Home / Upptäck / Vapenexport / LAGAR OCH RIKTLINJER FÖR SVENSK VAPENEXPORT

LAGAR OCH RIKTLINJER FÖR SVENSK VAPENEXPORT

2018-12-01

Översikt över vilka regelverk som finns för vapenexporten, i Sverige, i EU och internationellt.

Riksdagen har fattat beslut om de lagar och ritklinjer som gäller i Sverige för vapenexporten. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

I Sverige bedöms ansökningar om att få exportera krigsmateriel utifrån tre olika regelverk: ett svenskt, ett gemensamt för alla EU-länder och ett internationellt vapenhandelsfördrag utvecklat inom FN. Hur regelverken ser ut och används får stor påverkan på om och var svenska vapen hamnar i världen. Därför arbetar Svenska Freds målmedvetet för att få till bättre och skarpare regelverk, både i Sverige och internationellt.

Sverige

Det svenska regelverket för vapenexport består av Lagen om krigsmateriel och av regeringens riktlinjer för krigsmaterielexport.

Lag om krigsmateriel

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Förordning om krigsmateriel

Förordning (1992:1303) om krigsmateriel.

Bilaga till förordning

Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Förordningen (2010:1101) med instruktioner för Inspektionen för strategiska produkter.

Regeringens riktlinjer för krigsmaterielexport (skärpta riktlinjer)

Riktlinjer för utförsel och annan utlandsverksamhet. Utdrag ur regeringens proposition 2017/18:23.

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Regeringens proposition 2017/18:23, skärpt exportkontroll av krigsmateriel.

Kexutredningen

Denna utredning lade grunden till det regelverk för export av krigsmateriel som trädde i kraft i april 2018.

EU och internationellt

Nedanstående dokument reglerar EU-ländernas vapenhandel.

EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport

Användarguide för EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport

En vägledning för att uttolka den gemensamma ståndpunkten.

EU-direktiv om vapenhandel inom EU

Detta direktiv reglerar handeln av krigsmateriel mellan EU-länderna.

EU-kommissionens rekommendation om certifiering av försvarsindustriföretag enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv

Direktiv för certifiering av företag inom EU.

EU:s gemensamma militära förteckning

EU:s förteckning gällande kontrollen av militär teknik och krigsmateriel.

EU:s gemensamma ståndpunkt avseende vapenförmedling

EU-regler från 2003 som kontrollerar vapenmäklare, s.k. ”brokers”.

FN:s vapenhandelsfördrag: Arms Trade Treaty

I december 2014 trädde det första internationella vapenhandelsavtalet i kraft med minimiregler för alla ratificerande stater. Sverige har skrivit under och ratificerat detta avtal.

Sverige antar FN:s vapenhandelsfördrag

Regeringens proposition 2013/14:190.