Home / Upptäck / Nedrustning / REMISSVAR: UTREDNING AV KONSEKVENSERNA AV ETT SVENSKT TILLTRÄDE TILL KONVENTIONEN OM FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN

REMISSVAR: UTREDNING AV KONSEKVENSERNA AV ETT SVENSKT TILLTRÄDE TILL KONVENTIONEN OM FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN

2019-04-26

Svenska Freds har nu lämnat remissvar angående enmansutredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen.

av Miriam Refai

Svenska Freds har nu lämnat remissvar angående enmansutredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen.

Regeringen bör underteckna och verka för ett skyndsamt tillträde till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, TPNW. Kärnvapen är världens enda ännu ej förbjudna massförstörelsevapen och det är en självklarhet att Sverige är med och förändrar detta.

  • Utredningens brister och ensidiga analys gör att den är ofullständig som underlag för ett politiskt beslut och därmed inte kan ligga till grund för ett sådant.
  • Utifrån en säkerhetsansats grundad i mänsklig säkerhet och feministiska perspektiv, och med vetskap om de katastrofala humanitära, miljö- och klimatmässiga konsekvenser ett kärnvapenkrig skulle ha, bör Sverige snarast tillträda TPNW.
  • TPNW är ett strategiskt viktigt säkerhetspolitiskt redskap. Utredningen belyser inte TPNW:s positiva säkerhetspolitiska inverkan, vilket resulterar i att utredaren utelämnar det ofördelaktiga med kärnvapen ur ett traditionellt, likväl som ett breddat, säkerhetspolitiskt perspektiv.
  • TPNW har en viktig normerande effekt mot kärnvapen. Trösklarna för kärnvapenanvändning har sänkts och en stärkt norm och stigma mot användning och utveckling är nödvändig.
  • Nukleära avskräckningsdoktriner är redan oförenliga med internationell rätt och att tillträda TPNW, samt verka för att andra stater gör detsamma, blir ett viktigt steg i att förstärka den internationella rätten. TPNW är ett komplement till befintliga avtal och konventioner och i linje med den viljeyttring som gjordes i samband med att Sverige röstade för TPNW i FN i juli 2017.
  • Utredningen lägger fokus på flera områden som ligger utanför direktivet, såsom konsekvenser för ett svenskt Nato-medlemskap samt finansiella och näringspolitiska hänsyn.
  • Ett svenskt tillträde till TPNW stärker Sveriges legitimitet och trovärdighet som förespråkare för nedrustning. Som statspart får Sverige även större möjligheter att påverka utformningen av TPNW.

 

Ladda ner hela remissvaret (PDF)

En lång rad organisationer uppmanar regeringen att underteckna konventionen. Läs fler yttranden här:
https://slmk.org/forbudet/utredning-och-remissyttranden/