Policy för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses generalsekreterare samt ordförande. Ersättningen för generalsekreteraren består av fast lön, pension enligt kollektivavtal samt inga övriga förmåner (se även punkten 7). Ersättningen för ordföranden består av fast arvode, pension enligt kollektivavtal samt inga övriga förmåner (se även punkten 7). Den totala ersättningsnivån skall ses över årligen av arbetsgivarna, dvs de två vice ordförandena. I den mån riktlinjer saknas i denna policy skall Svenska Freds generella personalpolicy tillämpas.

 

Grundläggande principer och ersättningsformer

Måttfullhet och skälig ersättning kombineras som ledande principer. För att bedriva en bra verksamhet i Svenska Freds är tillgång till kompetenta medarbetare av största betydelse. Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa tillgång till dessa medarbetare, så att organisationen både kan anställa, utveckla och behålla kvalificerad personal. För att åstadkomma detta är målet att på sikt kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner för samtlig anställd personal i Svenska Freds, där vi ligger i nivå med andra likvärdiga NGO:ers löner.

 

Ersättningsprinciper

Den fasta ersättningen för ledande befattningshavare i Svenska Freds skall vara individuell och definierad utifrån individens ansvar, engagemang och prestationer och skall fastställas årligen. Startlönen bestäms av den kompetens och de ingångsmeriter den anställde har, samt av den arbetsmarknadssituation som råder.

Lönen skall baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, arbetsinsats, kompetens och utveckling. Löneskillnader som bygger på andra grunder, t.ex. kön och etnisk bakgrund får inte förekomma. Lönen förhandlas en gång per år och med verkan från och med 1 maj. För anställd som påbörjat sin anställning innevarande år omförhandlas lönen först nästföljande år. Den anställde skall veta på vilka grunder lönen sätts och vad som krävs för att påverka lönen. Därför föregås löneförhandlingen alltid av ett utvecklingssamtal under vilket följande punkter skall diskuteras:

  • verksamhetens mål och utveckling,
  • uppföljning av satta mål för den anställde,
  • den anställdes arbetsuppgifter, ansvar, prestation och eventuella förändringar i arbetsinnehåll,
  • den anställdes bidrag till att utveckla verksamheten,
  • den anställdes kompetensutveckling,
  • den anställdes samarbets- och initiativförmåga.

 

Semester och övertidsersättning

Semesterrätten för ledande befattningshavare inom Svenska Freds fastställs av vice ordförandena, men minst enligt gällande kollektivavtal (25 dagar). Enligt principen om förskottssemester föreligger återbetalningsskyldighet av det första årets uttagna semesterdagar i den händelse den anställde lämnar organisationen inom 5 år från anställningsstart. Övertidsersättning utgår ej.

 

Pension

Pensionsförmåner till ledande befattningshavare skall följa den avtalsenliga kollektivplanen ITP eller sådan plan som allmänt kommit att ersätta denna plan.

 

Villkor vid uppsägning

Uppsägningstiden skall för generalsekreteraren vara tre månader från både befattningshavarens och Svenska Freds sida.  För övriga ledande befattningshavare skall uppsägningsvillkoren följa aktuellt branschavtal. För det fall att ledande befattningshavare grovt har åsidosatt sina åligganden enligt lag eller avtal, har Svenska Freds rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

För Svenska Freds ordförande gäller istället val samt eventuella omval vid kongressen. Vid en situation då ordföranden ej blir omvald trots att denne ställt upp, utgår en ersättning motsvarande tre månaders arvode.

 

Övriga förmåner

Vid sjukdom tillämpas inom Svenska Freds vid var tid gällande sjuklöneregler. Tjänsteresor, samt friskvårdsbidrag ingår i övriga ersättningar enligt Svenska Freds bestämmelser. Externa arvoden från t ex föreläsningar tillfaller föreningen.

 

Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Svenska Freds styrelse har delegerat det operativa ansvaret för löne- och arbetsgivarfrågor rörande generalsekreterare och ordförande till de två vice ordförandena. Policy om ersättning till ledande befattningshavare fattas dock av styrelsen, vilken också får reda på ersättningsnivåer genom de minnesanteckningar som presidiet delger styrelsen. Ersättningsnivåer för ledande befattningshavare publiceras också i föreningens årliga årsredovisning.