MILITÄRAVTALET OM TILLGÅNG TILL SVENSKA BASER (DCA)

MILITÄRAVTALET MED USA (DCA)

I december 2023 undertecknade Sverige och USA ett bilateralt militäravtal, ett så kallat Defense Cooperation Agreement (DCA), som innebär att USA får tillgång till 17 svenska baser. Avtalet reglerar bland annat frågor som de amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till svenska militärbaser och lagring av stridsfordon, ammunition och vapensystem  i Sverige.

Även om avtalet är bilateralt mellan USA och Sverige så öppnar det inte endast upp för ett närmare samarbete mellan de två länderna, utan också inom ramen för Nato. Avtalet behöver godkännas med två tredjedelars riksdagsmajoritet för att kunna träda i kraft och regeringen beräknar att avtalet kan implementeras i slutet av 2024.

I både Norge och Danmarks DCA-avtal med USA finns det inskrivet att länderna inte accepterar förhandslagring av kärnvapen på sina respektive territorium. I Sveriges avtal med USA finns inget förbehåll mot kärnvapen. 

Försvarsminister Pål Jonson menar i december 2023 att ett förbehåll mot kärnvapenlagring- och övning inte behöver skrivas in i avtalet och säger att att ”Den svenska positionen är mycket välkänd utav USA och vi har förmedlat den också. Det finns inga förväntningar från amerikansk sida och det finns heller inga behov från svensk sida beträffande detta”.

Svenska Freds är starkt kritiska till att avtalet inte inkluderar något förbehåll mot kärnvapen. Om avtalet träder i kraft skulle det bli oerhört svårt att veta om det finns kärnvapen på svenskt territorium.

Avtalet väcker också frågor vad gäller bristen på insyn och demokratisk förankring i hur beslutet har tagits. Detta är ännu ett stort beslut där svenska folket inte konsulterats. Det handlar om att Sverige ger bort makt, inflytande  och suveränitet i en rad viktiga frågor och är ett uppenbart tecken på den globala militariseringstrenden.

Frågor väcks också kring vad avtalet faktiskt kan komma att innebära för Sverige och svenska invånare, till exempel vad gäller att de amerikanska soldaterna som är i Sverige ska lyda under amerikanska lagar och hur immunitet kan användas. Amerikansk och svensk lagstiftning skiljer sig på många sätt, till exempel vad gäller lagar om prostitution och våldtäkt. Vad gäller immunitet står det i avtalet att Sverige ger USA dispens från svensk lag, men Sverige kan också i särskilda fall dra tillbaka dispensen. Det är dock inte tydligt vad som kan utgöra ett sådant fall. Utländska baser i andra länder har visat sig innebära en ökad osäkerhet för kvinnor genom sexuellt våld, exploatering och trafficking.

Även om avtalet nu är undertecknat behöver det röstas igenom av två tredjedelar av riksdagen innan det kan träda i kraft. Svenska Freds uppmanar riksdagen att rösta nej till avtalet!

LÄS AVTALET PÅ REGERINGENS HEMSIDA

VAD ÄR DCA-AVTALET?

SVENSKA FREDS REMISSVAR TILL AVTALET

Regeringen skickade ut en skrivelse – en promemoria –  på remiss, med förslag om att riksdagen godkänner DCA-avtalet och gör en rad lagförändringar för att förbereda för detta. Svenska Freds var en av mycket få röster från civilsamhället, och den enda tydligt kritiska rösten, på listan av utvalda remissinstanser. Här kan du läsa Svenska Freds remissvar i sin helhet och ladda ner som PDF. Nedan följer ett utdrag ur svaret.

SVENSKA FREDS REMISSVAR

SAMMANFATTNING
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (Svenska Freds) motsätter sig att Sverige ingår i försvarssamarbete (DCA-avtalet) med Amerikanska förenta staterna (USA). Trots att regeringen sagt att Sverige inte ska ha permanenta utländska baser i Sverige i fredstid, skapar detta avtal de facto förutsättningar för permanent närvaro av amerikansk försvarsmakt i Sverige. Natomedlemskapet ger redan möjlighet för amerikansk närvaro i Sverige och amerikanskt stöd till Sverige.

Avtalet riskerar att;

  • öka osäkerheten genom att bidra till ökad misstro, spänningar och därmed risk för väpnad konflikt
  • påverka svensk suveränitet då amerikanska styrkor ges långtgående befogenheter och Sverige frånsäger sig rätten till kontroll,
  • minska rättssäkerheten då amerikanska styrkor och personal ges immunitet,
  • Sverige frångår internationella rättsliga förpliktelser, då placering av kärnvapen på svenskt territorium skulle strida mot icke-spridningsavtalet.

 

Promemorian saknar genomgående analyser av vad avtalet kan ha för inverkan på lokalsamhället, samt jämställdhets-, miljö- eller klimatanalys. Vidare anser Svenska Freds att bristen på förbehåll mot kärnvapen på svenskt territorium, i motsats med de norska och danska DCA-avtalen, innebär både stora säkerhetsrisker för Sverige men också för Norden.

DCA-avtalet brister i legitimitet på grund av att processen länge varit under sekretess och nu drivs igenom utan tillräckliga möjligheter till demokratisk förankring. Föreningen anser att en mer grundlig analys bör göras som också inkluderar de risker som finns kring ökad osäkerhet ur dessa aspekter.

KONTAKTA DIN RIKSDAGSLEDAMOT

I juni kommer riksdagen att rösta om det nya avtalet. Vi riktar oss nu därför i första hand mot riksdagsledamöter för Moderaterna och Socialdemokraterna, med uppmaning att uppfylla sina löfte om inga kärnvapen på svensk territorium. De måste ta ställning för att ett förbehåll mot kärnvapen på svenskt territorium skrivs in i DCA-avtalet och institutionalisera sitt politiska löfte.

Kontakta din riksdagsledamot och påverka för ett kärnvapenfritt Sverige!

KONTAKTA DIN RIKSDAGSLEDAMOT

ENGAGERA DIG MOT DCA-AVTALET

Vill du ta ställning mot DCA-avtalet och för ett förbud mot kärnvapen i Sverige? Bor du nära en av de 17 militärbaser som berörs av avtalet? Hjälp oss folkbilda om avtalet genom att dela ut flygblad där du bor och vara en del av vår fotokampanj.

Mejla pax@svenskafreds.se för mer information om fotokampanjen!

 

FLYGBLAD