvapen på svenskt territorium har varit en av de mest omdebatterade. Igår kom Utrikesutskottets betänkande där en skrivning om nedrustningsavtalet NPT lagts till.

Pressmeddelande 14 juni 2024

Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist menade att denna ändring ”dödar på något sätt diskussionen om kärnvapen på svenskt territorium”. Men vilka hinder NPT utgör mot kärnvapen på svenskt territorium är en tolkningsfråga. Svenska Freds kräver att frågan bordläggs av riksdagen till dess att oklarheterna utretts.

– Skrivningen är ett sätt att försöka döda debatten i en fråga som är mycket mer komplicerad. Vi välkomnar att Sveriges internationella nedrustningsåtaganden tydliggörs, men det är också tydligt att partierna har olika tolkningar om vad skrivningen innebär och att det därför inte är någon garanti mot kärnvapen i Sverige, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds. 

Så sent som förra veckan sa Utrikesdepartementet i ett möte med Svenska Freds att regeringen inte anser att NPT förbjuder den utplacering, som idag finns, av amerikanska kärnvapen i europeiska länder eller Rysslands förberedelser att placera kärnvapen i Belarus, då kärnvapenstaterna anser sig behålla kontrollen av dessa vapen fram tills de ska användas.

DCA-avtalet saknar också analyser och förtydliganden ur en rad andra perspektiv. Det handlar både om svensk nationell säkerhet och om påverkan på lokalsamhällen kring de 17 baserna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. DCA-avtalet ger amerikanska styrkor immunitet mot svensk lag, istället ska dessa personer straffas enligt amerikansk militär lagstiftning som till exempel är svagare när det kommer till sexualbrott och sexköp. Till skillnad från till exempel Danmark och Finland har det svenska avtalet skyndats på.

– Avtalet riskerar att urholka rättssäkerheten genom att i praktiken leda till straffrihet för dessa brott. Mer analys och debatt krävs innan beslut fattas i så här viktiga frågor, säger Gabriella Irsten, sakkunnig om Nato och kärnvapen på Svenska Freds.r

 

Kontaktuppgifter: 

Kerstin Bergeå, ordförande
070-954 05 13
kerstin.bergea@svenskafreds.se

 

Linnéa Petersson, kommunikatör
070-763 48 57
linnea.petersson@svenskafreds.se

 

Pressbild på Kerstin Bergeå.

Pressbild på Gabriella Irsten.

 

Vad är NPT?

Ickespridningsavtalet NPT är ett juridiskt bindande internationellt avtal i vilket de ursprungliga fem kärnvapenstaterna åtar sig att nedrusta medan de 186 startsparter som inte har kärnvapen åtar sig att aldrig anskaffa kärnvapen. Inom de stater som är parter till avtalet finns vitt skilda tolkningar om huruvida NPT förbjuder all slags utplacering av kärnvapen. 

Utrikesutskottets betänkande har lagt till en paragraf om att kärnvapenstaterna i och med NPT inte får ”överlåta kärnvapen till andra stater”. 

På tisdag 18 juni röstar riksdagen om Sveriges försvarsavtal med USA. För att beslutet ska bordläggas krävs att en sjättedel av de närvarande stödjer en så kallad vilandeförklaring.