Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / FRÅGOR OCH SVAR OM VÄRNPLIKT

FRÅGOR OCH SVAR OM VÄRNPLIKT

2018-03-28

Få svar på de vanligaste frågorna som unga har om den återinförda värnplikten.

LAGEN OM ALLMÄN VÄRNPLIKT

 

Vad innebär det att allmän värnplikt är återaktiverad?

Alla svenska medborgare mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. Det betyder att de, om staten anser att det behövs, är skyldiga att delta i verksamhet som krävs för att förbereda Sverige för krig. Alla som berörs av totalförsvarsplikten har rätt att ansöka om att vara vapenfria. Läs mer under rubriken ”Jag vill inte använda vapen , vad finns det för alternativ?” och ”Hur fyller jag i ansökan om vapenfri tjänst?”

Lagen om allmän värnplikt innebär att du som är svensk medborgare det år du fyller 18 är skyldig att:

 • Lämna uppgifter till mönstringsunderlaget.
 • Genomgå mönstring om du blir kallad.
 • Göra militär grundutbildning med värnplikt om du blir inkallad.

 

Kan jag tvingas till något mer än militär grundutbildning?

Efter genomförd grundutbildning som värnpliktig kan du bli krigsplacerad. Det kan antingen ske i ett krigsförband eller i personalreserven. Krigsplaceringen gäller i tio år efter den senaste gången du tjänstgjorde, men längst till och med det år du fyller 47 år.

Under värnplikten kan du skickas på övningar och repetitionsövningar utan möjlighet att påverka detta. Efter att lagen (1994: 588) om utbildning inom ramen för internationellt samarbete ändrades sommaren 2016 kan regeringen inte bara besluta om övningar för fredsfrämjande utbildning utan om all övning och utbildning inom internationellt samarbete.

Vad gör jag om jag inte vill göra värnplikt?

Ditt intresse och din motivation för att göra värnplikten vägs in i beslutet om du kallas till mönstring eller inte. Om du inte vill göra värnplikten är det därför viktigt att du skriver det i uppgifterna som du skickar in om dig själv i mönstringsunderlaget. Du kan dock bli kallad till mönstring även om du skrivit att du inte vill det. Detsamma gäller om du kallas till mönstring. Om du inte vill göra värnplikt är det viktigt att du berättar det under din psykologintervju, men om du ändå kallas till värnplikt måste du genomföra den.

Du som har tankar och frågor om värnplikten kan alltid kontakta oss på Svenska Freds för stöd och hjälp.

 

MÖNSTRING

Vad är mönstring?

Mönstring är de tester som Plikt- och Prövningsverket, tidigare Rekryteringsmyndigheten, kallar till för att välja ut vilka som ska genomgå värnplikt. Dessa testerna sker i Plikt- och Prövningsverkets lokaler i Malmö och Stockholm och pågår en eller två dagar.

Vilka kallas till mönstring?

Alla som fyller 18 år och är svenska medborgare får brevet från Plikt- och Prövningsverket och kan kallas till mönstring. Personer med annat medborgarskap än svenskt och med fysisk eller psykisk funktionsvariation kan vara undantagna.

Den återaktiverade lagen om allmän värnplikt innebär att du måste fylla i det mönstringsunderlag som Plikt- och Prövningsverket skickar ut. Därefter kan du bli kallad till mönstring och utvald att göra värnplikt.

Du som är född 1999 eller 2000 var först att beröras av den återaktiverade lagen. 2020 kallades 5088 personer till värnplikt, men antalet kommer successivt att ökas till 8 000 per år 2022-2025.

Hur går processen till?

Plikt- och prövningsverket skickar brev till alla som fyller 18 år det året. Brevet innehåller personliga inloggningsuppgifter till en hemsida där du fyller i mönstringsunderlaget. Du har två veckor på dig från att du fått brevet. Om du kallas till mönstring får du besked om detta två månader innan mönstringstillfället. Efter mönstringen beslutar Plikt- och Prövningsverket om du ska göra militär grundutbildning och inom vilket område.

Vad är mönstringsunderlag?

Mönstringsunderlaget är de cirka 60 frågor som du uppmanas att besvara på din personliga sida hos Plikt- och Prövningsverket. Dessa frågor berör din fysiska och psykiska hälsa, fysiska förutsättningar, utbildning, personliga egenskaper, intressen och din inställning till att göra värnplikt.

Om du inte vill mönstra eller göra militär grundutbildning kan du fylla i det i mönstringsunderlaget.

Vad händer om jag inte fyller i mönstringsunderlaget?

Om du väljer att inte fylla i mönstringsunderlaget riskerar du att få betala vite, skulle du lämna felaktiga uppgifter kan du bli skyldig att betala böter. Beloppet varierar beroende på din ekonomi. Plikt- och prövningsverket kan kalla dig till mönstring trots att du inte fyllt i mönstringsunderlaget.

Vad avgör om jag blir kallad till mönstring?

Vid bedömning av mönstringsunderlaget tittar Plikt- och prövningsverket på din fysiska och psykiska lämplighet att göra värnplikt. Enligt Plikt- och prövningsverket påverkar också din  motivation och ditt intresse för att göra värnplikt bedömningen av vilka som ska kallas till mönstring. Under 2020 kallades ca 13 000 totalförsvarspliktiga till mönstring.

Hur går mönstringen till?

Följande tester görs under mönstringen:

 • Teoretiskt inskrivningsprov som görs i en datorsal
 • Synskärpeundersökning och test av färgseende
 • Hörselundersökning
 • Styrketest som mäter styrka i ben, rygg och skuldror
 • Registrering av EKG och puls samt mätning av blodtryck
 • Fysiskt arbetsprov på en testcykel för att testa konditionen
 • Allmän hälsokontroll
 • Psykologintervju

Plikt- och prövningsverket väger därefter samman resultatet från de tester och undersökningar som du fått genomgå. Innan mönstringen är slut träffar du en inskrivningshandläggare som meddelar om de valt ut dig för att göra värnplikt, vad du ska utbildas till och när du ska rycka in.

Vad avgör om jag blir kallad att göra värnplikt?

Plikt- och prövningsverket, då Rekryteringsmyndigheten, har tidigare sagt att hänsyn till hur villig du är att göra värnplikt vägs in i beslutet om du blir kallad till värnplikt. Detta vägs samman med resultaten från de fysiska och psykiska testerna. Plikt- och prövningsverket, då Rekryteringsmyndigheten, har tidigare rekommenderatalla som inte vill göra värnplikt att säga detta i intervjun med psykologen.

Om du kan tänka dig att göra värnplikt men utan inslag av väpnat våld, kan du ansöka om vapenfri tjänst på Plikt- och prövningsverkets hemsida. Just nu finns ingen civilplikt, men om det blir aktuellt framöver kan du bli inkallad för grundutbildning då. Läs mer på “Hur fyller jag i ansökan om vapenfri tjänst?” och “Vilka argument har tidigare ansetts vara skäl för vapenfri tjänst?”.

 

VÄRNPLIKT 

Hur många kallas till värnplikt?

År 2020 kallades och inskrevs  5 088 för värnplikt med militär grundutbildning och för åren 2022 till 2025 är målet att 8 000 ska utbildas. I Rekryteringsmyndighetens regleringsbrev 2020, som redovisar mönstring och prövning för grundutbildningsomgång 2020/21, framkommer att 75 procent av de totalt ca 5000 som kallats till värnplikt skrivits in med stöd av lagen. De övriga 25 procenten har skrivits in efter att själva ha frivilligt ansökt till militär grundutbildning. 

Jag vill inte använda vapen, vad finns det för alternativ?

Som totalförsvarspliktig har du rätt att ansöka om att få vara vapenfri. Om du vill vara vapenfri måste du ansöka på en särskild blankett som finns på Plikt- och prövningsverkets hemsida. Det innebär att du kan få göra civilplikt och krigsplaceras inom det civila försvaret. För närvarande genomförs inte någon sådan utbildning, men du kan bli kallad till utbildning senare om behoven inom det civila försvaret skulle ändras.

Vad innebär totalvägran?

Totalvägran innebär vägran att tjänstgöra både inom det civila och det militära försvaret, med eller utan vapenfri status. Många totalvägrar med argumentet att det civila försvaret är ett indirekt stöd åt det militära försvaret, vilket de inte vill stödja. Om du totalvägrar kan du straffas med dagsböter, det har hänt att personer som vägrat vid upprepade tillfällen har straffats med fängelse i upp till fyra månader.

 

ANSÖKAN OM VAPENFRI TJÄNST

Hur fyller jag i ansökan om vapenfri tjänst?

För att ansöka om vapenfri tjänst fyller du i blanketten ”Ansökan om rätt att vara vapenfri” på Plikt- och prövningsverkets hemsida. Därefter skriver du ut den, undertecknar och skickar in den till: Plikt och prövningsverket, Box 31, 651 02 Karlstad.

I blanketten får du berätta om din inställning till att använda vapen mot en annan person genom att svara på tre frågor.

 • När och hur kom du fram till din inställning om användning av vapen mot en annan person?
 • Kan du tänka dig att använda väpnat våld i någon särskild situation eller för något särskilt ändamål eller finns det något slags våld som du anser att du kan använda?
 • Hur tror du att din inställning till att själv använda vapen i en krigssituation skulle påverkas om andra i din omgivning försvarar landet med vapen?

 

I lagen står det att du behöver ha en “allvarlig personlig övertygelse” om att du inte kan använda vapen mot någon annan för att få din ansökan beviljad. Det är därför viktigt att du är tydlig med att det är din starka övertygelse att du inte kan bruka vapen mot någon annan eller delta i förberedelse för det när du fyller i din ansökan. Du kan vända dig till oss på Svenska Freds om du vill ha stöd eller råd när du fyller i din ansökan. 

Vilka argument har tidigare ansetts vara skäl för att vara vapenfri?

 

Nedan listar vi argument från en tidigare beviljad ansökan om att vara vapenfri.

 • Övertygelse om att vapen eller våld inte är en fungerande metod för att lösa konflikter. Egna erfarenheter av att konflikter och svåra situationer löses bäst med icke-våldsmetoder.
 • Övertygelsen om att övning och förberedelser för att konflikthantering genom väpnat våld leder till att våld används i högre grad.
 • Övertygelsen om att vapen eller våld inte skapar säkerhet. Tron på att säkerhet skapas genom arbete med att uppfylla grundläggande behov och möjliggöra för individer att ha inflytande över sina egna liv, inte genom tvång till våldsövningar. Säkerhet kan främjas genom att fokusera på särskilt utsatta grupper i samhället och deras basbehov och rättigheter. Ett sätt är att aktivt arbeta mot våld. Militära medel motverkar snarare individens säkerhet.
 • Våldsövningar legitimerar våld och bidrar till att upprätthålla destruktiva normer om att våld är acceptabelt. Att som feminist anse att vi bör arbeta mot att minska övningar i hur vi utövar dödligt våld mot andra människor, inte minst mäns våldsutövning.
 • Ju starkare normen är om att våldsutövande är en fungerande konfliktlösningsmetod desto större är risken att människor ser det som enda möjlighet i en krissituation. Det bör ligga i allas intresse att förändra de destruktiva normer som resulterar i en stegrad våldsspiral.
 • Ett tydligt sätt att undvika att tvingas in i våldsamma situationer är att inte bidra till att öva upp den egna och statens förmåga till våldsutövning.
 • Precis som att någon kan tränas i våldsutövande går det att träna någon i att undvika våld så långt som möjligt. Det bör prioriteras för att skapa hållbar fred och inkluderande samhällen.
 • I en krissituation finns det många bättre sätt att agera för att göra nytta för människor runt omkring (än att utöva våld).
 • Att öva och träna på att döda andra människor är inte förenligt med den egna synen på världen och mänskligheten.

(Källa: tidigare beviljad ansökan om vapenfri tjänst)

 

HÄR KAN DU FÅ MER STÖD

Vad finns det för stöd att få om jag vill vapenvägra?

Svenska Freds erbjuder stöd till dig som tror på fredlig konflikthantering och som vägrar att delta i det militära systemet. Om du behöver ytterligare stöd kan du alltid kontakta oss

Skulle du straffas för din vapenvägran finns det möjlighet att söka pengar från Kampfonden för frigörelse från militarismen.

Läs mer om vad Svenska Freds tycker om att värnplikten återaktiverats i vårt remissvar ”Ingen ska tvingas ta till vapen”

Det finns alltid alternativ till militära medel. Stöd oss i vårt arbete för en fredligare framtid.

Källor: Plikt- och prövningsverket, då Rekryteringsmyndigheten, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63), tidigare beviljad ansökan om vapenfri tjänst, Svenska Freds remissvar till utredningen ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret SOU 2016:63, Rekryteringsmyndighetens regleringsbrev 2020.

Senast uppdaterad 2021-02-10