Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / NY RAPPORT: REGERINGEN LEVER INTE UPP TILL AMBITIONERNA FÖR GLOBAL UTVECKLING

NY RAPPORT: REGERINGEN LEVER INTE UPP TILL AMBITIONERNA FÖR GLOBAL UTVECKLING

2020-09-01

Vartannat år granskar en bred koalition av civilsamhällesorganisationer politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Resultatet visar att framsteg gjorts, men det finns flera områden där den förda politiken snarare motverkat en hållbar global utveckling.

Barometern 2020Sverige har höga ambitioner om att driva en politik som ska leda till en hållbar global utveckling. I juni lämnade regeringen en proposition för genomförandet av Agenda 2030 där behovet av en samstämmig politik återigen betonades. Men den granskning av den förda politiken som 28 civilsamhällesorganisationer gjort visar att det finns flera områden där ambitionerna fått stå åt sidan till förmån för andra, kortsiktiga intressen.

Det är främst på politikområdena migration, företagande och mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, skatteflykt och jordbruk som kritik riktas mot regeringen. Det finns exempelvis en tydlig konflikt mellan Sveriges roll som medlare i Jemen-konflikten och vapenexporten till parter i samma konflikt.

– Att Sverige fortsätter exportera krigsmateriel till det brutala kriget i Jemen trots omfattande rapporter om krigsbrott och mänskligt lidande, och inte ställer sig bakom FN:s kärnvapenförbud, går tydligt emot ambitionerna om en rättvis och hållbar värld, säger Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Sveriges politik för global utveckling från 2003 slår fast att politiken ska vägledas av fattiga människors perspektiv och av ett rättighetsperspektiv. Men det finns stora glapp mellan ord och verklighet. Migrationspolitiken är ett sådant exempel.

– Sverige och EU har de senaste åren fört en politik som avsevärt försvårar för människor att söka asyl, tvärtemot de behov och rättigheter som finns. Nu måste Sveriges politiker stå upp för asylrätten, säger Act Svenska kyrkans chef Erik Lysén.

Regeringen får underkänt för att i EU ha blockerat åtgärder för att motverka global skatteflykt. Rapporten efterlyser också initiativ för att hantera den skuldkris som många länder med utbredd fattigdom nu står inför.

– Ökad insyn i multinationella företags verksamhet är helt avgörande för att fattiga länder inte ska dräneras på skatteintäkter och för att kunna utkräva ansvar. Vi vill även se ett kraftfullt agerande för att lösa den akuta frågan om ohållbara skulder, säger Lena Ingelstam, generalsekreterare för Diakonia.
Regeringen föreslår i propositionen om Agenda 2030 ett övergripande mål om hållbar utveckling, ett förslag som organisationerna bakom granskningen hoppas riksdagen ska anta i år. Regeringen behöver också anta en ny handlingsplan för Agenda 2030. Det skulle ge Sverige bättre förutsättningar att- i all politik – bidra till fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter.

Sveriges politik får godkänt på en rad områden. Sverige har exempelvis antagit ILO:s rekommendation 205 som bland annat syftar till att stärka flyktingars och migranters grundläggande rättigheter i arbetslivet. Sveriges arbete globalt med en rättvis klimatomställning har också stärkts de senaste två åren.

– En rättvis omställning, med schysta jobb och social rättvisa, är nödvändig för en hållbar utveckling. Sverige har tagit viktiga steg i rätt riktning men vi ser gärna att regeringen lägger i en ännu högre växel de kommande åren, uppmanar Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten.

Kontakt

Ingrid Heller, pressekreterare, 0707-634 857
Agnes Hellström, ordförande (för frågor om hållbar fred), 0709-54 05 13
Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor (för frågor om vapenexport),  0707-63 48 51