FREDSAKADEMIN

Det fredliga alternativet till värnplikt. Vi arbetar för att engagera och stärka ungas röster i freds- och säkerhetsfrågor.
Fredsakademin

Vad är Fredsakademin?

Vilka är de fredliga alternativen för att skapa en säkrare värld? Det är något vi måste prata mer om, inte minst i en tid där den säkerhetspolitiska debatten domineras av begrepp som nationell säkerhet, militär upprustning och avskräckning. När militära “lösningar” prioriteras behövs röster och krafter som lyfter de fredliga alternativen och ett säkerhetsperspektiv som utgår från människors trygghet – Fredsakademin är det fredliga alternativet.

Genom möten, utbyten och samverkan mellan gymnasieelever, universitetsstudenter, fredsforskare och civilsamhällesorganisationer är Fredsakademin en arena där ungas röster får ta plats i fredsarbetet. Här finns verktyg för att arbeta med frågor som rör fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter samt möjligheter att lära sig mer om fred, ledarskap, ickevåld och påverkansarbete. Här finns också utrymme att reflektera över vilka alternativ som finns för att bidra till en säkrare värld.  Som en del av Fredsakademin är du med och skapar en plattform för förändring.

Fredsakademin är ett projekt som drivs av Svenska Freds och som möjliggörs med stöd av Allmänna arvsfonden. Fredsakademin består av tre delar: en ledarskapsutbildning för unga i samarbete med universiteten i Umeå, Stockholm, Göteborg och Lund, den digitala plattformen fredsakademin.se samt skolbesök/workshops om hållbar fred genomförda av Fredsakademins fredscoacher.

Gå vidare till Fredsakademin. Eller bli medlem i Svenska Freds.