Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PAX: UPP TILL NY KAMP FÖR JEMENS CIVILA

PAX: UPP TILL NY KAMP FÖR JEMENS CIVILA

2021-04-14

Brittiska fredsaktivister fortsätter sin kamp för att på juridisk väg förbjuda Storbritanniens regering att sälja vapen och militära tjänster till den Saudiledda koalitionen.

BRITTISK FREDSORGANISATION TILLBAKA I RÄTTEN

 

Medan Jemen är inne på sitt sjätte år med världens värsta humanitära kris, talar Storbritanniens ekonomiska intressen emot fredsorganisationens chanser att komma åt exportlicenserna via ett domstolsbeslut.

Den 20 juni 2019 fick den brittiska fredsorganisationen Campaign against arms trade (CAAT) besked om att deras juridiska prövning av regeringens exportlicenser till den Saudiledda koalitionen i Jemen hade lyckats. Högsta domstolen bekräftade riktigheten i CAATs argument och gav regeringen i uppdrag att avbryta alla pågående exportlicenser till koalitionsparterna, i väntan på att en utredning skulle ta reda på om licenserna överensstämde med lagen. I rättsprövningen, som drog igång redan 2016, pekar CAAT på att brittisk lagstiftning förbjuder försäljning av vapen där det finns “en tydlig risk för användning i brott mot internationell humanitär rätt (IHL).” Trots detta har staten sedan 2015 godkänt exportlicenser till koalitionen värda över 200 miljarder kronor, och detta bara i så kallade ‘standard-licenser’. Dessa skiljer sig från de över 344 ”öppna licenser” som regeringen godkänt, där värdet inte dokumenteras. Öppna licenser tillåter nämligen producenten att exportera ett obegränsat antal av de produkter som licensen specificerar, vilket gör det omöjligt att veta hur mycket som totalt har sålts. Saudiarabien förblir Storbritanniens främsta importör av krigsmateriel och militära tjänster, och är en närstående samarbetspartner i säkerhetsfrågor.

Under ett års tid lyckades CAATs kampanj förhindra exportlicenser till koalitionen till ett värde av hundratals miljoner pund. Glädjen byttes dock mot frustration när den brittiska regeringen förklarade sin utredning avslutad och upptog licenserna på nytt under sommaren 2020. Argumentet löd att regeringen inte kunnat visa att koalitionens krigsbrott i Jemen var systematiska. I sitt uttalande hävdar Storbritanniens internationella handelssekreterare, att trots de “isolerade” historiska kränkningarna av IHL som regeringen kunnat fastställa, så ”har Saudiarabien en verklig avsikt och kapacitet att följa IHL”. Det är detta narrativ som CAAT på nytt går till rätten för att motbevisa. Med den nya prövningen befäster CAAT sitt löfte om att inte ge sig innan licenserna till koalitionen “upphör en gång för alla.” CAAT vill också tydliggöra för det brittiska folket och världen i stort, det faktum att Storbritannien prioriterar ekonomisk vinning framför att motverka världens värsta humanitära kris – i kontrast till vad regeringen själv påstår. “Regeringen kanske tror att den enorma förstörelsen av skolor, sjukhus och hem kan avfärdas som ‘isolerade händelser’ men det gör inte vi” säger Andrew Smith, CAATs pressansvarige. “Försäljningen av dessa vapen är omoralisk, och vi är säkra på att domstolen kommer att bekräfta att beslutet att förnya dem var olagligt.”

CAATs beslut att ta sig an regeringen på rättslig väg, handlar om något mycket större än att avslöja Storbritanniens roll i Jemenkriget och bidra till kampen för en varaktig fred i Jemen. Att Storbritannien, i sällskap med många andra europeiska stater, sedan länge inte brytt sig om sitt ansvar som parter till det internationella vapenhandelsfördraget från 2013 (ATT), är inte kärnan i CAATs prövning. CAATs ärende handlar om att en gång för alla belysa att staten fortlöpande bryter mot sina egna lagar. Genom detta fokus stärker CAAT sina chanser att bli lyssnade på i rätten. Bevisen för att den saudiledda koalitionens krigsbrott i Jemen är regel snarare än undantag, går idag inte att förneka. Hos den internationella brottsmålsdomstolen, ICC, ligger nu en färsk mapp med vittnesmål om hur en rad europeiska politiker och representanter för vapenföretag är medskyldiga till krigsbrotten i Jemen. Ju mer den brittiska regeringen går i god för den saudiledda koalitionens respekt för IHL och driver sitt argument att Storbritanniens militära träning av saudiska styrkor ”minskar” risken för krigsbrott – desto mer förlorar regeringen sin trovärdighet, såväl på hemmaplan som internationellt. Regeringens ”whitewash” det föregående domstolsbeslutet – det vill säga, att mörklägga brottsligt beteende genom att vinkla presentationen av fakta – hintar om vilket motstånd den nuvarande rättsprövningen troligtvis står inför. Att regeringen lyckades återuppta exporten på så ihåliga argument, trots att domstolsbeslutet från 2019 avvisade dessa som irrationella gentemot brittiska exportregler, visar på hur lättvindigt en ledande demokrati och förkämpe för den ‘liberala’ världen kan förklä sitt vinstintresse i humanitära narrativ.

Å andra sidan har CAATs juridiska prövning öppnat upp för nya ingångar i samhällsdebatten, där dubbelmoralen i Storbritanniens åtaganden och ageranden för fred och säkerhet blottlagts. Det återstår att se hur långt den nya juridiska prövningen kan nå, och hur CAATs kampanj kan inspirera andra organisationer, både i och utanför Storbritannien, att ta upp kampen mot den internationella vapenhandeln och för icke-militära säkerhetsstrategier på rättslig väg. Ännu har prövningen inte tagits upp i rätten, men baserat på CAATs tidigare erfarenhet hoppas Andrew Smith att ett beslut ska komma någon gång under våren 2021. “Regeringen har inte släppt något hållbart underlag för varför det skulle vara lagligt för dem att återuppta vapenexporten till Saudiarabien igen i somras” säger Smith. “Vid det här laget är sunt förnuft det enda som behövs för att förstå att regeringen agerar felaktigt. Vårt ärende är starkt och vi hyser stora förhoppningar om att nå ännu längre med vår prövning denna gång.”

Efter en dryg månad in i 2021 har vi nu redan sett två signifikanta kliv i rätt riktning: Italien har valt att upphöra alla pågående exportlicenser för missiler och flygbomber till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, medan USA:s nytillträdde president Joe Biden just bekräftat att hans regering har stoppat pågående exportlicenser även här till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, i väntan på en ny utvärdering av deras legalitet. Båda dessa initiativ sätter betydande press på Storbritanniens regering att se över sina egna licenser, och ger samtidigt ny kraft åt CAATs pågående prövning.

Skulle så samma strategi kunna användas för att stoppa den svenska vapenexporten? Svaret är nej. Den svenska vapenexportprövningen är inte uppbyggd på samma sätt och det är därmed inte möjligt för fredsfrämjare att ta sig an Sveriges bristande respekt för till exempel sitt eget demokratikriterium via en domstolsprocess. Ändå finns det stor anledning för det svenska fredsarbetet att lära sig av CAATs kampanj och söka nya vägar för att exponera Sveriges dubbelmoral gentemot Jemen. Inte minst i sviterna av covid-19.

Nico Edwards, skribent