OM VAPENKARTAN

Målet med Svenska Freds vapenkarta är att göra information om Sveriges vapenkunder tillgänglig för fler på ett enkelt sätt. Svenska Freds lanserade den första vapenkartan 2013. Här kan du läsa mer om urval och innehåll. 

Urval

Vapenkartan visar ett urval av de länder dit företag i Sverige exporterar, har exporterat eller marknadsför vapen och annan krigsmateriel. Kartan visar de 30 största importörerna av svensk krigsmateriel åren 2007-2021. Kartan visar också de köparländer som har klassats som ofria eller delvis fria av organisationen Freedom House 2007-2022 och som 2022 fortfarande inte klassas som demokratiska (fria). Utöver dessa länder visas också länder där svenska vapenföretag blivit centrala delar av olika sorters vapenskandaler, såsom konstaterade fall av illegala överföringar av svensk krigsmateriel. Kartan inkluderar även vissa länder som svenska företag aktivt marknadsför vapensystem till. 

Källor

Informationen baseras på tillgänglig offentlig redovisning, Svenska Freds arkiv, medierapportering och granskningar. Statistik om svensk vapenexport baseras på regeringens skrivelser om strategisk exportkontroll som publiceras en gång per år. Beräkningar och sammanställningar utifrån dessa är gjorda av Svenska Freds. För vidare källor, se texten under varje land. 

Texterna uppdateras löpande. Har du frågor om kartan eller hur vi har gjort den, hör av dig till vapenexport@svenskafreds.se

Freedom in the world

I kartan visas för varje land dess demokratiska status enligt organisationen Freedom House demokratiindex Freedom in the world. Det är ett mått på områden och länders nivå av frihet och baseras på de verkliga fri- och rättigheter som individer i ett land har. Politiska rättigheter och medborgerliga friheter kan påverkas av både statliga och icke-statliga aktörer, såsom rebeller och andra väpnade grupper. Freedom House tar med både lagar och faktisk praxis i sin bedömning men lägger allra störst vikt vid implementering av fri- och rättigheter. Varje land rankas som fritt, delvis fritt eller ofritt och på en skala från 0-100 där högre poäng innebär högre grad av frihet. Fria länder är det vi i vardagligt tal pratar om som demokratier, ofria länder brukar kallas diktaturer. Delvis fria länder kan sägas ligga någonstans mitt emellan diktatur och demokrati. 

Läs mer om hur måttet räknas ut här.

Global Peace Index

Länderna rankas även enligt Global Peace Index (GPI). Det är ett mått på ett lands nivå av global fred som räknas ut och publiceras av Institute for Economics and Peace. Måttet GPI analyserar trender inom fred, dess ekonomiska värde och hur man utvecklar fredliga samhällen och består av 23 kvalitativa och kvantitativa indikatorer på fred. Indikatorerna rör teman såsom grad av samhällelig säkerhet, pågående inre och yttre konflikter samt grad av militarisering i landet. Samtliga indikatorer bedöms på en skala från 1 till 5 där lägre poäng innebär fredligare land

Läs mer om hur måttet räknas ut här.

Använda kartan som källa?

Vill du använda vapenkartan som källa kan du referera till: 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (2023). Vapenkartan: Infoga land.
Infoga länk. [Hämtad: 202x-xx-xx]

TILL VAPENKARTAN!