Handlingsprogram 2020-2024

Antaget av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens 137-årskongress 16 maj 2020.

1.0 Vision och uppdrag

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens vision är hållbar fred i världen. Svenska Freds är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som verkar för mänsklig säkerhet och global nedrustning. Vi är övertygade om att hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld och vi utgår ifrån att människor kan och vill leva i fred.

2.0 Så arbetar Svenska Freds

Svenska Freds verkar genom riksorganisation, lokalföreningar, grupper, nätverk samt enskilda medlemmar i samverkan. Vi tar fram fakta, sprider kunskap, bildar opinion samt påverkar beslutsfattare och makthavare. Med stöd av våra analyser och argument verkar vi för att förändra normer, attityder och politik.
Svenska Freds är del av den globala fredsrörelsen och arbetar tillsammans med andra freds- och civilsamhällesorganisationer. Genom att ge människor möjlighet att organisera och engagera sig för att påverka politiska processer, bidrar Svenska Freds till att stärka demokratin.

3. Verksamhetsområden

3.1 Nedrustning

Militarisering och vapenhandel är ett allvarligt hot mot arbetet för fred, mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Nedrustning är en nödvändig förutsättning för hållbar fred och Svenska Freds verkar därför för att avveckla den svenska och internationella vapenhandeln.

Sverige är fortsatt en stor aktör inom den globala vapenhandeln. Trots att ett nytt skärpt regelverk trädde i kraft 2018, i vilket bland annat ett demokratikriterium införts, fortsätter exporten till icke-demokratier och utvecklingsländer, länder i krig och länder med omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett tydligt exempel har varit den svenska vapenexporten till flera av de krigförande parterna i Jemenkriget.

Svenska Freds arbetar för ett stopp av den svenska vapenexporten. Vi arbetar för att öka kunskapen om vapenexportens roll i krig och väpnad konflikt och om den militarisering och upprustning som driver vapenexporten, för att skapa den opinion som krävs för förändring. Svenska Freds verkar för att synliggöra konflikten mellan vapenexporten och andra värden och åtaganden i svensk utrikespolitik, såsom Agenda 2030, Politik för global utveckling (PGU), Arms Trade Treaty (ATT) och arbetet för jämställdhet och en feministisk utrikespolitik.

2017 röstade 122 stater i FN för ett internationellt förbud mot kärnvapen. Sveriges utrikesminister 2019 meddelade att regeringen inte undertecknar konventionen och det saknas i nuläget stöd i riksdagen för en ratificering. Samtidigt visar opinionsundersökningar att en majoritet av svenskarna vill förbjuda kärnvapen. Tidigare internationella förbud mot klustervapen och personminor har visat vilken normförändring sådana avtal kan innebära.
Svenska Freds arbetar för en aktiv nedrustningspolitik och ett internationellt förbud mot kärnvapen, avveckling av befintliga kärnvapenarsenaler samt för ett stopp för utveckling av nya kärnvapen.

Dödliga autonoma vapensystem kännetecknas av att de använder dödligt våld och styrs utan meningsfull mänsklig inblandning. Många forskare varnar för riskerna med att inte reglera utvecklingen av AI i tid. Opinionen för ett internationellt förbud är stark och Sverige kan under de kommande åren ha en nyckelroll i processen för att förbjuda dödliga autonoma vapensystem.

Svenska Freds verkar för ett internationellt förbud mot dödliga autonoma vapensystem, så kallade mördarrobotar.

Nedrustning – långsiktigt mål

Global nedrustning.

Vi arbetar för

  • att det svenska regelverket för export av krigsmateriel tolkas strikt så att svensk vapenexport upphör till icke-demokratier, till länder där mänskliga rättigheter systematiskt kränks, till utvecklingsländer och till länder i, eller som riskerar att hamna i, väpnad konflikt.
  • att transparensen ökar i svensk och europeisk vapenhandel.
  • att Sverige driver en aktiv nedrustningspolitik, verkar för ett förbud mot dödliga autonoma vapen och ansluter sig till FN:s förbud mot kärnvapen.

3.2 Hållbar fred och säkerhet

Under 2010-talets sista år skedde en kraftig svängning i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten, mot nationell säkerhet, territorialförsvar, militär upprustning och avskräckning. I Sverige har alla riksdagspartier en mer försvarsvänlig hållning och beslut har fattats om den största höjningen av försvarsanslagen sedan 1950-talet.

Sveriges militära samarbeten och närmande till NATO leder till fler militärövningar i Sverige, till minskad utrikespolitisk handlingsfrihet och är ett hot mot Sveriges militära alliansfrihet. Sedan 2017 är värnplikten återaktiverad och antalet unga som genomgår värnplikt ska successivt öka under de kommande åren. Värnplikten bidrar till en diskurs som underordnar mänsklig säkerhet till förmån för militär/statlig säkerhet. Den upprätthåller även idéer om att våld är en del av lösningen, inte problemet och Svenska Freds verkar för att den avskaffas.

Potentiella framtida militära hot tillåts överskugga hot, samhällsutmaningar och kriser som vi står inför i nuläget och stjäl på så vis utrymme och resurser för de insatser som krävs för ett samhälle med mänsklig säkerhet i fokus. Svenska Freds har en viktig roll i att nyansera den säkerhetspolitiska debatten och att verka för att mänsklig säkerhet är utgångspunkt i svensk och global säkerhetspolitik.

Säkerhetspolitiken måste fokusera på det som utgör hot mot människor, snarare än att så ensidigt som idag handla om vad som ses som militära hot mot stater. För hållbar fred krävs en omfattande satsning på fredlig konflikthantering, och att insatser såsom diplomati, medling, fattigdomsbekämpning och stöd till civilsamhället prioriteras framför militära lösningar.

Hållbar fred och säkerhet – långsiktigt mål

En säkerhetspolitik som utgår från mänsklig säkerhet, där ickevåldsliga och förebyggande metoder prioriteras för en hållbar fred.

Vi arbetar för:

  • en omställning till en svensk säkerhetspolitik där resurser och fokus prioriteras om från det militära försvaret till mänsklig säkerhet.
  • att vara en stark röst för förebyggande arbete, ickevåld, mänsklig säkerhet och internationell rätt.
  • att Sverige förblir militärt alliansfritt, inte går med i Nato och det gradvisa närmandet till militäralliansen upphör.

3.3 Engagemang för fred

Forskning visar att intresset för samhälls- och rättvisefrågor är fortsatt starkt hos befolkningen, men även att formerna för engagemang och aktivism inom idéburna organisationer är i förändring.

En aktiv och inkluderande medlemsrörelse ger legitimitet och bidrar till starkt engagemang och stöd för hållbar fred och nedrustning som får gehör politiskt. Svenska Freds verkar för att vara en påverkans- och kampanjorganisation med stark samverkan mellan riksförening, enskilda medlemmar, lokalföreningar, fredsgrupper och sympatisörer som vill engagera sig i våra frågor och kampanjer. Vi arbetar med att utveckla fler engagemangsformer, nå nya målgrupper, samt undersöka och identifiera ytterligare internationella nätverk och kampanjer som kan stärka vårt arbete.

En viktig målgrupp är de cirka 100 000 unga i Sverige som varje år berörs av den återaktiverade värnplikten.

Värnplikten bidrar till att cementera uppfattningen om att militärt våld är norm för konflikthantering. Svenska Freds stöttar de unga som inte vill göra värnplikt samt möjliggör för dem att engagera sig i våra frågor.

Engagemang för fred – långsiktigt mål

Svenska Freds är en stark, inkluderande rörelse med stor kapacitet och resurser som skapar förändring.

Vi arbetar för:

  • att växa som medlemsrörelse och göra mesta möjliga av de resurser vi har.
  • att vara en inkluderande plattform för ett starkt engagemang med mångfald bland medlemmar och arbetssätt.
  • att vi har en stark och hållbar ekonomi för ett verkningsfullt fredsarbete nu och i framtiden.