Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX: SÄKERHET – FRÅN MILITÄR TILL MÄNSKLIG

PAX: SÄKERHET – FRÅN MILITÄR TILL MÄNSKLIG

2018-11-01

För att veta hur vi bäst bygger säkerhet behöver vi veta vilka risker och hot vi står inför.

Teckning på man som säger:
Illustration: Elin Lucassi

Välkommen till Säkert – ett magasin från Svenska Freds där vi ger en bredare bild av hur fred och säkerhet kan byggas. Den säkerhetspolitiska debatten i såväl Sverige som internationellt är allt för snäv och handlar oftast om ökad militär beredskap, upprustning och stärkt skydd av nationers gränser. Men säkerhetspolitik är betydligt större än så och måste ses ur ett bredare perspektiv där fler röster får utrymme.

I det här magasinet kan du ta del av Svenska Freds och många andras syn på hållbar fred och säkerhet. Det är en verktygslåda för dig som vill hitta argument i diskussionerna eller engagera dig för fred och för din egen och andras säkerhet, med mänsklig säkerhet som utgångspunkt. Hållbar fred och säkerhet handlar om mer än frånvaro av krig och direkt väpnat våld. Det handlar om att främja fredliga relationer i samhället och mellan länder, genom attityder, normer, strukturer och institutioner som stärker människors säkerhet och rättigheter.

För att uppnå hållbar fred måste man komma till rätta med de grundproblem som ofta ligger bakom att konflikter uppstår: social och ekonomisk otrygghet, ojämlik fördelning av resurser eller begränsad makt och möjlighet att påverka. Vi behöver utgå från mänsklig säkerhet – ett begrepp som myntades 1994 av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och handlar om att utgå från det breda spektra av frågor som är avgörande för människors trygghet och säkerhet.

Syftet är att sätta människors intressen i fokus och inte, som tidigare, statens. En stark militärmakt behöver inte innebära att människorna som bor i den stat som försvaras lever ett säkert liv. Förtryck kan till exempel vara strukturellt och sanktionerat av dem som har makten. Förföljelse kan vara kopplad till etnicitet, politisk övertygelse, tro, kön, sexuell läggning eller klass. Säkerhet för individen är också starkt kopplad till att grundläggande behov som tillgång till mat, rent vatten och sjukvård är tillgodosedda.

Forskning visar att stater med god ekonomi och en väl fungerande välfärd, tillgänglig för alla, löper mindre risk att hamna i väpnad konflikt. Med mänsklig säkerhet som mål kan fler hot täckas in i analysen och åtgärdas, såsom klimatförändringar, miljöförstöring, rasism, sexism, diskriminering, ekonomiska kriser och fattigdom. Hot som inte kan bemötas med militära medel. Välfärdssystem som är tillgängliga för alla är enligt det här sättet att se på frågan också säkerhetspolitik.

Världen är överbeväpnad och freden är underfinansierad. FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moons beskrivning är fortfarande aktuell. 2,2 procent av världens BNP går till militär upprustning. För varje ny dyr militär satsning är det något annat som prioriteras ned, både nationellt och internationellt. Precis som inom andra politikområden handlar det om
prioriteringar. Med mänsklig säkerhet i centrum skulle prioriteringarna se annorlunda ut.

KARIN WALL HÄRDFELDT
generalsekreterare, svenska Freds

Pax nr 4/specialutgåva Säkert, 2018 (uppdaterad december 2019)