Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PRESSMEDDELANDE: DAGENS NATOBESKED SORGLIGT OCH FÖRHASTAT

PRESSMEDDELANDE: DAGENS NATOBESKED SORGLIGT OCH FÖRHASTAT

2022-05-15

Många har sett Sverige som en stat som stått upp för nedrustning, konfliktförebyggande, medling och diplomati. Om Sveriges medlemsansökan till Nato godkänns blir Sverige del av en kärnvapenallians, och måste ställa sig bakom Natos användning av kärnvapen om ett sådant beslut fattas. 

ENGLISH BELOW

Idag kom Socialdemokraternas besked om att de ska verka för ett svenskt medlemskap i Nato. Beslutet innebär att att Sverige är på väg att överge över 200 år av militär alliansfrihet.

– Beslutet är oerhört sorgligt och förhastat och innebär att Sverige kommer att bidra till en mer militariserad och polariserad värld. Ett Natomedlemskap gör varken Sverige eller världen mer säker eller demokratisk, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Många har sett Sverige som en stat som stått upp för nedrustning, konfliktförebyggande, medling och diplomati. Om Sveriges medlemsansökan till Nato godkänns blir Sverige del av en kärnvapenallians, och måste ställa sig bakom Natos användning av kärnvapen om ett sådant beslut fattas.

– Nato är en militärallians som bygger på hot om massmord av civila genom användning av kärnvapen. Som Natomedlem blir det avsevärt svårare för Sverige att arbeta för nedrustning och mycket stora ansträngningar kommer behövas om Sverige ska spela någon roll i arbetet för kärnvapennedrustning, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Socialdemokraterna skriver att de ska ”verka för att Sverige, om ansökan godkänns av Nato, uttalar unilaterala förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium”.

– Frågan om Nato och kärnvapen är mycket större än bara baser och utplacering. Hot om kärnvapen är en grundpelare inom Nato. Som medlem kommer Sverige, om vi inte agerar emot, aktivt delta i att planera och öva för kärnvapenanvändning. Sverige behöver anta en nationell lagstiftning som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium och omedelbart ratificera FN:s kärnvapenförbud, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Det socialdemokratiska beslutet fattades i en påskyndad process bara månader innan ett riksdagsval. Kritiker inom Socialdemokraterna har kallat den interna processen för en ”skendialog” där partiledningen redan innan bestämt sig.

– Beslutet saknar folklig förankring och därmed legitimitet. Många frågetecken kvarstår om hur Sveriges roll i Nato ska se ut och exakt vad medlemskapet innebär, säger Agnes Hellström.

För mer information, kontakta:

Maja Landin, Pressekreterare, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Kontaktuppgifter: maja.landin@svenskafreds.se, 070-763 48 57

Gabriella Irsten, ansvarig för hållbar fred och säkerhet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Kontaktuppgifter: gabriella.irsten@svenskafreds.se, 073-093 85 07

Mer information: Svenska Freds uttalande om beslutet.

 

Press release from the Swedish Peace and Arbitration Society:
The Swedish Social Democratic Party announcement to apply for a Swedish NATO membership today is sad and hasty

Today, the Swedish Social Democratic party announced their decision to work towards a Swedish NATO membership application. This decision means that Sweden is about to abandon over 200 years of military non-alignment 

– This decision is incredibly saddening and hasty and it means that Sweden will contribute to making the world more polarised and militarised. A NATO membership does not make Sweden – or the rest of the world – safer or more democratic, says Agnes Hellström, President of the Swedish Peace and Arbitration Society. 

In the eyes of many, Sweden is a country that champions disarmament, conflict prevention, mediation, and diplomacy. If Sweden’s membership application to NATO is approved, Sweden will be a part of a nuclear alliance and will have to support NATO’s use of nuclear weapons in the event that such a decision is made.  

NATO is a military alliance which is built on the threat of massmurder of civilians through the use of nuclear weapons. As a NATO member, it will be considerably more difficult for Sweden to work for disarmament and extensive efforts will be needed if Sweden still wants to influence the work being done in nuclear disarmament,  says Agnes Hellström, president of the Swedish Peace and Arbitration Society. 

In a press release, the Social Democratic Party writes that it will “work to make sure that Sweden – if its membership application is approved by NATO, will state unilateral objections against the placement of nuclear weapons and permanent military bases on Swedish territory” 

– The issue of NATO and nuclear weapons is much bigger than just military bases and placement of nuclear weapons. The threat of nuclear weapons is a central tenet of NATO. As a member, Sweden will – unless we object – actively participate in planning and exercising the use of nuclear weapons. Sweden must enact a national law that bans nuclear weapons from Swedish territory and  immediately ratify the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, says Agnes Hellström, president of the Swedish Peace and Arbitration Society.

The decision by the Social Democratic Party was made in a hasty process mere months before a parliamentary election. Critics within the party have deemed this internal process a “mock debate” where the party leadership had already made up its mind.

– The decision lacks popular support and therefore legitimacy. Many questions still remain unanswered about what Sweden’s role in NATO will be and exactly what a membership will mean, says Agnes Hellström.

For media inquiries, please contact:
Maja Landin, Press Secretary, Swedish Peace and Arbitration Society maja.landin@svenskafreds.se, +46 (0)70-763 48 57