Home / Upptäck / Nedrustning / RIS & ROS: MARS 2019

RIS & ROS: MARS 2019

2019-03-29

Ris och ros är en aktion från aktivister i Svenska Freds. Denna gång uppmärksammar vi de allmänna pensionsfondernas ställningstagande till investeringar i kärnvapen.

Denna gång uppmärksammar vi de allmänna pensionsfondernas ställningstagande till investeringar i kärnvapen. Två av de statliga AP-fonderna har valt att exkludera kärnvapenbolag ur sina portföljer medan AP-fondernas gemensamma etikråd, Etikrådet, väljer att inte ta ställning emot kärnvapen. Ros går därför till Första och Fjärde AP-fonden för att de från och med årsskiftet 2019 inte längre investerar i kärnvapen. Ris går till Etikrådet för att de har valt att inte göra ett liknande ställningstagande.

Vid årsskiftet 2019 trädde en förändring av lagen om allmänna pensionsfonder i kraft som berörde Första – Fjärde AP-fonden. Lagändringen innebär att större vikt ska läggas vid främjande av hållbar utveckling och understryker att internationella konventioner ska beaktas. Utifrån detta har Första och Fjärde AP-fonden valt att inte längre investera i kärnvapen. Deras motivering är att modernisering och upprustning av kärnvapen står i strid med icke-spridningsavtalet (NPT) eftersom syftet med fördraget är att långsiktigt verka för en kärnvapenfri värld. Det är hoppingivande att Första och Fjärde AP-fonden, som tillsammans förvaltar ca 670 miljarder kronor tar ställning i frågan och bidrar till en mer hållbar värld. Etikrådet är ett samarbete mellan AP-fonderna med syfte att samordna miljö- och etikfrågor och verka för hållbarhet.

Etikrådet har inte utfärdat någon rekommendation emot kärnvapeninvesteringar. Innehav i kärnvapenbolag bidrar till att kärnvapenstaterna kan fortsätta utveckla kärnvapen utan att följa internationella avtal. Kärnvapen är massförstörelsevapen som vid användning skulle få katastrofala humanitära och miljömässiga konsekvenser. En rekommendation från Etikrådet skulle sätta press på Andra och Tredje AP-fonden att göra sig av med innehav i kärnvapenbolag.

Agnes Hellström
Ordförande Svenska Freds
Ansvarig för denna aktion

Ladda ner dina Ris & Ros-brev via länken nedan.

Lägg breven i vardera frankerat kuvert och skicka till mottagarna. Tack för ditt deltagande!

”Ris & Ros” är en aktion från Svenska Freds grupp ”Påtryckare för fred”. Påtryckare för fred skickar ut vykort eller brev till utvalda personer eller organisationer som har bidragit till arbetet att skapa hållbar fred (ros), eller till personer som något vis motverkar detta arbete (ris). Vill du vara med i Påtryckare för fred? Det kostar från 60 kronor per år. Hör av dig till oss via info@svenskafreds.se.