Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / UTTALANDE FRÅN SVENSKA FREDS: DAGENS NATOBESKED SORGLIGT OCH FÖRHASTAT

UTTALANDE FRÅN SVENSKA FREDS: DAGENS NATOBESKED SORGLIGT OCH FÖRHASTAT

2022-05-15

Dagens besked är en stor besvikelse. Beslutet är sorgligt och förhastat och leder Sverige och världen i fel riktning, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 

Are you looking for our press release regarding Nato? You’ll find it HERE!

Letar du efter vårt pressmeddelande? Det hittar du HÄR!

Frågor och svar om Nato hittar du HÄR!

Idag kom Socialdemokraternas besked om att de ska verka för ett svenskt medlemskap i Nato.

– Dagens besked är en stor besvikelse. Beslutet är sorgligt och förhastat och leder Sverige och världen i fel riktning, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 

Genom detta beslut bidrar Sverige till att göra världen mer militariserad och polariserad. Ett Natomedlemskap gör inte Sverige eller världen mer säker eller demokratisk – snarare tvärtom. Nato är en militärallians som bygger på hot om massmord av civila genom användning av kärnvapen. Sverige kommer att ingå i denna allians bl a med ickedemokratierna Ungern och Turkiet. 

– Det världen snarare behöver är satsningar på avspänning och nedrustning. Vi hade önskat att Sverige istället drev på för internationellt samarbete och konfliktförebyggande åtgärder i en värld med enorma utmaningar som kräver gemensamma ansträngningar, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 

Många har sett Sverige som en stat som stått upp för nedrustning och förebyggande, medling och diplomati. Nu är det upp till bevis hur Sverige inte ska låta ett svenskt Natomedlemskap begränsa de ansträngningarna. Att Sverige måste ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen är nu ännu viktigare.

– Nato är en militärallians som bygger på hot om massmord av civila genom användning av kärnvapen. Som Natomedlem blir det avsevärt svårare för Sverige att arbeta för nedrustning och mycket stora ansträngningar kommer behövas om Sverige ska spela någon roll i arbetet för kärnvapennedrustning, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Socialdemokraterna skriver att de ska ”verka för att Sverige, om ansökan godkänns av Nato, uttalar unilaterala förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium”.

– Frågan om Nato och kärnvapen är mycket större än bara baser och utplacering. Hot om kärnvapen är en grundpelare inom Nato. Som medlem kommer Sverige, om vi inte agerar emot, aktivt delta i att planera och öva för kärnvapenanvändning. Sverige behöver anta en nationell lagstiftning som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium och omedelbart ratificera FN:s kärnvapenförbud, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Det socialdemokratiska beslutet fattades i en påskyndad process bara månader innan ett riksdagsval. Kritiker inom Socialdemokraterna har kallat den interna processen för en ”skendialog” där partiledningen redan innan bestämt sig.

– Att avfärda krav på demokratisk förankring med hänvisning till att folket inte har förmåga att fatta säkerhetspolitiska beslut, att de saknar insyn eller riskerar att påverkas utifrån är en farlig väg att gå. Beslutet är förhastat och många frågetecken kvarstår om hur Sveriges roll i Nato ska se ut, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. 

Som Natomedlem kommer det bli avsevärt svårare för Sverige att arbeta för nedrustning och stora ansträngningar kommer behöva göras om Sverige ska spela någon roll i arbetet för kärnvapennedrustning. Sverige behöver: 

I SVERIGE

– Omedelbart ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, med de begränsningar detta innebär för Sveriges roll inom Natos kärnvapenaktiviteter

– Anta en nationell lagstiftning mot införsel av kärnvapen på svenskt territorium både i freds- och krigstid

– Sverige måste deklarera till Nato, i och med att ansökan skickas in, att Sverige inte stöttar innehav eller användning av kärnvapen för vår räkning och inte kommer att bistå utveckling, innehav, förvärv, övning eller användning av sådana vapen på något sätt inom Nato. 

– Säkerställa att Sveriges kritiska och självständiga röst gentemot odemokratiska Natoländer som Ungern och Turkiet inte tillåts påverkas av Natomedlemskapet. Detta innefattar även Sveriges vapenexportprövningar till dessa och andra Natoländer. 

– I Sverige inrätta en särskild satsning för hållbar fred, diplomati och multilateralism, i likhet med den feministiska utrikespolitiken och tillsätta en fredsambassadör.

– Öka demokratibiståndet till ryska freds-, demokrati-, och MR-aktivister, ett bistånd som nära halverats sedan mitten av 00-talet. Ett mer demokratiskt Ryssland är en fråga om vår och allas säkerhet. 

– Verka för att Sveriges beslut och agerande inom Nato är transparenta, genom att bla: 

  1. Vara tydliga med vilka frågor Sverige driver inom Nato,
  2. Ha en regelbunden dialog mellan Försvarsdepartementet och freds- och MR-organisationer.
  3. Lägga upp alla sveriges uttalanden och ställningstaganden i Nato på gov.se, inklusive vad Sverige driver i Nuclear planning group.
  4. Hålla riksdagsdebatt inför alla Natos försvars- och utrikesministermöten samt de årliga statsöverhuvudmötena för att skapa utrymme för debatt och transparens i Sverige om det som ska diskuteras på dessa möten. 

I NATO

– Arbeta för att brådskande reformer kommer på plats för att förbättra insynen och ansvarsutkrävandet i Nato. Sverige måste inom Nato driva: 

  1. Att de nationella parlamenten i medlemsländerna skärper sin granskning av Natos angelägenheter. 
  2. Att Natos parlamentariska församlings demokratiska mandat stärks. 
  3. Att Nato antar en policy för öppenhet av information som är förenlig med offentlighetsprincipen och lagar om tillgång till information som finns i alliansens medlemsländer. 

PRESSFRÅGOR?

Kontakta:

Maja Landin, pressekreterare, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Kontaktuppgifter: maja.landin@svenskafreds.se, 070-763 48 57

Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Kontaktuppgifter: linda.akerstrom@svenskafreds.se, 070-763 48 51

Bild: Magnus Bard, Tecknaruppropet2022