Home / Upptäck / Nedrustning / SVENSKA FREDS HÖLL ANFÖRANDE I FN

SVENSKA FREDS HÖLL ANFÖRANDE I FN

2021-12-20

Svenska Freds höll ett anförande vid slutet av konferensen för att uppmana staterna att ta ansvar och aktivt driva på för ett förbud innan det är för sent. Det anförandet finns att läsa här.

av Miriam Refai

Efter en vecka fylld av möten och diskussioner avslutades översynskonferensen för konventionen om konventionella vapen (CCW) i fredags kväll. Resultatet av konferensen var en besvikelse som visar att ett fåtal övermilitariserade stater har kunnat använda konsensus för att försvaga CCW. Det enda konferensen egentligen beslutade om var att fortsätta diskutera frågan om mördarrobotar 2022.

Men konferensen har också visat att flera länder är villiga att driva frågan om ett förbud. En majoritet av statsparterna till CCW har visat att de vill förhandla fram ett rättsligt bindande förbud och en reglering mot mördarrobotar. Det är nu upp till dessa stater att bygga vidare på framstegen och arbeta för att stoppa mördarrobotar.

Svenska Freds höll ett anförande vid slutet av konferensen för att uppmana staterna att ta ansvar och aktivt driva på för ett förbud innan det är för sent. Det anförandet finns att läsa här.

”Svenska Freds-och Skiljedomsföreningen har sedan vi grundades år 1883 kämpat för fredliga alternativ för att stoppa och förebygga konflikter.  Som medlemmar i den internationella kampanjen för ett förbud mot mördarrobotar är vi här eftersom vi representerar civilsamhället. De som inte är här. De som litar på att deras ledare ska ta ansvar och representera deras viljor. De som påverkas mest av diskussionerna som pågår i dessa rum. Kraven på nedrustning ljuder starka och klara. Diskussionerna inom konventionen för konventionella vapen (CCW) har hittills misslyckats med att förverkliga ambitionerna och förväntningarna hos majoriteten av alla människor. 

Vi ber konventionens statsparter att inte längre förhala frågan om mördarrobotar. Det är nu viktigare än någonsin att vi aktivt arbetar för ett juridiskt bindande instrument för att förbjuda och reglera dessa vapen. Principen om meningsfull mänsklig kontroll måste upprätthållas, och varje kompromiss med denna princip är att överlämna beslut om liv och död till en algoritm. Det är en kränkning inte bara av rätten till privatliv och värdighet, utan av den grundläggande rätt till liv.   

Mördarrobotar skulle, om de utvecklades, ha oproportionella konsekvenser för kvinnor och icke-vita. Programmeringen av mördarrobotar kommer inte vara neutral och fördomsfri. Användningen av algoritmer i civila sammanhang har redan visat att fördomar finns i alla delar av samhället. Algoritmer utgår från information hämtad från data, och ominformationen är fördärvad av rasistiska och sexistiska stereotyper kommer algoritmerna också bli det.. Den partiskhet och de stereotyper som finns i vår kultur kommer inte försvinna utan snarare förstärkas av användandet av mördarrobotar.

Herr ordförande, dessa vapen kommer inte enbart användas i krig. Precis som vi sett med andra former av militär utrustning kommer de till slut också att användas i den civila sfären. Det är därför en besvikelse att mänskliga rättigheter, som måste skyddas i såväl krig som fred, inte har behandlats som en avgörande faktor i dessa samtal. Etik kan  inte vara en aspekt bland många andra att överväga eller del av en checklista. Etiska övervägningar måste stå över alla andra faktorer när det gäller vapen, särskilt vapen som skulle vara så katastrofala och destruktiva som mördarrobotar. 

Vi får inte glömma bort vad som är viktigast. Låt oss inte glömma att poängen med CCW är att hitta vägar mot nedrustning och att där de inte finns, bygga dem. Dessa diplomatiska samtal har ägt rum i åtta år och resultaten vi sett är inte tillräckliga. Små steg mot möjliga ramverk är inte tillräckligt för att stoppa vågen av upprustning. En liten minoritet av hårt militariserade stater borde inte tillåtas sakta ned nedrustningen till snigelfart medan teknikutvecklingen rusar framåt. Utan regleringar kommer den vapenindustri som redan växer fram på området fortsätta att utnyttja den tekniska utvecklingen och skjuta på gränserna för AI-baserad krigföring tills det inte finns någon återvändo.

Tidigare exempel har visat att när vapen riskerar att äventyra principer inom internationell rätt såsom proportionalitet, distinktion och ansvarsutkrävande, har nya avtal förhandlats fram för att stärka existerande lagstiftningar. Vi har sett detta hända med klusterbomber, minor och kärnvapen. Samma omedelbara steg måste tas för att stoppa mördarrobotar innan det är för sent”.

Deborah Biniam Solomon,

Kampanjledare på Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

CCW på FN i Genéve 17/12 2021

TALET PÅ ENGELSKA: 

”The Swedish Peace and Arbitration Society has, since our inception in 1883, worked to push for peaceful means to end and prevent conflicts.  As a member of the campaign to Stop Killer Robots, we are here because we represent civil society. The people who are not here.  The people who rely on their governments to take their responsibility and represent their wishes. The people who will be affected most by the discussions happening in these rooms. The calls for disarmament ring strong and true. The discussions in the CCW so far have failed to deliver on the ambitions and expectations of the majority. 

We implore states parties to the CCW to not delay on the issue of killer robots. It is important, now more than ever, to take active steps towards a legally binding instrument to prohibit and regulate these weapons. Meaningful Human Control must be maintained; any compromise of this is to leave the decision over life and death to an algorithm. It derogates not only our rights to privacy and human dignity but our fundamental right to life. 

Killer Robots, if developed, would have disproportionate effects on women and on people of colour. The programming of these killer robots will not be without bias. The use of algorithms in civilian sectors has already shown that biases are present in every facet of society. Algorithms rely on the data sets from which they gather intelligence and if the data sets themselves are marred with racist and sexist stereotypes, so will the resulting algorithms be. The biases and stereotypes that permeate the current culture will not be erased but exacerbated by the use of killer robots. 

Mr President, These weapons will not only be used in war but, as we have seen with other forms of military equipment, will eventually be used in civilian spaces as well. That is why it is disappointing that human rights, which must be protected in times of war and peace, have not been considered a deciding factor in these conversations. Ethics cannot be an issue among many to consider or a part of a list to check off. Ethical considerations must supersede all other factors when discussing weapons, especially weapons which would be as catastrophic and destructive as killer robots. 

We cannot lose sight of what is most important. Let us not forget that the point of the CCW is to find roads towards disarmament and where these do not exist, to build them. These diplomatic talks have been happening for 8 years and the results we have seen are not enough. Incremental steps towards possible frameworks are not enough to stem the tide of an arms race. A small minority of highly militarised states should not be allowed to stall disarmament to a snail’s pace while technology races forward. Without regulation, an arms industry that is already growing in this field will continue to take advantage of the technological developments and push the limits of AI-based warfare past the turning point.  

Earlier examples have shown that when weapons risk flouting principles of international law such as proportionality, distinction and accountability, new treaties have been negotiated and accepted in order to strengthen already existing jurisdiction. We have seen this with cluster munitions, mines and nuclear weapons. The same immediate steps must be taken in order to stop killer robots before it is too late.”

Deborah Biniam Solomon,

The Swedish Peace and Arbitration Society