Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / REMISSVAR ”FÖRSTÄRKT KONTROLL AV PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN”

REMISSVAR ”FÖRSTÄRKT KONTROLL AV PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN”

2022-09-20

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i ett remissvar gett sina synpunkter på utredningen ”Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden”, Ds 2021:32.

Sammanfattning:

Svenska Freds välkomnar den omarbetade EU-förordningen om produkter med dubbla användningsområden. Samtidigt hade Svenska Freds gärna sett en mer ambitiös reglering, som hade skapat ett starkare skydd för de mänskliga rättigheterna och för vår gemensamma säkerhet.

Sverige bör vidta åtgärder för att säkerställa ett effektivt genomförande av den omarbetade förordningen. Viktigt är att säkerställa insyn och att en tydlig definition av vad som utgör cyberövervakningsprodukter arbetas fram, samt att fastställa hur det centrala begreppet allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter ska definieras. Sveriges regering bör samtidigt arbeta mot ytterligare internationella reformer.

Svenska Freds ifrågasätter det urval som gjorts, samt beskrivningarna av, de viktigaste internationella överenskommelserna som rör massförstörelsevapen i avsnitt 3.2.

Läs hela yttrandet HÄR