Stockholms Fredsförening

Kallelse årsmöte 2019

Stockholms Fredsförening
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening i Stockholm

 

Styrelsen i Stockholms Fredsförening kallar till årsmöte.

När: Söndag 31 mars, kl 16.00
Var: Svenska Freds kansli, Polhemsgatan 4

Eftermiddagen består dels av formellt årsmöte, samt därefter fika och  möjlighet att träffa andra medlemmar, planera året tillsammans samt ställa frågor till styrelsen.

För att vi ska veta hur många som kommer på årsmötet vill vi att ni anmäler er senast den 25 mars på denna länk.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet blivit behörigt sammankallat
 3. Val av mötesordförande, sekreterare, samt protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet gällande verksamhet och räkenskaper
 7. Val av styrelseledamöter
 8. Val av styrelseordförande
 9. Val av revisor och revisorssuppleant
 10. Val av valberedning
 11. Motioner:
  1. Styrelsens motion om antagande av ny verksamhetsplan
  2. Styrelsens motion om att skänka medel från tidigare upplösta fonder för arbete med lokalt engagemang inom ramen för Svenska Freds
  3. Ledamots motion om att driva frågan om att ratificera FN:s konvention mot kärnvapen (Motion 1)
  4. Ledamots motion angående inrättande av fredsdepartement (Motion 2)
 12. Mötet avslutas