Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX 1/16: FREDSFORSKNING FIRAR 50 ÅR

PAX 1/16: FREDSFORSKNING FIRAR 50 ÅR

2016-03-08

Fredsforskningsinstitutet Sipris nya direktör vill göra den världskända 50-åringen mer känd även i hemlandet Sverige.

Namnet till trots ligger Stockholms internationella fredsforskningsinstitut i Solna. Foto: Eva Kellström Froste

I 50 år har Stockholm International Peace Research Institute forskat fram fakta om vapenhandel och militära rustningar. Institutet har spelat en stor och ibland avgörande roll i framtagandet av avtal kring till exempel kärnvapen, biologiska och kemiska vapen och nu senast ATT, Arms Trade Treaty.

Trots det är det få svenskar som känner till Sipri. Det vill Dan Smith, som tillträdde som direktör i september förra året, ändra på. Han ser att även den svenska debatten om försvar och säkerhet har behov av all den kunskap som Sipri har.

– Det verkar inte logiskt att Sipri tar fram information som är en del av den portugisiska och brittiska debatten men inte en del av debatten där vi bor och verkar, säger han.

Orsaken till att Sipri varit framför allt internationellt och mindre ”Stockholm” är att det är där fokus har legat, och det har också varit på en hög expertnivå. Det kommer det fortsätta att vara, men samtidigt vill Dan Smith göra Sipri mer allmänt känt, och de kommer nu att rikta sig också mot civilsamhället och parlamentariker, med möten och kontakter.

Grundat av svenska regeringen

Sipri grundades 1966 av den svenska regeringen, och får fortfarande sitt huvudsakliga anslag av den.

– Sipri grundades under det kalla krigets era. Öst och väst kapprustade mot varandra, vi hade kärnvapen och skräcken för ett kärnvapenkrig, Vietnamkriget pågick. Sipris uppgift då var att öppna upp en ny värld av information. Det var ett helt nytt tankesätt, konceptet med fredsforskning var inte så etablerat, förklarar Dan Smith.

De som då ledde Sipri tolkade en del av uppdraget som att de skulle erbjuda fakta så att människor åtminstone skulle ha kunskap om vad de inte kunde enas om.

– Jag tror att med dagens mer komplexa globala säkerhetskarta fortsätter uppgiften att erbjuda den grund som människor, regeringar, organisationer kan prata om att fylla en verkligt viktig funktion.

Dan Smith. Foto: Eva Kellström Froste

Förutom att erbjuda den information som behövts som grund i förhandlingar och samtal, har Sipri också erbjudit ett utrymme för dialog.

– Genom åren har vi arbetat en hel del med att stödja officiella förhandlingskanaler genom att erbjuda inofficiella kanaler och utbyten. Det är en uppgift vi fortfarande kan utföra, och det kan vi bara göra så länge vi anses vara opartiska, och trogna fakta.

Att inte välja sida, att vara opartisk och trogen de fakta man får fram, är viktiga delar i forskningen och en förutsättning för att Sipri ska kunna spela den viktiga roll det gör internationellt. Men forskarna – inklusive direktören – drar ändå slutsatser av sitt material som kan uppfattas som partiska.

Till exempel menar Dan Smith att en militär intervention i Syrien har dåliga förutsättningar att lyckas. Men han kommer till den slutsatsen på forskarens väg, förklarar han. Först medger han att det finns en speciell utmaning för Sipri, för att fredsforskningsinstitutet måste kombinera både idealism och opartiskhet.

Idealism och opartiskhet

I Sipris stadgar och i rapporten som ledde till Sipris bildande står att Sipri ska bidra till fredliga relationer mellan länder, vilket Dan Smith i dagens läge med många inbördeskrig också tolkar som fredliga relationer även inom länder.

– Sipri ska bidra till att göra världen till en bättre plats. Det kan tolkas på många sätt, men det finns en idealism i det, och det är en del av institutets DNA.

– Samtidigt är det en lika stor del av våra värderingar att vara passionerat trogen sina fakta. Du måste följa den väg dit fakta leder dig.

Och han tar Syrien som ett exempel. Önskan att göra något är förståelig, men samtidigt är mycket av det som föreslås orealistiskt eller extremt farligt och riskerar att förvärra situationen ännu mer.

– Så du måste tänka efter väldigt noga vad bevisen säger dig om effektiviteten av interventioner för att få fredliga resultat. Och det kan berätta något otrevligt för dig, eftersom vi inte kan göra särskilt mycket eller inte vet vad vi ska göra. Om det är dit fakta tar analysen, så måste du följa fakta.

Genom åren har Sipri fått fram mycket fakta om till exempel vapenhandel och militära utgifter, siffror som inte fanns sammanställda förut, liksom om kärnvapen och andra massförstörelsevapen.  Dan Smith påpekar att utan Sipris forskning om vapenhandel hade det internationella vapenhandelsavtalet ATT inte kunnat tas fram, och Sipri har spelat och fortsätter att spela en stor roll för ATT.

Men Sipri har också breddat sin forskning, och breddningen kommer att fortsätta under Dan Smith. Forskning om det som av en del kallas ”hård säkerhet” kommer att fortsätta, men Sipri forskar också om sambandet mellan utveckling och säkerhet, genus och fredsbygge, och nyligen startades forskning om klimatförändringar och säkerhet. Sipri har också utvecklat en databas om fredsoperationer.

– Sipri är mest känt för sin forskning om militära utgifter, vapenindustrin och vapenhandeln, massförstörelsevapen och vapenkontroll. Jag vill att vi blir mer kända också för allt det andra arbetet vi gör, berättar Dan Smith,

Han ser också andra områden som börjar bli aktuella, som ny vapenteknologi – autonoma dödliga vapen, cybersäkerhet – och säkerhetssituationen i Europa.

Inte bara symptomen

Jag undrar hur det kommer sig att det som kallas fredsforskning oftast handlar om militär fakta och vapen och mindre om konfliktförebyggande och fredsbyggande. Dan Smith berättar att han för en diskussion om hur forskningsprogrammet ska se ut, och han håller med om att fredsforskning generellt tenderar att fokusera på symtomen av problem med säkerhet, och hur de ska hanteras.

– Och det är väldigt viktigt att göra det. Men jag tror att det är vettigare att gå både uppströms och nedströms från den punkten. Uppströms, till faktorerna som skapar osäkerheten, och nedströms, sökande efter förutsättningarna för hållbar fred – inom länder, mellan länder och globalt. Om du tittar både på orsakerna, symtomen och de långsiktiga lösningarna så får du en mycket bredare bild av fredsforskning. Vi har faktiskt gjort mycket mer av det än vad vi kanske har kommunicerat. Att fullfölja den strävan är den riktning jag kommer att ta som direktör, berättar Dan Smith.

Han beskriver uppdraget på Sipri som höjdpunkten på sin karriär. Precis som Sipri både är idealistiskt och samtidigt opartiskt och forskningsinriktat, är hans personlighet delad i två. En är reflekterande och forskande, den andra är aktivistisk och vill göra världen till en bättre plats. Under många år var han direktör och forskare för Prio, Oslos fredsforskningsinstitut.

Under ett sabbatsår därifrån, då han funderade på om han skulle fortsätta med forskningssidan eller om det var dags att bli aktivistisk igen, blev jobbet som generalsekreterare för den fredsbyggande organisationen International Alert ledigt, något som han såg som ett mer aktivistiskt jobb. Det kom som på beställning, och på samma sätt ”arbetade karma” för honom, beskriver han, när tjänsten som direktör på Sipri blev ledigt. Han och hans fru, som är svenska, hade börjat diskutera att flytta till Sverige och lämna London och International Alert, när han i sista stund såg att Sipri sökte direktör.

Varför är detta höjdpunkten?

– För att Sipri är ett väldigt prestigefyllt institut. Här arbetar fantastiska människor vars arbete värderas högt världen över. Därför erbjuder Sipri en fantastisk plattform för att bidra till avgörande diskussioner om världsfrågor. Eftersom Sipri inte har talat tillräckligt mycket med Sverige under åren, så har nog inte svenskarna riktigt förstått hur högt anseende vi har i världen.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Pax nr 1 2016