REMISSVAR MOT NATO

2022-11-16

Under November månad har Svenska Freds uppmanat allmänheten att skicka in egna remissvar och göra sina röster hörda mot ett svenskt natomedlemskap. 

Under November månad har Svenska Freds uppmanat allmänheten att skicka in egna remissvar och göra sina röster hörda mot ett svenskt natomedlemskap. 

Beslutet om att Sverige skulle söka medlemskap i militäralliansen Nato fattades i våras, rekordsnabbt och med mycket litet utrymme för debatt. I den lilla debatt som var dominerade de röster som argumenterade för ett medlemskap.

Trots en stark opinion mot ett Natomedlemskap och att det är en historisk omsvängning av svensk säkerhetspolitik fick vi ingen folkomröstning i frågan. Vi fick heller  inte möjlighet att ta ställning till en svensk ansökan i riksdagsvalet eftersom beslutet redan var fattat.

Den tidigare regeringen skickade ut en skrivelse – en promemoria –  på remiss, med förslag om att riksdagen godkänner Sveriges Natomedlemskap och gör en rad lagförändringar för att förbereda för detta. Tanken är att när alla Natoländer har sagt ja till Sverige som medlem ska allt vara förberett för ett snabbt riksdagsbeslut. Svenska Freds var en av mycket få röster från civilsamhället, och den enda tydligt kritiska rösten, på listan av utvalda remissinstanser.

Här kan du läsa Svenska Freds remissvar i sin helhet och ladda ner som PDF. Nedan följer ett utdrag ur svaret

Svenska Freds remissvar

Sammanfattning:

Vi motsätter oss förslaget. Vi delar oron för Rysslands folkrättsvidriga militära anfallskrig mot Ukraina. Men att ingå i en militärallians som inkluderar odemokratiska stater och som vilar på kärnvapenanvändning, gör inte Sverige säkrare utan bidrar till ökad osäkerhet både här och i världen. Genom ett Natomedlemskap skulle Sverige legitimera kärnvapen och kärnvapenanvändning, något som skulle göra det mycket svårare att verka för kärnvapennedrustning.

Nato bygger på militär avskräckning. Forskning om militära allianser och militär avskräckning som metod har inte lyckats bevisa att allianser som bygger på militär avskräckning minskar risken för krig i tider av konflikt.1 Tröskeln för att militära konflikter ska bryta ut höjs genom att vi åtgärdar de strukturella orsakerna bakom konflikter, investerar i starka diplomatiska vägar och relationer, och att vi använder och skapar kanaler för fredlig konflikthantering. Att Sverige allierar sig med odemokratiska stater som bedriver utpressning för att få Sverige att kompromissa med ställningstaganden för folkrätten, demokrati och mänskliga rättigheter bidrar inte till hållbar fred och ökad mänsklig säkerhet.

Att värna om demokratin, folkrätten, mänskliga rättigheter och nedrustning är grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Grundvärden som alla riskerar att urholkas i och med ett svenskt Natomedlemskap. Vi anser inte att Sverige ska bli medlem i Nato, men om processen fortskrider och ett svenskt Natomedlemskap blir ett faktum måste dessa grundvärden värnas genom att:

Sverige i samband med ett medlemskap tydligt slår fast:

 

– att Sverige kommer att ansluta sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

– att Sverige kommer att instifta en nationell lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium i freds- och krigstid, inklusive på eventuella framtida utländska militära baser i Sverige.

– att Natomedlemskapet inte ska tillåtas urvattna det svenska regelverket för krigsmaterielexport genom att hänsyn till alliansen eller dess medlemmar väger över i bedömningen. Särskilt vad gäller export till odemokratiska stater, stater som allvarligt och omfattande kränker mänskliga rättigheter eller till länder i väpnad konflikt eller som riskerar väpnad konflikt.

– att inga utländska militärbaser tillåts på svenskt territorium.

– att Sverige kommer att arbeta för brådskande reformer i syfte att förbättra insynen och ansvarsutkrävandet i Nato.

Sverige måste inom Nato driva:

 

– Att de nationella parlamenten i medlemsländerna skärper sin granskning av Natos angelägenheter.

– Att Natos parlamentariska församlings demokratiska mandat stärks.

– Att Nato antar en policy som är förenlig med offentlighetsprincipen och lagar om tillgång till information som finns i alliansens medlemsländer.

– att Sverige, som Natomedlem, kommer att driva att Nato offentliggör sin metod för att beräkna utsläpp av växthusgaser samt arbetar för att alliansen och dess medlemsstaters militära utsläpp begränsas i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål och rapporteras.