Vilka är argumenten för vapenexport?

Enligt riksdagens riktlinjer bör krigsmaterielexport medges “endast om det finns säkerhets- eller försvarspolitiska skäl för det och det inte strider mot Sveriges internationella förpliktelser eller Sveriges utrikespolitik i övrigt” (Lag (2018:135)). Der är dock inte tydligt exakt vad det betyder eller hur det ska vägas mot det som talar emot att exportera. 

 

I debatten förekommer flera argument för den svenska vapenexporten. 

 

Ett historiskt viktigt argument grundar sig i svensk neutralitetspolitik. Eftersom Sverige ville kunna förklara sig neutralt i en eventuell väpnad konflikt, var tanken att vi också var tvungna att ha ett starkt och oberoende militärt försvar och en industri som kunde producera all krigsmateriel som Sverige ansågs behöva. För att ha råd ansågs det nödvändigt att Sverige också kunde exportera krigsmateriel. Argumentet om oberoende förekommer fortfarande men är ogiltigt eftersom vi inte längre har en neutralitetspolitik och eftersom i princip alla större system idag innehåller en stor andel internationella delar (vi är alltså i högsta grad beroende av andra länder). Lär mer om detta argument här.

 

Ett annat vanligt argument är att vapenindustrin ger vinster till den svenska statskassan. Detta stämmer inte eftersom vapenindustrin är privatägd och därför främst gynnar företagens aktieägare. Vapenföretagen behöver sälja mer än vad det svenska försvaret behöver köpa in. För att vapenföretagen ska kunna göra vinster på en otillräcklig marknad tillåts och stöds vapenexport aktivt. Staten stöttar vapenindustrin och lägger stora resurser på bland annat marknadsföring,exportkrediter, stödköp och forskning för att stötta vapenföretagen. Det blir alltså vi skattebetalare som till viss del betalar vapenexporten medan vinsterna hamnar hos företagen. Läs mer om detta argument här.

 

Ytterligare ett argument är att den svenska vapenindustrin skapar arbetstillfällen. Enligt SOFF är det dock endast 11 000 personer som jobbar med krigsmateriel i Sverige. Enligt regelverket för vapenexport skulle det vara olagligt att bevilja nya exportaffärer för att behålla jobb i vapenindustrin. Läs mer om detta argument här

 

Nya säkerhetspolitiska argument för krigsmaterielexport är också bland annat att det ger Sverige inflytande och insyn i olika militära forum eller kan bidra till att skydda handelsvägar till Sverige. 

 

Här hittar du hela vår argumentationsguide om vapenexport.

 

Källa: Boken Den svenska vapenexporten, Lag (1992:1300) om krigsmateriel.

 

Uppdaterad 2021-12-21