Policy för ersättning till ledande befattningshavare

Antagen av Centralstyrelsen 2019-12-09

Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses generalsekreterare samt ordförande.

1. Grundläggande principer och ersättningsformer

Ersättningen för generalsekreteraren består av fast lön, pension enligt kollektivavtal samt inga övriga förmåner (se även punkt 6). Ersättningen för ordföranden består av fast arvode, pension enligt kollektivavtal samt inga övriga förmåner (se även punkt 6). I den mån riktlinjer saknas i denna policy skall Svenska Freds generella personalpolicy tillämpas. Svenska Freds ska betala lön/arvode till sina ledande befattningshavare som är marknadsmässiga i betydelsen att de ska ligga i nivå med övriga jämförbara svenska civilsamhällesorganisationer. Svenska Freds ska inte vara löneledande, men ser heller inget självändamål i att ligga lägst. det är styrelsens ansvar att stämma av att nivåerna på ersättningarna är enligt policyns mening.

2. Ersättningsprinciper

De ledande befattningshavarna – i dagsläget generalsekreterare och ordförande – är nyckelpositioner för föreningen, och det är därför viktigt att kunna hitta personer med rätt kompetens och engagemang som aspirerar på dessa positioner. Positionerna innebär olika roller, har olika tillsättningsprocesser och typer av ansvar i sina uppdragsbeskrivningar, men är principiellt likvärdiga i ansvar. Det innebär att med nuvarande ansvarsbeskrivningar och bedömningen att båda rollerna kräver heltidsarbete bör lön/arvode för generalsekreterare och ordförande vara jämförbara.

För generalsekreteraren gäller samma grundprinciper som för övriga anställda i organisationen; att lönen skall baseras på den enskilde anställdes ansvarsområde, arbetsinsats, kompetens och utveckling. Löneskillnader som bygger på andra grunder, som exempelvis kön och etnisk bakgrund, är diskriminerande, och får inte förekomma. Lönen förhandlas en gång per år gällande från 1 maj. För generalsekreteraren som påbörjat sin anställning innevarande år omförhandlas som regel lönen först nästföljande år, om ej annat avtalas vid anställningen.

För ordförande gäller att ersättningen beslutas av kongressen. Styrelsen bereder frågan om ersättning till ordförande, och skall i denna beredning beakta principerna i denna policy. Då kongress inte sker årligen ska ordförandens ersättningsnivå räknas upp motsvarande medianlöneökningen i procent för kanslipersonalen ett år efter kongressbeslutet.

3. Semester och övertidsersättning

Semesterrätten för generalsekreteraren i Svenska Freds fastställs och beviljas av styrelsen, men ska minst motsvara gällande kollektivavtal. Enligt principen om förskottssemester föreligger återbetalningsskyldighet av det första årets uttagna semesterdagar i den händelse den anställde lämnar organisationen inom 5 år från anställningsstart. Övertidsersättning utgår ej. Ordföranden anses ha rätt till semester motsvarande kollektivavtal, och ska meddela styrelsens presidium vid ledighet omfattande en hel arbetsvecka eller mer.

4. Pension

Pensionsförmåner till ledande befattningshavare skall följa den avtalsenliga kollektivplanen ITP eller plan som kommit att ersätta denna.

5. Villkor vid uppsägning

Uppsägningstiden skall för generalsekreteraren vara tre månader från både befattningshavaren och Svenska Freds sida. För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningsvillkoren följa aktuellt branschavtal. För det fall att ledande befattningshavare grovt har åsidosatt sina åligganden enligt lag eller avtal, har Svenska Freds rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

För Svenska Freds ordförande gäller val samt eventuella omval vid kongressen. Vid en situation då ordföranden ej blir omvald trots att denne ställt upp, utgår en ersättning motsvarande tre månaders arvode.

6. Övriga förmåner

Vid sjukdom tillämpas inom Svenska Freds vid var tid gällande sjuklöneregler. Tjänsteresor, samt friskvårdsbidrag ingår i övriga ersättningar enligt Svenska Freds bestämmelser. Externa arvoden från exempelvis föreläsningar tillfaller föreningen.

7. Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Svenska Freds styrelse har delegerat det operativa ansvaret för löne- och arbetsgivarfrågor rörande generalsekreteraren till de två vice ordförandena. Policy om ersättning till ledande befattningshavare fattas av styrelsen, vilken också får reda på beslutade ersättningsnivåer genom de minnesanteckningar som presidiet delger styrelsen. Ordförandes arvode beslutas av kongressen. Ersättningsnivåer för ledande befattningshavare publiceras dessutom i föreningens årsredovisning.