Sveriges riksdag har fattat beslut om Natomedlemskapet och med stor sannolikhet blir Sverige medlem i alliansen. Vad kan och bör Sverige göra som Natomedlem?

Vårt svar:

Som Natomedlem skulle stora ansträngningar krävas om Sverige ska kunna säga sig verka för nedrustning, fred och demokrati. Om Sverige blir medlem i Nato anser Svenska Freds att:

 

  1. En nationell lag måste instiftas som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium i freds- och krigstid, inklusive på eventuella framtida utländska militära baser i Sverige. 
  2. Det behöver säkerställs att inga utländska militärbaser tillåts på svenskt territorium.
  3. Sverige måste ansluta sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. 
  4. Det behöver säkerställs att inga värnpliktiga skickas på Natouppdrag.
  5. Sverige måste utforma en tydlig och stark fredspolitik där konfliktförebyggande, diplomati och bistånd är centrala verktyg och därmed se till att  arbetet för nedrustning och fred inte blir tomma ord.
  6. Det behöver fastställas att ett Natomedlemskap inte ska tillåtas urvattna de svenska prövningarna för krigsmaterielexport genom att hänsyn till alliansen eller dess medlemmar vägs in i bedömningen. Särskilt inte vad gäller export till odemokratiska stater, stater som allvarligt och omfattande kränker mänskliga rättigheter eller till länder i väpnad konflikt eller som riskerar väpnad konflikt.
  7. Sverige behöver kraftfullt driva att reformer görs i syfte att förbättra insynen och ansvarsutkrävandet i Nato. 
  8. Sverige behöver driva på för att Nato offentliggör sin metod för att beräkna utsläpp av växthusgaser samt att alliansen och dess medlemsstaters militära utsläpp begränsas i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål och rapporteras.
  9. Sveriges regering behöver ta ställning för och driva att Nato inför en “no first use”-policy; en deklaration om att inte använda kärnvapen först.