Home / Upptäck / Vapenexport / REGERINGEN HAR ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT STOPPA VAPENEXPORT

REGERINGEN HAR ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT STOPPA VAPENEXPORT

2018-12-10

Politikerna försöker skjuta över ansvaret för vapenexporten på myndigheten ISP, men regeringen har alla möjligheter att stoppa vapenexporten till de krigförande parterna i Jemen om den vill. Det är det enda anständiga.

Foto: Almigdad Mojalli/VOA

Sverige säljer krigsmateriel som kan användas i kriget i Jemen. I går tog Aktuellt upp att vapenexporten till de krigförande parterna i Jemen fortsätter trots regeringens del i fredssamtalen. Tvärtemot vad Kenneth G Forslund (S) säger i inslaget har regeringen alla möjligheter att stoppa denna handel om den vill.

Politikerna försöker skjuta över allt ansvar för vapenexporten till den saudiledda koalitionen på myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Men det är regeringen som har det politiska ansvaret för all svensk vapenexport. Regeringen har möjlighet att begära att ISP lämnar över affärer som handlar om till exempel ett visst mottagarland för beslut av regeringen. Det borde de självfallet göra med affärer som är så kontroversiella som de till de krigförande parterna i Jemen. Exporten av krigsmateriel fortsätter till Saudiarabien, även om nya affärer inte tillåts. Affärerna med Förenade Arabemiraten har däremot tagit rejäl fart. Ett halvår efter att Förenade Arabemiraten gick in i kriget i Jemen, i november 2015, fick Saab ett kontrakt på det uppdaterade övervakningssystem Globaleye för ett värde av tio miljarder kronor till landet.

I avvägningen mellan att markera mot den fruktansvärda krigföringen i Jemen, ledd av några av världens mest brutala regimer, och att upprätthålla svenska vapenföretags leveranssäkerhet till denna regim är det enda anständiga att stoppa all vapenexport, oavsett kontrakt.

Vi kommenterar Kenneth G Forslunds uttalanden i inslaget och artikeln:

Kenneth G Forslund i inslaget:

– Jag tycker inte regeringen ska sitta och besluta affär för affär om svensk vapenexport.

Kommentar:

Regeringen behöver inte sitta och besluta affär för affär för att den tar ställning vad gäller vapenexporten till den saudiledda koalitionen. Inte heller behövs några ändrade regler för detta. Gällande regler säger att regeringen kan begära att ISP lyfter affärer som gäller till exempel vissa länder för regeringsbeslut. Så här står det i regeringens proposition (2017/18:23):

”I lagmotiven har det uttalats att det i krislägen eller andra tillspetsade situationer kan vara motiverat att regeringen prövar fler eller andra ärenden än vad som normalt är ändamålsenligt och att regeringen därför bör bemyndigas att besluta om ytterligare regler om överlämnande av ärenden till regeringen. Det kan t.ex. gälla alla ärenden som avser export till ett visst land eller som avser varor av ett visst slag (prop. 1995/96:31 s. 25)

Kenneth G Forslund i artikeln:

– Om svensk vapenexport ska fungera och vara trovärdig, då behöver olika köpare veta att de inte bara får köpa grejerna utan att de också har reservdelar så att systemen fungerar, säger Kenneth G Forslund (S), vice ordförande i riksdagens utrikesutskott.

Kommentar:

Om den svenska utrikespolitiken ska vara trovärdig måste väljarna veta att politikerna inte bara pratar om fred och mänskliga rättigheter utan att det också finns mod och vilja att dra en gräns när mänskliga rättigheter är under attack, när människor medvetet bombas och svälts ut och det sker med svenskt stöd. Som i fallet med svensk vapenexport till den saudiledda koalitionen.

Det svenska regelverket har utformats så det ger tyngd åt industrins intresse att fortsätta leverera även om förutsättningarna i köparlandet ändras. Detta tar dock inte ifrån de ansvariga all handlingsfrihet. Så här skriver regeringen i prop (2017/18:23): ”Regeringen ställer sig bakom kommitténs slutsats att en presumtion för tillstånd även fortsättningsvis bör gälla för följdleveranser, men att en prövning alltid behöver ske i det enskilda fallet. Någon automatisk skyldighet att bevilja sådana leveranser finns alltså inte.”

Regeringen skulle, om den politiska viljan fanns, kunna verka för att stoppa också följdleveranserna till den saudiledda koalitionen.